Polecane wydarzenia

A A A
drukujInfrastruktura społeczna (VIII)

Celem priorytetu jestpoprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej.

Działając w ramach priorytetowych obszarów Strategii Lizbońskiej niezwykle istotne jest podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i przebywania. Na obecnym etapie rozwoju społecznego i gospodarczego Lubelszczyzny kwestia atrakcyjności jest ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz usług społecznych. Poprawa jakość życia nabiera w tym zakresie takiego samego znaczenia, jak przeciwdziałanie negatywnym trendom migracyjnym, czy działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z powyższym realizacja działań na rzecz kapitału społecznego doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i pozostałej sfery społecznej.

 

Grupy beneficjentów:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
  • Partnerzy społeczni i gospodarczy
  • Organizacje pozarządowe
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki
  • Szkoły wyższe
  • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)

 

Komplementarność z innymi programami: Priorytet stanowi uzupełnienie działań realizowanych w ramach:

PO Rozwój Polski Wschodniej

  • Priorytet I Nowoczesna gospodarka

PO Infrastruktura i Środowisko

  • Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku:
  • Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe
  • Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
  • Priorytet XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Priorytet III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

PO Kapitał Ludzki

  • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
  • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
  • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
  • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej
  • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

PO Innowacyjna Gospodarka

  • Priorytet II Infrastruktura sfery B + R
  • Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
  • Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube