Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych

 

Celem działania jest zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych szkół wyższych, a także poprawa dostępu do bazy dydaktycznej na poziomie wyższym.

Wzmocnienie pozycji szkół wyższych ma na celu przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w kształceniu kadr gospodarki opartej na wiedzy. W procesie budowania tego typu gospodarki istotne jest dostosowanie kierunków kształcenia do ofert rynku pracy, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i tworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Region oferuje bogatą ofertę kształcenia wyższego, a jego stolica jest największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce. Lublin jako miasto uniwersyteckie dysponuje dużym zapleczem naukowym jednakże jakość i wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo - rozwojowej uniemożliwia pełne jego wykorzystanie. W ramach działania będą realizowane przedsięwzięcia podnoszące jakość nauczania na poziomie wyższym, wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju regionu dziedzinach.

 

Grupy beneficjentów:

 • Uczelnie (publiczne i niepubliczne)
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kształcenia na poziomie wyższym
 • Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kształcenia wyższego działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420.)
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzące działalność w obszarze kształcenia na poziomie wyższym
 • Jednostki naukowe

 

Typy realizowanych projektów:

 • Roboty budowlane, modernizacja, wyposażenie obejmujące:
 • Obiekty infrastruktury dydaktycznej oraz badawczo - rozwojowej szkół wyższych (z wyłączeniem projektów dotyczących infrastruktury badawczo – rozwojowej wykorzystywanych jedynie do celów komercyjnych),
 • Obiekty infrastruktury społeczno-edukacyjnej uczelni np. akademiki, stołówki,
 • Obiekty infrastruktury sportowej przy szkołach wyższych.
 • Roboty budowlane z zakresu infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz zagospodarowanie otoczenia w/w obiektów a także przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych będą możliwe jako element realizacji powyższych typów projektów.
 • Wsparcie szkół wyższych w zakresie inwestycji uwzględniających wyposażenie w sprzęt informatyczny (komputery oraz sprzęt peryferyjny) możliwe będzie wyłącznie w ramach projektów kompleksowych.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube