Polecane wydarzenia

A A A
drukujInfrastruktura ekonomiczna (II)

Celem priorytetu jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie.

Poprzez realizację działań Osi Priorytetowej II zwiększy się dostęp do usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu – zarówno  pod względem przestrzennym (lepiej rozwinięta sieć), jak i jakościowym (szerszy wachlarz usług), co umożliwi  wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ich bardziej równomierne rozmieszczenie na obszarze województwa. Poza bezpośrednim wsparciem finansowym przedsiębiorstw, realizowanym w Osi Priorytetowej I RPO WL, kluczowe znaczenie dla ich rozwoju ma zapewnienie sprzyjających warunków dla otoczenia, w jakim funkcjonują, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wsparcia biznesu oraz jakości i dostępności specjalistycznych usług. Prowadzenie działalności gospodarczej bowiem w coraz większym stopniu wiąże się z potrzebą korzystania z różnorodnych usług doradczych, informacyjnych oraz finansowych.
 
Grupy beneficjentów:


a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
b) Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
c) Instytucje otoczenia biznesu
d) Szkoły wyższe
e) Przedsiębiorcy
f) Partnerzy społeczni i gospodarczy
g) Jednostki naukowe
h) Organizacje pozarządowe
 i) Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

    PO Innowacyjna Gospodarka

    * Priorytet II Infrastruktura sfery B+R
    * Priorytet III Kapitał dla innowacji
    * Priorytet V Dyfuzja innowacji
    * Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
   
    PO Rozwój Polski Wschodniej

    * Priorytet I Nowoczesna gospodarka

    PO Kapitał Ludzki

    *Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
    *Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    * Priorytet I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
    * Priorytet IV Leader

 Szczegółowych informacji o działaniach II Osi Priorytetowej  Infrastruktura  ekonomiczna (bez działania 2.1. Strefy gospodarcze oraz rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych) RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowskiej 9a. Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numer 081-46-23-812 oraz 81-46-23-831.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, beneficjentom zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, informacji udziala Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem telefonu: 081 46 35 363. Pytania można także kierować na adres punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Twoja opinia
RPOWL na youtube