Polecane wydarzenia

A A A
drukujWzór umowy o dofinansowanie projektów Osi Priorytetowych III - VIII RPO WL 2007-2013

Pliki do pobrania

wersje Umowa o dofinansowanie (30-12-2010) 214.41 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 30-12-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

1. W paragrafie 2, ust. 6

Punktowi 1:

„1) kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeznaczona na wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej wynosi ........................... PLN (słownie:...................................................) i stanowi nie więcej niż .........% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami (schematami) pomocy publicznej”

Nadano brzmienie

„1) kwota dofinansowania przeznaczona na wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej wynosi ........................... PLN (słownie:...................................................) i stanowi nie więcej niż .........% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami (schematami) pomocy publicznej”

Punktowi 2:

„2) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie”.

Nadano brzmienie:

„2) dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.”

2. W paragrafie 6, ust. 6

W ustępie 6:
6. Wypłata zaliczki na rzecz Beneficjenta nastąpi pod warunkiem wystarczającej ilości środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK/ środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej18. W przypadku braku środków wypłata nastąpi niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego Ministra Finansów w BGK/IZ RPO WL, z zastrzeżeniem ust.7.

Po zwrocie BGK/IZ RPO WL dodano przypis:

19. Niepotrzebne skreślić.

Dotychczasowe przypisy 19-32 otrzymały numerację: 20-33.

3. W paragrafie 10, ust. 2

W punkcie 3 przypis 12. Nie dotyczy przypadku, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone przed datą podpisania niniejszej umowy.

Otrzymuje numerację: 26.

4. W paragrafie 12, ust. 1

Fragmentowi:

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, a także wizytom sprawdzającym przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wojewodę Lubelskiego lub osoby przez niego upoważnione

Nadano brzmienie:

1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów, a także wizytom kontrolnym przeprowadzanym przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – Wojewodę Lubelskiego lub osoby przez niego upoważnione.

wersja z dnia: 13-01-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji obejmują:
1. Część wstępna otrzymuje brzmienie: „Umowa nr…………o dofinansowanie Projektu: [Tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej [Nazwa osi priorytetowej], Działanie [Numer działania], współfinansowanego ze środków europejskich / i dotacji celowej zawarta w ................... [miejsce zawarcia umowy] w dniu ......................... r. pomiędzy:…”, dodaje się również przypis nr 1 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić”

2. W części wstępnej lit. d) otrzymuje brzmienie: „art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157, poz. 1240);”,
3. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane beneficjentowi ze środków publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu;”
4. W § 1 dodaje się pkt 6, który brzmi: „dotacji celowej” – należy przez to rozumieć dotację o jakiej mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) stanowiącą część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa, przekazywaną beneficjentowi jako współfinansowanie krajowe”;
5. W § 1 dodaje się pkt 7, który brzmi: „płatnościach ze środków europejskich” – należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) o finansach publicznych”;
6. § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć rachunek bankowy wyodrębniony dla Projektu, nr .................................................., nazwa..................................................... prowadzony w banku............................, z którego beneficjent dokonuje płatności i na który BGK/IZ RPO WL przekazuje płatności”, dodaje się również przypis nr 3 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić”;
7. § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji nr................................................................, prowadzony w…………………………………, na którym są gromadzone środki dotacji celowej.”
8. W § 1 dodaje się pkt 17, który brzmi: „rozliczeniu zaliczki” – należy przez to rozumieć wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Zarządzającej, w terminach i na warunkach określonych w Umowie oraz systemie realizacji RPO WL, lub zwrot zaliczki.”
9. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich/płatności ze środków europejskich i dotacji celowej części wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu [Tytuł projektu], zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu nr ............, zwanym dalej „wnioskiem”, w ramach Osi Priorytetowej [Numer i nazwa Osi Priorytetowej] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu jest załącznikiem do Umowy i stanowi jej integralną część.”; dodaje się przypis nr 4 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić”.
10. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ................ PLN (słownie:………………………………………………..)
w tym:
1) dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich, w kwocie nieprzekraczającej: ........................PLN (słownie:………………………….……………………………….)
i stanowiącej nie więcej niż........% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
2) dofinansowanie w formie dotacji celowej, w kwocie nieprzekraczającej: ........................PLN (słownie:………………………….……………………………….)
i stanowiącej nie więcej niż ........% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
3) wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż: ..................... PLN (słownie:………………………………….) i stanowiący ........ % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.” W ust. 4 dodaje się też przypis nr 5 w brzmieniu: „Wykreślić, jeżeli nie dotyczy”
11. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej :

1) kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeznaczona na wydatki objęte regułami (schematami) pomocy publicznej wynosi ........................... PLN (słownie:...................................................) i stanowi nie więcej niż .........% wydatków kwalifikowalnych objętych regułami (schematami) pomocy publicznej;
2) dofinansowanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przekazywane jest zgodnie
z zasadami Programu, Uszczegółowienia Programu, odpowiedniego rozporządzenia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej, oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.”
12. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent przekazuje Instytucji Zarządzającej, nie później niż do 10 dnia od podpisania niniejszej umowy harmonogram składania wniosków o płatność oraz wniosków o zaliczkę w podziale na miesiące na cały okres realizacji projektu, wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej umowy.” W związku ze zmianą powyższego ustępu w miejsce dotychczasowego załącznika numer 1 wprowadza się załącznik nr 1 pn Harmonogram składania wniosków o płatność oraz o płatność zaliczkową.
13. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec drugiej strony lub uznany za naruszającego postanowienia niniejszej Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych jest wynikiem działania siły wyższej, o której mowa w § 1 pkt 15 niniejszej Umowy.”
14. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Płatności ze środków europejskich są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w formie:
1) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 9 Umowy. Przekazanie płatności pośredniej następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku Beneficjenta o płatność, z zastrzeżeniem ust. 4-9.
2) zaliczki w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w § 6 Umowy, przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 9 niniejszej Umowy.
15. W § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Dotacja celowa jest przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą w formie:
1) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 9 Umowy. Przekazanie płatności pośredniej następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku Beneficjenta o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3 ,5 –9.
2) zaliczki w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w § 6 Umowy, przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 9 niniejszej Umowy.”; W ust. 2 dodaje się również przypis nr 9 w brzmieniu: „Wykreślić, gdy nie występuje współfinansowanie krajowe”.
16. W § 5 wykreśla się ust. 3 (wg nowej numeracji), w związku z czym usuwa się również załącznik nr 1 pn Wzór algorytmu do obliczania wysokości refundacji.
17. § 5 ust. 3 (wg nowej numeracji) otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej Programem, z którego dokonywana jest wypłata dotacji celowej, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej niezbędnej wysokości środków dotacji celowej.”
W 5 ust. 3 (wg nowej numeracji) dodaje się przypis o nr 10 w brzmieniu: „Wykreślić, gdy nie występuje współfinansowanie krajowe”;
18. W § 5 dodaje się ust.4 (wg nowej numeracji) w brzmieniu: „W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Ministra Finansów w BGK, z którego dokonywana jest wyplata środków europejskich, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi niezwłocznie po wpływie na rachunek bankowy Ministra Finansów niezbędnej wysokości środków europejskich.”
19. W § 5 ust 5 (wg nowej numeracji) otrzymuje brzmienie: „Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące. Pierwszy wniosek o płatność składa nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, kolejne wnioski nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, pisemnie i na nośniku elektronicznym. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu. W tym przypadku Beneficjent składa wniosek
o płatność co trzy miesiące licząc od dnia podpisania umowy (pierwszy wniosek
o płatność) lub od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność.
Od dnia podpisania umowy Beneficjenci należący do sektora finansów publicznych zobligowani są ujmować wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność przekazywanym IZ w terminie do 3 miesięcy od dnia ich poniesienia. Wydatek kwalifikowalny poniesiony przed podpisaniem niniejszej umowy powinien zostać ujęty w pierwszym wniosku o płatność.”
20. W § 5 ust 6 (wg nowej numeracji) otrzymuje brzmienie: „Warunkiem przekazania Beneficjentowi płatności ze środków europejskich/dotacji celowej w formie refundacji poniesionych wydatków jest:
1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:
a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej,
b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac ),
c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane
z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania ),
d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych
z rachunku należącego do Beneficjenta, potwierdzającymi poniesienie wydatków,
e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających
i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą;
3) dostępność środków na rachunku bankowym Ministra Finansów w BGK/ oraz na rachunku Instytucji Zarządzającej;
4) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 9.”
W § 5 ust. 6 dodaje się przypis o nr 11 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić.” W § 5 ust. 8 pkt 3 dodaje się przypis o nr 14 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić”.
21. § 5 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „kopii dokumentów załączonych do wniosku o płatność”;
22. § 5 ust. 11 (wg nowej numeracji) otrzymuje brzmienie: „Płatności ze środków europejskich i dotacji celowej są przekazywane w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ust. 3-4.” Dodaje się przypis o nr 15 w brzmieniu: „Wykreślić, gdy nie występuje współfinansowanie krajowe”.
23. § 5 ust. 16 (wg nowej numeracji) otrzymuje brzmienie: „Płatność końcowa w wysokości co najmniej 15% łącznej kwoty, o której mowa
w § 2 ust. 4 pkt 1/i 2 zostanie przekazana Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków po:
1) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność;
2) w przypadku gdy została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji Projektu, po potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą, w informacji pokontrolnej, prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.
W § 5 ust. 16 (wg nowej numeracji) dodaje się przypis o nr 16 w brzmieniu: „Wykreślić, jeżeli nie występuje współfinansowanie krajowe”.
24. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Instytucja Zarządzająca RPO WL może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania w formie zaliczki. Łączna wysokość zaliczek nie może być większa niż 85% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 Umowy. Zaliczka może być wypłacona w jednej lub kilku transzach na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową. W pozostałej części dofinansowanie stanowić będzie refundację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 Umowy. Refundacja następuje po przedstawieniu i udokumentowaniu wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez Beneficjenta i ich poświadczeniu przez IZ RPO WL.”
§ 6 ust. 1 dodaje się przypis o nr 17 w brzmieniu: „Wykreślić, jeżeli nie występuje współfinansowanie krajowe”.
25. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz w miesiącu. Otrzymaną zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 10 dni roboczych od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta, za pomocą wniosku o płatność zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1.”
26. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej transzy zaliczki.”
27. § 6 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „przedstawienie przez Beneficjenta harmonogramu składania wniosków o płatność oraz o płatność, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż w danym roku kalendarzowym wnioski o płatność zaliczkową mogą być składane najpóźniej do dnia 5 listopada tego roku. Harmonogram ten może być aktualizowany w składanym wniosku o płatność;
28. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wypłata zaliczki na rzecz Beneficjenta nastąpi pod warunkiem wystarczającej ilości środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK/ środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej W przypadku braku środków wypłata nastąpi niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego Ministra Finansów w BGK/IZ RPO WL, z zastrzeżeniem ust.7.
29. § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli kwota środków europejskich na rachunku Ministra Finansów w BGK/ kwota środków dotacji celowej na rachunku IZ RPO WL nie będzie wystarczająca do wypłaty dofinansowania dla wszystkich Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność i wnioski o płatność zaliczkową, w pierwszej kolejności wypłacone zostaną środki przeznaczone na refundację wniosków o płatność Beneficjentów RPO WL.” Dodaje się przypis o nr 19 w brzmieniu: „Niepotrzebne skreślić”;
30. § 6 ust. 8 zd. 1 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem rozliczenia dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki jest:…”
31. § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.”
32. W § 6 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: „W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z umowy, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień, w którym beneficjent przedłoży Instytucji Zarządzającej wniosek o płatność spełniający wymagania formalne, wraz z dokumentami określonymi w ust. 8 pkt 1 lit a-e, potwierdzającymi poniesienie wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających zwrot całej kwoty niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami, o jakich mowa w ust.10.”
33. W § 6 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „Dokonując zwrotu środków na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
1) nazwy programu i numeru projektu
2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
3) tytułu zwrotu,
4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).
34. W § 6 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania przekazanego w formie zaliczki w danym roku budżetowym, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie i na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.”
35. W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur i wytycznych, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu środków, odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych, w kwocie i terminie na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.”
36. W § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do:
a) zwrotu środków,
b) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.”
37. W § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie, Instytucja Zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków.”
38. W § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Od decyzji, o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.”
39. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest wyższa niż kwota pozostała do wypłaty lub nie jest możliwe dokonanie pomniejszenia, lub też, gdy Instytucja Zarządzająca uzna dokonanie pomniejszenia za niecelowe,
a Beneficjent nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o którym mowa w ust. 2 lit. a. Instytucja Zarządzająca podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych,
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 9. Koszty czynności zmierzających
do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania obciążają Beneficjenta.
40. W § 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Dokonując zwrotu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
1) nazwy programu i numeru projektu
2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, numeru decyzji,
4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział,rozdział, paragraf).”

41. W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku Projektów, których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000, 00 PLN, Beneficjent nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wnosi następujące zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1/ i 2:
1) weksel z poręczeniem banku
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy;
3) hipoteka kaucyjna wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego;
4) gwarancja bankowa;
5) gwarancja ubezpieczeniowa;
W § 9 ust. 1 zd.1 dodaje się przypis o nr 23 w brzmieniu: „Wykreślić gdy w projekcie nie występuje współfinansowanie krajowe.”
42. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przed ustanowieniem hipoteki Beneficjent zobowiązany jest przedstawić operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości (sporządzony przez osobę dysponującą odpowiednimi uprawnieniami) oraz aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której hipoteka ma być ustanowiona. Hipoteka może stanowić zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy tylko w wypadku gdy daje ona Województwu Lubelskiemu pierwszeństwo umożliwiające zaspokojenie wierzytelności. Jeżeli w chwili wnoszenia zabezpieczenia nieruchomość jest obciążona hipotekami ustanowionymi na rzecz innych wierzycieli, Instytucja Zarządzająca RPO WL może odmówić przyjęcia zabezpieczenia. Instytucja Zarządzająca może zażądać dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki jeżeli uzna to za konieczne do zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.
43. § 12 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dostępu do systemu teleinformatycznego i dokumentów informatycznych związanych z zarządzaniem i z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 2 i 4 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów”.
44. W § 17 ust 3,4,5 dodaje się przypisy o nr: 30, 31, 32 w brzmieniu: „Wykreślić, gdy w projekcie nie występuje współfinansowanie krajowe.”
45. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.”
46. § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „właściwe akty prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).”Załączniki:
1. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach III-VIII Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
2. Zmieniony załącznik nr 1 do Umowy – Harmonogram składania wniosków o płatność oraz wniosków o zaliczkę.

wersja z dnia: 13-10-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Lista zmian wprowadzonych do Umowy o dofinansowanie Projektu w dniu 13 października 2009 roku:
§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej, wnioski o płatność w celach sprawozdawczych i rozliczenia wydatków zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy oraz wnioski o płatność zaliczkową zgodnie z § 6 Umowy”.

§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Środki dotacji rozwojowej są przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą w formie:
1) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 8 Umowy. Przekazanie płatności pośredniej następuje
w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej poprawnego wniosku Beneficjenta o płatność, z zastrzeżeniem ust. 3 – 7.
2) zaliczki w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w § 6 Umowy, przelewem na rachunek, o którym mowa w § 1 pkt 8 niniejszej Umowy”

§ 6 otrzymuje brzmienie:

1.” Instytucja Zarządzająca RPO WL może przekazać Beneficjentowi część dofinansowania
w formie zaliczki. Łączna wysokość zaliczek nie może być większa niż 85% wartości dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 Umowy. Zaliczka może być wypłacona w jednej lub kilku transzach na podstawie wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową. W pozostałej części dofinansowanie stanowić będzie refundację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy. Refundacja następuje po przedstawieniu i udokumentowaniu wydatków kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez Beneficjenta i ich poświadczeniu przez IZ RPO WL.
2. W przypadku, gdy suma środków otrzymanych przez Beneficjenta w formie zaliczki
i środków otrzymanych w formie refundacji osiągnie 85% przyznanego dofinansowania, to przekazanie kolejnej płatności nastąpi w postaci refundacji.
3. Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz w miesiącu. Otrzymaną zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 10 dni roboczych od dnia jej wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta, za pomocą wniosku o płatność zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 1.
4. Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana Beneficjentowi po rozliczeniu 100% poprzedniej transzy zaliczki, tj. po zakończeniu weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność oraz poświadczeniu poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu.
5. Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest:
1) przedstawienie przez Beneficjenta harmonogramu składania wniosków o płatność zaliczkową na cały okres realizacji Projektu w podziale na miesiące do 5-go dnia miesiąca poprzedzającego pierwszy wniosek o płatność zaliczkową;
2) przedstawienie kopii podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą tej części Projektu, którego dotyczy wniosek o płatność zaliczkową lub kopii podpisanej umowy z wykonawcą/dostawcą na realizację całego Projektu, w przypadku, gdy całość Projektu realizowana jest w ramach jednej umowy;
3) przedstawienie przez Beneficjenta, zaświadczenia z banku o braku obciążeń konta Beneficjenta, skutkującego zajęciem środków na rachunku Beneficjenta, wydanego nie później niż 7 dni przed złożeniem wniosku o płatność zaliczkową;
4) wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy,
o którym mowa w § 9 niniejszej Umowy.

6. Wypłata zaliczki przez IZ RPO WL na rzecz Beneficjenta nastąpi pod warunkiem wystarczającej ilości środków z dotacji rozwojowej na jej rachunku bankowym.
W przypadku braku środków wypłata nastąpi niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego IZ RPO WL, z zastrzeżeniem ust.7.

7. Jeżeli kwota środków na rachunku IZ RPO WL nie będzie wystarczająca do wypłaty dofinansowania dla wszystkich Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o płatność i wnioski o płatność zaliczkową, w pierwszej kolejności wypłacone zostaną środki przeznaczone na refundację wniosków o płatność Beneficjentów RPO WL.

8. Warunkiem rozliczenia środków dotacji otrzymanych w formie zaliczki jest:
1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i finansowe wniosku o płatność wraz z następującymi załącznikami:
a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej;
b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac;
c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane
– z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
d) poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających
i uzasadniających prawidłową realizację Projektu;
e) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych
z rachunku należącego do Beneficjenta, potwierdzającymi poniesienie wydatków;
2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą.
9. Odsetki od przekazanej zaliczki nie stanowią dochodu Beneficjenta i podlegają one zwrotowi na rachunek wskazany prze Instytucję Zarządzającą. Beneficjent ma obowiązek dołączyć do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu odsetek. Niniejszego przepisu nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego.
10. W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki Beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami.
11. W przypadku nieprawidłowości w wydatkowaniu lub rozliczeniu zaliczki stosuje się zasady określone w § 7 i § 19 niniejszej Umowy”.

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku Projektów, których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000, 00 PLN, Beneficjent nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy wnosi następujące zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1):
1) weksel z poręczeniem banku
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy;
3) hipoteka kaucyjna wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego;
4) gwarancja bankowa;
5) gwarancja ubezpieczeniowa;”

§ 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Jeśli wartość dofinansowania Projektu nie przekracza 10 000 000, 00 PLN zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W pozostałym zakresie przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektu, który w dacie zawarcia niniejszej umowy nie uzyskał dofinansowania w wysokości odpowiadającej maksymalnemu progowi procentowemu dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonemu dla danego konkursu, zmiana sumy wartości zadań/kategorii wydatków, o jakiej mowa w ust. 4, nie powoduje obniżenia kwoty dofinansowania pod warunkiem, iż procentowy udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych nie przekroczy maksymalnego procentowego progu dofinansowania określonego dla danego konkursu. W żadnym wypadku zmiana wartości projektu nie może prowadzić do zwiększenia kwoty dofinansowania określonej w dacie zawarcia umowy”.

wersja z dnia: 21-07-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Lista zmian wprowadzonych do Umowy o dofinansowanie Projektu zatwierdzonych w dniu 21.07.2009 roku:

W § 1 ust. 14, który brzmi: „data zakończenia realizacji Projektu – należy przez to rozumieć dzień, w którym zostały spełnione łącznie następujące kryteria:
1. czynności zostały faktycznie wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu);
2. wszystkie wydatki zostały zapłacone przez beneficjentów (żadne dalsze płatności nie mają być ponoszone przez Beneficjenta);
3. wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (żadne dalsze płatności nie mają być przekazywane beneficjentowi).”

§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Całkowita wartość Projektu wynosi ................ PLN (słownie: …………………………….………….).”

§ 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: ................ PLN (słownie:……………………..)
w tym:
1) dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, w kwocie nieprzekraczającej: ...................... PLN (słownie:………………………………….)
i stanowiącej nie więcej niż ........% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
2) wkład własny Beneficjenta w wysokości nie mniejszej niż: ..................... PLN (słownie:………………………………….) i stanowiący ........ % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.”

§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące. Pierwszy wniosek o płatność składa nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy, kolejne wnioski nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące licząc od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność, pisemnie i na nośniku elektronicznym. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji Projektu. W tym przypadku Beneficjent składa wniosek o płatność co trzy miesiące licząc od dnia podpisania umowy (pierwszy wniosek o płatność) lub od dnia złożenia poprzedniego wniosku o płatność.”

§ 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Płatność końcowa w wysokości co najmniej 15% łącznej kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, zostanie przekazana Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych wydatków po:
1) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatniego wniosku o płatność;
2) w przypadku gdy została przeprowadzona kontrola w miejscu realizacji Projektu, po potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą, w informacji pokontrolnej, prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.”

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Jeśli całkowita wartość projektu nie przekracza 1 000 000, 00 PLN zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W pozostałym zakresie przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”

§ 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Termin wniesienia zabezpieczenia może zostać wydłużony na pisemny i należycie uzasadniony wniosek Beneficjenta, w wypadku gdy z przyczyn niezależnych od Beneficjenta termin nie może zostać dochowany.”

§ 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do upływu 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Umowy.”

§ 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 4 pkt 1. Ewentualne oszczędności powstałe po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przesunięte do innego postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu, w którym zaistniała sytuacja opisana w ust. 5, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, określonego w § 2 ust. 4 pkt 1.”

§ 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości zadań/kategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych zadań/kategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań/kategorii wydatków nie ulega zmianie z zastrzeżeniem ust. 4.”

W § 16 dodaje się ust. 6, który brzmi: „Przesuwanie oszczędności, o których mowa w ust. 4 i 5 dotyczy jedynie kategorii wydatków objętych postępowaniami o udzielenie zamówienia.”

§ 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Zmiany wartości zadań lub ilości zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 5% a nieprzekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych, niż określone w ust. 4 i 5, lub przesunięcia pomiędzy zadaniami/kategoriami wydatków, przekraczające 5% a nieprzekraczające 15% całkowitej wartości Projektu, wynikające z przyczyn innych, niż określone w ust. 4 i 5, powinny być poprzedzone pisemnym poinformowaniem Instytucji Zarządzającej o planowanych zmianach lub przesunięciach, mogą być dokonane po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej
i wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu.”

§ 16 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zmiany lub przesunięcia, o których mowa w ust. 8, nie przekraczają 5%, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPO WL o każdej planowanej zmianie lub przesunięciu. Instytucja Zarządzająca RPO WL może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany lub przesunięcia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie lub przesunięciu. Brak sprzeciwu ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WL w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany lub przesunięcia.”

§ 16 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej na dokonanie zmian lub przesunięć, o których mowa w ust. 8 i 9, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. § 18 ust. 5 zd. 2 Umowy stosuje się odpowiednio.”

§ 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zmiany w załącznikach do Umowy wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej, za wyjątkiem przypadków określonych w § 16 ust. 2, 8, 9 które wymagają formy wskazanej w ust. 1 i 2.”

§ 22 ust. 2 litera a otrzymuje brzmienie: „Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków RPO
ul. Stefczyka 3b, 20- 151 Lublin.”

wersja z dnia: 20-05-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Lista zmian wprowadzonych do Umowy o dofinansowanie Projektu w dniu 19 maja 2009 roku:

§ 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Refundacji lub rozliczeniu wydatków podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r. i nie później niż w dniu zakończenia finansowego realizacji Projektu, wskazanego w § 3 ust.1 pkt 3 Umowy. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne po złożeniu przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 2 ust.1.”

wersja z dnia: 10-02-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Lista zmian wprowadzonych do Umowy o dofinansowanie Projektu
w dniu 10 lutego 2009 roku.

1. § 5 po ust. 12a dodaje się kolejny o nr 13 ustęp w brzmieniu: „Ustępów 12 i 12a nie stosuje się do Projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej
w rozumieniu art. 87 Traktatu.” Numeracja dalszych ustępów w § 5 ulega odpowiedniej zmianie.

2. § 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o płatność końcową należy złożyć
nie później niż w ciągu 60 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji Projektu.”

3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
bez zachowania obowiązujących procedur i wytycznych, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części,
wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art.. 211 ustawy o finansach publicznych,
w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą.”

4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektów, których wartość całkowita przekracza 1 000 000,00 PLN, Beneficjent nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy wnosi następujące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt. 1:
1) weksel z poręczeniem banku
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy;
3) hipoteka kaucyjna wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego;
4) gwarancja bankowa;
5) gwarancja ubezpieczeniowa;

5. § 8 po ust. 1 dodaje się kolejny ustęp w brzmieniu: „Jeżeli całkowita wartość projektu nie przekracza 1 000 000,00 PLN zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy może być weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową”. Numeracja dalszych ustępów w § 8 ulega odpowiedniej zmianie.

6. § 9 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „stosowania się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Zarządzającej dotyczącej zgodności dokumentów, o których mowa
w pkt 1,2 i 5, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1.”

7. W § 9 ust. 2 dodaje się pkt 7, który brzmi: „Beneficjent ma obowiązek dostarczyć
do Instytucji Zarządzającej dokumenty, o których mowa w pkt 1-5, w terminach umożliwiających sporządzenie opinii i zastosowanie się do zaleceń zawartych
w opinii.”

8. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Instytucja Zarządzająca jest uprawniona
do opiniowania:
a. dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b. projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta
z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem,
o którym mowa w § 2 ust. 1;
c. aneksów do umowy, o której mowa w pkt 2, przed ich podpisaniem, pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku, o którym mowa
w § 2 ust. 1.”

9. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W przypadku negatywnej opinii, o której mowa
w ust. 3, Instytucja Zarządzająca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności.”

10. § 9 wykreśla się ust. 5 i 6.

11. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania informacji
o wyłonieniu Projektu do dofinansowania przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, ale nie krócej niż do dnia upływu 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego.”

12. § 11 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „pełnego wglądu we wszystkie dokumenty,
w tym dostępu do systemu teleinformatycznego i dokumentów informatycznych związanych z zarządzaniem i realizacją Projektu, przez cały okres
ich przechowywania określony w § 13 ust. 2 i 4 niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;”

13. § 11 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których jest lub był realizowany Projekt
lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu;”

14. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zmiany w Umowie wymagają aneksu do Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3-5”.

15. W § 17 dodaje się ust. 5, który brzmi: „Zmiany danych o jakich mowa w § 22 ust. 2 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy i dokonywane są przez pisemne oświadczenie składane drugiej Stronie Umowy”.

16. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego
w niniejszej Umowie, w szczególności jeżeli:”
1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1 dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu;
3) odmówił poddania się kontroli lub audytowi uprawnionych instytucji bądź ich przeprowadzenie rażąco utrudniał;
4) w terminie określonym nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;
5) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa
w § 9;

17. § 18 po ust. 2 dodaje się kolejny ustęp w brzmieniu: „Pomimo wystąpienia okoliczności o jakich mowa w ust. 1 i 2, Instytucja Zarządzająca może nie wypowiedzieć Umowy, jeżeli charakter stwierdzonych uchybień nie czyni niemożliwym lub niecelowym dalszej realizacji postanowień Umowy.” Numeracja dalszych ustępów w § 18 ulega odpowiedniej zmianie.
18. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej Umowy:
a) Instytucja Zarządzająca RPO WL: ...............................;
b) Beneficjent: ......................................;
Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na adres do doręczeń wskazany przez Strony Umowy będą uważane za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane”.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube