Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

Celem działania jest podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania (z wyłączeniem poziomu wyższego i przedszkolnego) oraz zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

Priorytetem będzie podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dostępności kształcenia na wszystkich poziomach nauczania. W procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy istotne jest dostosowanie kierunków kształcenia do ofert rynku pracy, a także zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników, poprzez szerzenie idei ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. Uzupełnieniem możliwości edukacyjnych społeczeństwa winno być kształcenie ustawiczne, które odgrywa istotną rolę w procesach zmian zachodzących na rynku pracy. Priorytetowo traktowane będą więc inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. W związku z tym, że istniejąca sieć szkół w regionie jest stosunkowo dobrze rozwinięta, wsparciem objęte będą głównie inwestycje ukierunkowane na poprawę jakości istniejących obiektów dydaktycznych, a także na ich wyposażenie i zaplecze socjalne. Istotny będzie również charakter projektów, tj. kompleksowość planowanych zadań. Bardzo ważnym kierunkiem kształcenia podstaw nowoczesnego społeczeństwa jest poprawa kondycji fizycznej, poprzez zwiększenie dostępu do sportu, a tym samym rozwój infrastruktury sportowej. Z tego względu priorytetowo traktowane będą projekty z zakresu infrastruktury sportowej, w tym z możliwością spełniania funkcji rekreacyjno – widowiskowej.

 

Grupy beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, działająca w obszarze edukacji, wychowania i sportu
 • Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu
 • Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu działające w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420.)
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność w obszarze edukacji wychowania i sportu
 • Właściwy minister oraz osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425)
 • Ochotnicze Hufce Pracy

Typy realizowanych projektów:

Roboty budowlane wraz z modernizacją i wyposażeniem obejmujące:

 • Obiekty infrastruktury szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz artystycznych
 • Obiekty infrastruktury kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz doskonalenia zawodowego (objęte systemem oświaty)
 • Obiekty infrastruktury społeczno – edukacyjnej np.: bursy, internaty, stołówki
 • Obiekty infrastruktury sportowej np.: kompleksy sportowe, baseny zamknięte, pływalnie odkryte, hale sportowe, stadiony, sale gimnastyczne, boiska sportowe, korty tenisowe

Projekt kluczowy w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WL na lata 2007 - 2013: „Przebudowa stadionu miejskiego przy alejach Zygmuntowskich w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” – orientacyjny koszt całkowity projektu 20 mln €.

Wsparcie w/w obiektów w zakresie inwestycji uwzględniających wyposażenie w sprzęt informatyczny (komputery oraz sprzęt peryferyjny) możliwe będzie wyłącznie w ramach projektów kompleksowych.

Wyposażenie, roboty budowlane z zakresu infrastruktury technicznej i sanitarnej oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych będą możliwe jako element realizacji powyższych typów projektów.

Twoja opinia
RPOWL na youtube