Polecane wydarzenia

A A A
drukujKultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Sfinansujesz z nami:

 • poprawę dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, a także rozwój aktywnych form turystyki;
 • przystosowanie zabytków do potrzeb turystyki i kultury oraz rozwijanie i wspieranie infrastruktury kultury o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym;
 • łączenie funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi;
 • tworzenie i rozwijanie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej i kulturalnej;
 • tworzenie efektywnych powiązań międzyregionalnych w układzie bilateralnym i sieciowym w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego (zamierzamy uczestniczyć w inicjatywie Regions for Economic Change, której celem jest stworzenie i zorganizowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wokół problematyki modernizacji gospodarczej).

Przedmiotem projektów realizowanych w ramach wsparcia sektora kultury i turystyki będą obiekty przeznaczone na cele publiczne, związane wyłącznie z funkcją kulturalną lub turystyczną.

Wybierz teraz działanie, a my podpowiemy Ci, na jakie projekty możesz dostać pieniądze!


7.1. Infrastruktura kultury i turystyki


Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego

 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne i/lub turystyczne (z wyłączeniem konserwacji zabytków ruchomych o wartości powyżej 4 mln PLN);
 • zakup zabytków w celu wykonania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, modernizacji i robot budowlanych oraz przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub turystycznej;
 • zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych, jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu);
 • monitoring i zabezpieczenie zabytków wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt, maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN);
 • zakup i modernizacja wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu;
 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych).

 

Kategoria II: Infrastruktura kultury

 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (nie związane z funkcją sportową);
 • zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu);
 • monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt, maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN);
 • zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych).

 

Kategoria III: Infrastruktura turystyki

 • roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nie związane z projektami budowy i modernizacji dróg), szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych (plaże, pomosty, mola, przystanie wodne dla jachtów), inne;
 • roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo–rekreacyjną;
 • roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną (np. wyciągi turystyczne, połączenia promowe, kolejki szynowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
 • monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN);
 • zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu);
 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów;
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów;
 • roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000 (w tym ścieżki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, ośrodki edukacji ekologicznej);
 • roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej i kulturalnej.


7.2. Promocja kultury i turystyki

 • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub turystycznych;
 • przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych i/lub turystycznych o szczególnym znaczeniu dla regionu;
 • kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz tradycyjnej, charakterystycznej dla regionu, twórczości artystycznej, form rzemiosł i zawodów;
 • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, filmów, multimediów itp. (wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów).

 

 

W projektach realizowanych w ramach działania możliwe będzie również ponoszenie kosztów dotyczących:

 • modernizacji,
 • prac konserwatorskich,
 • prac restauratorskich,
 • robót budowlanych w zabytkach i ich otoczeniu,
 • robót budowlanych w obiektach innych niż zabytki,
 • niezbędnych do wykorzystania w realizacji projektu i/lub kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia, które to działania konieczne są do realizacji projektu z zastrzeżeniem, że tego typu koszty nie mogą przekraczać 35% kosztów kwalifikowanych projektu oraz dotyczyć zadań związanych z infrastrukturą noclegową i gastronomiczną.7.3. Współpraca międzyregionalna


Projekty mogą być realizowane na obszarze Unii Europejskiej w układzie partnerskim: bilateralnym (2 partnerów) lub sieciowym (3 i więcej partnerów) w ramach dwóch kategorii:

Kategoria I: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne (80% środków w ramach działania):

W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 24 miesiące, których budżet kształtuje się na poziomie od 80 tys. PLN do 2 mln PLN. W przypadku projektów o charakterze regionalnym (samorząd województwa jako partner w projekcie), wysokość budżetu wynosi maksymalnie 4 mln PLN.

 • wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu;
 • sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego;
 • organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach;
 • organizowanie konferencji, telekonferencji;
 • realizacja wspólnych badań;
 • tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy;
 • organizowanie targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu;
 • wsparcie przedsięwzięć dotyczących wydawania publikacji, biuletynów informacyjnych, tworzenia stron internetowych, kampanie promocyjne, itp.

 

Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne (20% środków w ramach działania)

W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 12 miesięcy, których budżet kształtuje się na poziomie od 20 tys. PLN, o maksymalnej wartości poniżej 80 tys. PLN.

 • nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych;
 • organizowanie wizyt studyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu;
 • sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego;
 • wymiany młodych ludzi oraz grup docelowych z sektora społecznego, badawczego, zawodowego i kulturalnego;
 • organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach;
 • wydawanie publikacji i biuletynów informacyjnych, tworzenie stron internetowych;
 • organizowanie konferencji, telekonferencji;
 • realizacja wspólnych badań;
 • tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy;
 • organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych (np. targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu);
 • wsparcie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu tj. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, itp.

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube