Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze turystyki i rekreacji.

Realizacja działania przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa, m.in. poprzez: poprawę bazy noclegowej i gastronomicznej, przystosowanie obiektów zabytkowych na cele turystyczne oraz rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej.
Zmiany w obszarze turystyki będą stymulowały rozwój nowych przedsiębiorstw, powstawanie nowych miejsc pracy oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Wartość wsparcia:

 • Minimalna wartość wsparcia wynosi 71 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wsparcia wynosi 1 mln PLN.
 • Dla projektów w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekroczy 4 mln PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN.

Wartość projektu:

 • Minimalna wartość projektu wynosi 143 tys. zł, natomiast maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 8 mln zł.

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowanych (zgodnie z Mapą pomocy regionalnej):

- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70%
- średnie przedsiębiorstwa 60 %
- duże przedsiębiorstwa 50%.

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 30%
- średnie przedsiębiorstwa 40 %
- duże przedsiębiorstwa 50%.

Grupy beneficjentów:

 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Typy realizowanych projektów:

 • Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych.
  Przez produkt turystyczny rozumie się spójną ofertę atrakcji i usług turystycznych.
  Przez zasięg regionalny rozumie się produkt turystyczny związany z występowaniem atrakcji lokalnej o oddziaływaniu regionalnym.
 • Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych.
 • Inwestycje w poprawę bazy noclegowo-gastronomicznej, poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych.
 • Budowa i rozbudowa obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej.
 • Budowa i rozbudowa obiektów gastronomicznych.
 • Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki).


Preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarach atrakcyjnych turystycznie wynikających z dokumentów strategicznych województwa lubelskiego oraz przedsięwzięcia utrzymujące lub tworzące nowe miejsca pracy.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 1.5 w 2 Kroku) - przejdź do formularza

Twoja opinia
RPOWL na youtube