Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 5.1 Regionalny układ transportowy

Celem działania jest usprawnienie powiązań komunikacyjnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym.

Projekty realizowane w ramach tego działania będą miały na celu przezwyciężenie cech peryferyjności regionu poprzez poprawę stanu sieci powiązań drogowych. Projekty realizowane w ramach działania przyczynią się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, zwiększą dostęp do obiektów kluczowych dla rozwoju województwa: terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych czy ośrodków miejskich.

W ramach działania finansowane będą projekty dotyczące robót budowlanych i modernizacji sieci dróg o znaczeniu ponadlokalnym oraz budowy obwodnic miejscowości. 

W ramach działania dofinansowanie uzyskają drogi i ulice w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu. Wsparciem objęta będzie także infrastruktura towarzysząca położona w ciągu budowanej bądź modernizowanej drogi.

 

Grupy beneficjentów:

  • Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
  • Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

Typy realizowanych projektów:

Roboty budowlane i modernizacja dróg wojewódzkich (w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizowane projekty będą dotyczyć głównych powiązań krajowych i regionalnych, w celu uzyskania poprawy dostępności komunikacyjnej województwa. Ponadto będą w sposób bezpośredni poprawiać dostęp do:

  • ośrodków ponadlokalnych, regionalnych, ponadregionalnych i o znaczeniu europejskim(1), planowanych obiektów przemysłowych o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym
  • portu lotniczego
  • przejść granicznych
  • obszarów atrakcyjnych turystycznie(2), przejść granicznych
  • dróg wojewódzkich i/lub krajowych (w tym dróg ekspresowych, autostrad i/lub międzynarodowych). stacji kolejowych i innych obiektów transportu publicznego.

Roboty budowlane i modernizacja sieci dróg i ulic miejskich w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców(3), (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne), z wyłączeniem dróg wewnętrznych wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą drogową. Drogi krajowe w miastach na prawach powiatu (maksymalna wartość projektu 20 mln PLN).

 

 

(1) Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2005 r. Tom II – Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, mapa nr 1

(2) Obszary te zostały określone jako obszary atrakcyjne turystycznie oraz przewidziane do zainwestowania turystycznego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 przyjętej uchwałą Nr XXXVI/530/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2005 r. Tom II – Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, mapa nr 1 oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego przyjętym uchwałą Nr XLV/597/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r. 

(3) Wg „Rocznika statystycznego GUS” zawierającego dane za 2005r.

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube