Polecane wydarzenia

A A A
drukujDziałanie 8.4 Pomoc społeczna

 

Celem działania jest poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej, udzielanych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo - wychowawcze.

W ramach działania wspierane będą kompleksowe zadania przyczyniające się do poprawy dostępności i jakości usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej. Refundacji podlegać będą projekty z zakresu modernizacji i termomodernizacji obiektów, z możliwością zagospodarowania przyległego otoczenia, oraz zakupu wyposażenia jako elementu uzupełniającego daną inwestycję. Z uwagi na konieczność dostosowania jednostek pomocy społecznej do obowiązujących uregulowań prawnych, wspierane będą również przedsięwzięcia stwarzające możliwość realizacji tych działań.

 

Grupy beneficjentów:

Jednostki prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
  4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
  5. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną.
  6. Domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo - wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, dla których organem założycielskim są jednostki wymienione w punktach 1-5.

W przypadku podmiotów, nie posiadających osobowości prawnej, w ich imieniu mogą występować organy założycielskie posiadające osobowość prawną, wymienione w punktach od 1 do 5.

 

Typy realizowanych projektów:

Istnieje możliwość dofinansowania prac związanych z zagospodarowaniem przyległego otoczenia oraz zakupu wyposażenia jako elementów uzupełniających ww. typy projektów.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube