Polecane wydarzenia

A A A
drukujŚrodowisko i czysta energia

Damy Ci pieniądze na:

 • oczyszczanie ścieków oraz zaopatrzenie w wodę, w ramach przedsięwzięć wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zgodnych z Programem Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego (preferowane będą zadania z zakresu gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w ich bliskim sąsiedztwie - w tym obszarach sieci Natura 2000);
 • wsparcie gospodarki odpadami w ramach przedsięwzięć zgodnych z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego (preferowane będą zadania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz ich przetwarzania  -recykling); wspierać będziemy rekultywację obszarów zdegradowanych (wysypisk, hałd kopalnianych, obszarów poprzemysłowych) na cele środowiskowe;
 • zapobieganie powodziom, skutkom suszy i okresowym podtopieniom (priorytetem będą projekty, które mają na celu naturalne zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie naturalnej retencyjności zlewni - np. odtworzenie zdolności retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych, przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofniecie regulacji koryta rzecznego czy rozbiórka walów przeciwpowodziowych i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu wód powodziowych, rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych); wspierać będziemy rehabilitację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, a także strategie i systemy zarządzania ryzykiem związanym z katastrofami naturalnymi;
 • monitorowanie środowiska (stacje kontrolne, systemy pomiaru zanieczyszczeń, mapy terenów zalewowych itp.);
 • ochronę bioróżnorodności, ochronę siedlisk oraz kształtowanie postaw ekologicznych;
 • wyposażenie obiektów i zakup sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
 • zastępowanie tradycyjnych źródeł ciepła alternatywnymi OZE (odnawialnymi źródłami energii) w obiektach użyteczności publicznej (np. szpitale, szkoły).Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


6.1. Ochrona i kształtowanie środowiskaKategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa


W ramach kategorii wspierane będą projekty dotyczące oczyszczania ścieków w aglomeracjach do 15 tys. RLM wskazane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę zgodne z Programem Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego. Możliwe będzie wsparcie projektów grupowych tzn. takich, które realizowane będą dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż 15 tys. RLM. W ramach PO IiŚ współfinansowane będą projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK, o wielkości powyżej 15 tys. RLM.

 • roboty budowlane i modernizacja sieci wodociągowych;
 • roboty budowlane i modernizacja stacji uzdatniania wody;
 • roboty budowlane i modernizacja ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej);
 • roboty budowlane i modernizacja urządzeń regulujących ciśnienie wody;
 • roboty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;
 • roboty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej;
 • roboty budowlane i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Preferencyjnie traktowane będą projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich, atrakcyjnych turystycznie oraz na obszarach sieci Natura 2000.Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi


W ramach kategorii realizowane będą projekty zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego.

 

A. W aglomeracjach powyżej 5 tys. mieszkańców do 150 tys. mieszkańców:

 • wdrażanie systemowej, kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi budowa nowych wysypisk śmieci, roboty budowlane i modernizacja sortowni, kompostowni, obiektów termiczno-chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; roboty budowlane i modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk, zakup samochodów wysokiego zgniotu);
 • dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów;
 • tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, odzysku, przekształcania termicznego odpadów z odzyskiem energii, odzysk odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w procesach innych niż składowanie);
 • roboty budowlane i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych;
 • unieszkodliwianie azbestu poprzez budowę i dostosowanie istniejących składowisk do obowiązujących przepisów (w tym budowa kwater przy istniejących składowiskach).

 

B. Projekty o wartości całkowitej poniżej 20 mln PLN

 • rekultywacja i/lub likwidacja składowisk odpadów (w tym niebezpiecznych);
 • rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe.

 

 

Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne W ramach kategorii realizowane będą:

 

A. Projekty o całkowitej wartości poniżej 40 mln PLN zgodne z Programem Małej Retencji Wodnej dla Województwa Lubelskiego:

 • regulacja cieków wodnych z wyłączeniem rzek o korytach naturalnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony środowiska i przyrody;
 • zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi ekologicznych i technicznych aspektów utrzymania rzeki;
 • roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu wymogów i potrzeb ochrony przyrody;
 • renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenów rekompensacyjnych;
 • roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych do 10 mln m3 i stopni wodnych w ramach systemów retencji, przy uwzględnieniu wymogów i potrzeb ochrony środowiska i przyrody.

 

B. Projekty o całkowitej wartości poniżej 4 mln PLN

 • tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń;
 • utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód;
 • tworzenie map terenów zalewowych;
 • tworzenie systemów monitoringu środowiska;
 • tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej;
 • wyposażenie obiektów i zakup sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo–gaśniczych z wyłączeniem samochodów ratownictwa medycznego);
 • zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom (ochrona przed erozją wodną i glebową oraz awarie urządzeń technicznych.

 

 

Kategoria IV: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych


W ramach kategorii realizowane będą projekty o całkowitej wartości poniżej 400 tys. PLN:

 • zachowanie różnorodności gatunkowej, ochrona i renaturalizacja ekosystemów (np. ochrona i reintrodukcja gatunków zagrożonych i chronionych, roboty budowlane dotyczące ośrodków rehabilitacji zwierząt i przetrzymywania gatunków);
 • ochrona siedlisk (np. programy czynnej ochrony i renaturalizacji siedlisk przyrodniczych, monitoring przyrodniczy, badania i bazy danych z zakresu ochrony przyrody);
 • popularyzacja i promocja obszarów NATURA 2000 jako element realizacji projektów pkt 1 i 2 (do 10% wartości projektu).

 

6.2. Energia przyjazna środowisku


W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące wykorzystania energii z odnawialnych źródeł zgodne z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.

 • inwestycje w rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, woda (z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody i ekologicznych aspektów utrzymania rzek), biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz pozostałe;
 • inwestycje mające na celu redukcję emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na wysypiskach poprzez jego energetyczne wykorzystanie;
 • modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych, placówkach kulturalnych, szpitalach.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube