Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Celem działania jest przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane projektom istotnie przyczyniającym się do kompleksowej rewitalizacji wybranych obszarów miast, których realizacja spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczas zdegradowanych terenów, a także zwiększenie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców. Uzupełnieniem powyższego działania będą również inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej przyczyniające się, obok poprawy stanu budynków mieszkalnych, do rozwiązywania problemów społecznych występujących na danym obszarze. Preferowane będą projekty bezpośrednio związane z wykorzystaniem potencjału danego obszaru oraz generujące nowe miejsca pracy.

Grupy beneficjentów:  

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym
 • Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji:
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi (np. dla wychodzących z więzień),
 • Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe,
 • Wspólnoty mieszkaniowe,
 • TBS-y.

 

Typy realizowanych projektów:

 • Porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie zdegradowanych przestrzeni powiązane z nadaniem danemu obszarowi funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, kulturalnych i społecznych.
 • Regeneracja, rehabilitacja i uzupełnianie zabudowy w obszarach rewitalizacji.
 • Porządkowanie przestrzeni publicznych, w tym prace budowlane i modernizacyjne: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.
 • Wymiana i/lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach objętych rewitalizacją.
 • Roboty budowlane lub modernizacyjne obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej wraz z przyległym otoczeniem.
 • Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów.
 • Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków (wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu) oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, turystyczne, kulturalne lub mieszkalne.
 • Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu itp.
 • Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych i komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych. Ponadto prace budowlane i modernizacyjne chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne lub wyposażenie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt np. ścieżki rowerowe.
 • Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych, powojskowych oraz pokoszarowych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych, społecznych lub mieszkalnych.
 • Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (1) (z wyłączeniem prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) oraz renowacja i adaptacja budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych lub osób o szczególnych potrzebachł  odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/ zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy; instalacje techniczne budynku; działania w zakresie oszczędności energetycznej (z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii).
 • Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

 

(1) Poprzez budynek wielorodzinny rozumie się budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne.

 

Szczegółowych informacji o Działaniu 3.2.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich  RPO WL na lata 2007-2013 udziela Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Stefczyka 3b

Pytania proszę kierować na adres poczty e-mailowej: rpo@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numery 81-44-16-750 lub 0-800-888-776

Pytania można też kierować za pośrednictwem naszej strony i formularza "Zadaj pytanie ekspertowi" (należy wybrać Działanie 3.2. w 2 Kroku) - przejdź do formularza

 

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube