Polecane wydarzenia

A A A
drukujInfrastruktura ekonomiczna

 Nasza oferta to:

 • dokapitalizowanie i tworzenie nowych funduszy poręczeń kredytowych i pożyczkowych, które ułatwią Ci korzystanie z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji; 
 • finansowanie projektów dotyczących specjalistycznych laboratoriów badawczych uczelni wyższych i jednostek naukowych, przy zagwarantowaniu wykorzystania bazy laboratoryjnej do badań przeprowadzanych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych (wsparcie infrastruktury informatycznej instytucji naukowych oraz zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego o charakterze regionalnym);
 • finansowanie powstawania oraz rozwoju instytucji tworzących warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i transferu wiedzy (parki przemysłowe, technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, strefy gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości – w tym w dziedzinach wysokich technologii). Wsparcie dostaniesz na rozwój infrastruktury, zakup niezbędnego wyposażenia, oraz poprawę dostępności i jakości funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Priorytetowo będziemy traktować instytucje działające w branżach wysokospecjalistycznych, zajmujące się m.in. tematyką odnawialnych źródeł energii oraz mogące przyczynić się do rozwoju klastra lotniczego i innych sektorów (wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji);
 • dotacje na prowadzenie kampanii promujących region i przedsiębiorstwa, których celem jest poprawa wizerunku gospodarczego regionu w kraju i za granicą, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Lubelszczyzny oraz utworzenie i rozwój systemu obsługi inwestorów.Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw

 

2.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych

 • tworzenie nowych i dokapitalizowanie istniejących regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych, wyodrębnionych księgowo. Docelowo fundusze pożyczkowe, które uzyskają dofinansowanie, będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom z sektora MSP realizującym przedsięwzięcia na terenie województwa lubelskiego,
  przy czym:
  • przedsiębiorstwa te muszą się znajdować w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji;
  • przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów tzw. przedsiębiorstwa zagrożonego; 
  • projekty przedsiębiorstw finansowane przez fundusze muszą być – w ocenie osób zarządzających funduszem – ekonomicznie uzasadnione.

 

2.1.2. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

 • tworzenie nowych i dokapitalizowanie istniejących regionalnych i lokalnych funduszy poręczeń kredytowych, wyodrębnionych księgowo.Docelowo fundusze poręczeń kredytowych, które uzyskają dofinansowanie, będą udzielać poręczeń kredytowych przedsiębiorcom z sektora MSP realizującym przedsięwzięcia na terenie województwa lubelskiego,
  przy czym:
  •  przedsiębiorstwa te muszą się znajdować w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji; 
  •  przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów tzw. przedsiębiorstwa zagrożonego; 
  •  projekty przedsiębiorstw finansowane (poręczane) przez fundusze muszą być – w ocenie osób zarządzających funduszem – ekonomicznie uzasadnione;
  •  poręczenia (gwarancje) są związane z określoną transakcją finansową, mają ustaloną kwotę maksymalną, nie obejmują więcej niż 80% kwoty każdego zaciąganego kredytu lub innego zobowiązania finansowego (z wyjątkiem obligacji i instrumentów podobnych) i nie są nieograniczone.

 

2.2. Regionalna infrastruktura B+R

 

           W ramach dzialania realizowane będą projekty dotyczące specjalistycznej bazy laboratoryjnej wykorzystywanej wyłącznie do komercyjnych badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz do świadczenia usług specjalistycznych o udokumentowanym popycie rynkowym.2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

Schemat A:

 • transfer i komercjalizacja nowych technologii w ramach centrów transferu technologii;
 • powstawanie nowych oraz wzmocnienie istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centów technologicznych skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw;
 • tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.

 

Schemat B:

 • działania promocyjne i informacyjne na rzecz podmiotów korzystających z usług przez IOB;
 • wspieranie powstawania i promocji sieci wspólpracy instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci międzynarodowych;
 • inicjowanie i animację powiązań kooperacyjnych na terenie województwa lubelskiego;
 • organizowanie, rozwój i wspieranie platform oraz innych narzędzi internetowych służących nawiązywaniu kontaktów miedzy przedsiębiorcami.2.4. Marketing gospodarczy

Schemat A:

 • udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach, targach(w tym zagranicznych) i misjach gospodarczych za granicą.

 

Schemat B:

 • organizacja kampanii promocyjnych mających na celu  stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą;
 • stworzenie i rozwój regionalnych oraz lokalnych systemów obsługi inwestora.

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube