Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Celem działania jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy poprzez inwestycje i doradztwo.

W ramach działania realizowane będa przedsiewzięcia:

  • prowadzące do wzmocnienia roli instytucji otoczenia biznesu świadczących na terenie województwa lubelskiego profesjonalne usługi dla przedsiebiorstw

Wartość wsparcia:

  • minimalna wartość wsparcia projektów schemat A wynosi 113 tys zł, natomiast maksymalna  nie może przekroczyć 3 mln zł
  • minimalna wartość wsparcia projektów schemat B wynosi 11 tys zł, maksymalna wynosi 500 tys zł

Wartość projektu:

  • schamat A minimalna wartość projektu wynosi 134 tys zł, a maksymalna 8 mln zł
  • schemat B minimalna wartość projektu wynosi 14 tys zł, a maksymalna 700 tys zł

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych wynosi:

Schemat A

- mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalnie 70 %

- średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 60%

- duże przedsiębiorstwa maksymalnie 50%

Schemat B

- maksymalnie 85%

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

Schemat A

- mikro i małe przedsiębiorstwa minimalnie 30%

- średnie przedsiębiorstwa minimalnie 40%

- duże przedsiębiorstwa minimalnie 50 %

Schemat B

- minimalnie 15%

Grupy beneficjentów:

Instytucje otoczenia biznesu w rozumieniu 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnegoz dn. 20 maja 2009r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Typy realizowanych projektów:

Schemat A

- transfer i komercjalizacja nowych technologii w ramach centów transferu technologii

- powstawanie nowych oraz wzmocnienie istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw

- tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, praków przemysłowych oraz klastrów

Schemat B

- działania promocyjne i informacyjne na rzecz podmiotów korzystających z usług przez IOB

- wspieranie powstawania i promocji sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci miedzynarodowych

- inicjowanie i animacje powiązań kooperacyjnych na terenie województwa lubelskiego

- organizowanie, rozwój i wspieranie platform oraz innych narzędzi internetowych służących nawiązywaniu kontaktów między przedsiębiorcami

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 2.2 Regionalna infrastruktura B+R RPO WL na lata 2007-2013 udziela Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Wojciechowska 9a.

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: lawp@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-46-23-831 oraz 81-46-23-812.

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 2.3 w 2 Kroku) - przejdź do formularza


 

Twoja opinia
RPOWL na youtube