Polecane wydarzenia

A A A
drukujInformacja i promocja w ramach RPO WL 2007-2013

Daty umieszczone przy poszczególnych wersjach "Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" wskazują na termin akceptacji dokumentu przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji (07-12-2012) 3.74 MB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 07-12-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Rejestr wprowadzonych zmian

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Rozdział 1. Podstawy i zakres regulacji

Pkt. 3.
1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad obowiązujących Beneficjentów
w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej ogółu społeczeństwa w celu zachowania spójnej identyfikacji wizualnej.
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 4.
1. Punkt uzyskał następujące brzmienie:
Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jako całość dokumentu, obowiązują wszystkich beneficjentów osi I-VIII RPO WL od daty zawarcia umowy o dofinansowanie złożonego projektu.
Pkt. 6.
Usunięto pkt. 6 w związku ze zmiana w pkt. 4.
Rozdział 2. Zasady ogólne

Pkt. 1, lit.c.:
Zmieniono brzmienie punktu:
a) emblemat Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” z lewej strony znaku lub poniżej, a tam gdzie jest możliwe również dopisek przy znaku UE „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” (obowiązek podpisywania znaku uzależniony jest od wielkości materiału informacyjnego lub promocyjnego, zgodnie z pkt. 3-5 rozdziału nr 2) lub opis
w postaci: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.”
Informacja o współfinansowaniu może być umieszczana w dowolnym miejscu, jednak poza ciągiem znaków (przy jednoczesnym zachowaniu pól ochronnych znaków). Niniejszy opis został zakwalifikowany do opcjonalnego umieszczenia. Według wytycznych Strategii komunikacji powinien on znajdować się na materiałach dużych np. tablice informacyjne, materiały multimedialne (z wyjątkiem spotów radiowych) i wybrane materiały drukowane. Na małych materiałach promocyjnych (w tzw. wariancie minimalnym) tj.: długopisach, koszulkach, czapeczkach itp. Strategia nie wymaga umieszczania omawianego opisu.

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
- dodano tabelę wskazującą podział materiałów promocyjnych na małe oraz duże wraz ze wskazaniem sposobu ich oznaczania.
Przykłady małych materiałów promocyjnych Przykłady dużych materiałów promocyjnych
1. Małe materiały:
a. gadżety,
b. nadruki na płytach CD/DVD, itp.
2. Materiały drukowane:
a) papier firmowy,
b) bilety wizytowe, grzecznościowe
c) naklejki na sprzęt i wyposażenie itp. 1. Duże materiały:
a. tablice informacyjne (reklamowe),
tablice pamiątkowe,
b. billboardy, plakaty,
c. banner, stand, roll-up, ścianki
konferencyjne,
d. namioty, stoiska wystawowe itp.
2. Materiały drukowane:
a. publikacje (np.: dokumenty
programowe, broszury, ulotki, biuletyny
itp.),
b. notatniki, dyplomy, certyfikaty,
c. informacje prasowe, reklamy i
ogłoszenia prasowe, reklamy i
ogłoszenia internetowe,
d. teczki firmowe, kalendarze itp.
3. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe,
bazy danych
4. Filmy
5. Prezentacje PowerPoint
Obowiązkowe elementy oznakowania
1. Logo RPO
2. Herb województwa (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie herbu województwa nie jest on obowiązkowy)
1. Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej

Opcjonalnie:
1.Hasło RPO
2. Informacja o współfinansowaniu projektu
1. Logo RPO
2. Herb województwa
3. Flaga Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskie oraz do właściwego funduszu
4. Hasło RPO
5. Informacja o współfinansowaniu projektu

Zmiana o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 7.:
W przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości w wariancie achromatycznym – czarnym i niebieskim lub monochromatycznym (opracowanie dla wersji podstawowej ciągów znaków, zgodnie z rozdz. 2, pkt. 3).

Zmiana o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 11.:
Dodanie punktu w brzmieniu:

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez Beneficjentów powinny przyczyniać się do realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, m.in.: polityki ochrony środowiska, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także równych szans. Oznacza to nie tylko, że przekazywane treści i ich forma nie stoją w sprzeczności z wymienionymi politykami, ale też że sama realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych odbywa się z poszanowaniem tych zasad. Ma to szczególne odniesienie do ochrony środowiska. Tam, gdzie jest to możliwei zgodne z zasadami gospodarności, stosować należy materiały ekologiczne, a planując działania komunikacyjne należy myśleć o minimalizacji obciążeń dla środowiska. Myśląc o wspieraniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego należy brać pod uwagę szerokie zastosowanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, ułatwiając dostęp zainteresowanym do informacji.

Rozdział 3. Instrumenty informacji i promocji
Podrozdział 3.1. Podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów
Pkt. 2.:
Zapisom:
Beneficjenci programu zobowiązani są do stosowania następujących instrumentów informacyjnych i promocyjnych (niezbędne minimum):
• tablice informacyjne – w trakcie realizacji inwestycji,
• stałe tablice pamiątkowe, które powinny zastąpić tablice informacyjne,
• informowanie opinii publicznej o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej,
• oznakowanie dokumentów związanych z realizacją projektu.

nadano brzmienie:
Beneficjenci programu zobowiązani są do:
• poinformowania opinii publicznej oraz uczestników projektu o fakcie dofinansowania projektu z RPO,
• oznaczania wszelkich dokumentów i elementów zgodnie z zapisami niniejszych Wytycznych,
• oznaczania sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu,
• umieszczenia tablicy informacyjnej – w przypadku projektów spełniających warunki opisane w podrozdziale 3.2 Tablice informacyjne,
• umieszczenia tablicy pamiątkowej – w przypadku projektów spełniających warunki opisane w podrozdziale 3.3 Tablice pamiątkowe.

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 3.:
Usunięto punkt w brzmieniu:
Zasady umieszczania tablic informacyjnych i promocyjnych regulują podrozdziały 3.2 Tablice informacyjne, 3.3 Tablice pamiątkowe, 3.4 Stosowanie oznakowania dla wybranych inwestycji.
Zmiany o charakterze technicznym.

Pkt. 4.:
Usunięto punkt w brzmieniu:
W przypadku materiałów informacyjno-promocyjnych tj. artykuły prasowe, fotoreportaże, wywiady, spoty telewizyjne, programy publicystyczne Beneficjent zobowiązany jest umieścić
w treści/wypowiedzi informację o programie i funduszu, a tym samym podkreślić znaczenie otrzymanej dotacji unijnej w rozwoju inwestycji.
Analogiczny zapis znajdował się w rozdziale 4. Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne (pkt. 8).
Zmiana o charakterze technicznym.

Pkt. 5.:
Usunięto punkt w brzmieniu:

Stosowanie gadżetów na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych jest dopuszczalne jedynie, jako uzupełnienie dla organizowanych i zaplanowanych we wniosku przez Beneficjenta odrębnych akcji promocyjnych np. konferencji prasowych, festynów, happeningów, itp.

Zapisy powyższe przesunięto do nowego punktu z Rozdziału 4.1 Narzędzia promocyjne

Zakup materiałów promocyjnych w postaci gadżetów (np. długopisy, kubki, teczki, parasole itp.) może zostać uznany za wydatek kwalifikowany w ramach projektu przy spełnieniu kilku warunków. Pierwszym z nich jest wykorzystanie tego rodzaju środków mające na celu realizację zadań promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Po drugie materiały promocyjne tego typu powinny stanowić element uzupełniający działania promocyjne w postaci konferencji, spotkań informacyjnych czy innych działań informacyjno-promocyjnych organizowanych na potrzeby projektu. Dodatkowo zgodnie z zapisami Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zaleca się Beneficjentom wykonanie materiałów o charakterze masowym, przeznaczonych do promowania projektu w jak najszerszej grupie mieszkańców i wśród ogółu społeczeństwa. Istotnym jest, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową. Materiały reklamowe w postaci gadżetów powinny również w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę inwestycji objętej unijnym wsparciem.

Podrozdział 3.2. Tablice informacyjne
Pkt. 2.:

Dodanie zapisu:
Tablice informacyjne powinny zostać umieszczone w każdym miejscu realizacji projektu, gdzie prowadzone są indywidualne roboty infrastrukturalne lub budowlane, dla których wartość wkładu publicznego przekracza 500 000 euro.
Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Podrozdział 3.3. Tablice pamiątkowe

Pkt. 3.:
Na tablicy informacyjnej podaje się tytuł projektu, jego wartość, kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwę Beneficjenta oraz informacje, o których mowa w rozdziale 2. Zasady ogólne niniejszego dokumentu. Informacje te zajmują nie mniej niż 25% powierzchni tablicy. Umieszcza się również hasło promujące Program: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.

Usunięto ponieważ stanowiły powielenie punktu:
Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR, obok nazwy Beneficjenta, może zostać także umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej.
Elementem niedopuszczalnym do umieszczenia na tablicy jest logo wykonawcy.

Pkt. 4 :
Dopuszcza się możliwość pominięcia na tablicy informacyjnej dwóch elementów: wartości projektu i kwoty dofinansowania EFRR.
Przesunięto pod powyższy punkt.

Pkt. 6.:
Otrzymuje brzmienie:
Tablica informacyjna powinna być umieszczona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w miejscu widocznym najpóźniej w ciągu maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu. Przez rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć datę podjęcia prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia środków trwałych. wkrótce po rozpoczęciu realizacji projektu, a najpóźniej, gdy rozpoczynają się prace budowlane lub infrastrukturalne.
Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Pkt. 11.:
Dodanie punktu:

W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, można pozostawić tablicę informacyjną, jako pamiątkową. Warunkiem pozostawienia tablicy informacyjnej, jako pamiątkowej jest aktualność wszystkich danych umieszczonych na powierzchni tablicy informacyjnej, po zakończeniu realizacji projektu.
Zmiany o charakterze technicznym.

Pkt. 13.:

Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herb województwa wraz z odwołaniem słownym, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR. Informacje te zajmują nie mniej niż 25% powierzchni tablicy.
Zmiany o charakterze technicznym.

Pkt. 14.:
Wyszczególnienie zapisu z pkt. 13 do odrębnego punktu.

Obok nazwy Beneficjenta, może zostać także umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej. Beneficjent poza wskazanym miejscem na tablicy informacyjnej nie może umieścić dodatkowego logo.
Zmiany o charakterze technicznym.


Podrozdział 3.3. Tablice pamiątkowe

Usunięcie pkt. 2,4

2. Na tablicy pamiątkowej podaje się tytuł projektu, jego wartość, kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwę Beneficjenta oraz informacje, o których mowa w rozdziale 2. Zasady ogólne niniejszego dokumentu. Informacje te zajmują nie mniej niż 25% powierzchni tablicy. Umieszcza się również hasło promujące Program: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.
4. Zaleca się używanie białego tła na tablicach pamiątkowych (niewskazane jest używanie kolorów agresywnych, jaskrawych). Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu widocznym.
Punkt 2 usunięto ponieważ stanowił powielenie punktu:
Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR, obok nazwy Beneficjenta, może zostać także umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej.
Pkt. 3:
Punkt w brzmieniu

Dopuszcza się możliwość pominięcia na tablicy informacyjnej dwóch elementów: wartości projektu i kwoty dofinansowania.

przesunięto pod poniższy punkt:

Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herb województwa wraz z odwołaniem słownym, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR. Informacje te zajmują nie mniej niż 25% powierzchni tablicy.
Zmiany o charakterze technicznym.


Punkt 4 usunięto celem zwiększenia swobody Beneficjentów w zakresie zakupu tablic pamiątkowych.
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 3 przesunięto pod poniższy punkt.

Pkt. 8.:
Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, herb województwa wraz z odwołaniem słownym, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR. Informacje te zajmują nie mniej niż 25% powierzchni tablicy.
Zmiany o charakterze technicznym.

Pkt. 9.:

Dodano zapis wydzielony z pkt. 8

Obok nazwy Beneficjenta, może zostać także umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej. Beneficjent poza wskazanym miejscem na tablicy informacyjnej nie może umieścić dodatkowego logo.
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Rozdział 3.4. Stosowanie oznakowania dla wybranych inwestycji
Pkt. 3.:
Zmieniono brzmienie punktu:

W przypadku przebudowy pomieszczeń lub części obiektu, tablica informacyjna
i pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej, jednak nie mniejsza niż 25 x 30 cm. Każdorazowe zmniejszenie wymiarów tablicy wymaga zgody Instytucji Zarządzającej.
Zmiana techniczna.
Pkt. 7.:
Dodanie punktu w brzmieniu:

W przypadku projektów, w których ze względu na charakter projektu lub jego lokalizację preferowane są tablice pamiątkowe wykonane z użyciem niestandardowych technik lub materiałów konieczna jest każdorazowa konsultacja Beneficjenta z IZ RPO celem zaakceptowania możliwości wykorzystania tego rodzaju tablic.
Zmiana pozwalająca Beneficjentom na wykorzystanie tablic z wykorzystaniem niestandardowych technik lub materiałów przy akceptacji IZ RPO.

Rozdział 4. Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne
Pkt. 1.:
Punktowi nadano brzmienie:
Podjęte przez Beneficjenta działania promocyjne i związane z nimi materiały reklamowe oraz publikowane w ramach wypełniania obowiązku informowania opinii publicznej ogółu społeczeństwa o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej, służą tylko i wyłącznie promocji projektu wśród opinii publicznej ogółu społeczeństwa.
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 1.:

Usunięto punkt w brzmieniu:

1. W ramach obowiązku informowania opinii publicznej o otrzymywaniu wsparcia ze środków unijnych, zalecane jest:
a) w momencie rozpoczęcia realizacji projektu przeprowadzenie konferencji, spotkania, konferencji prasowej (lub innej akcji promocyjnej) inaugurującej projekt,
b) poinformowanie społeczności lokalnej o rozpoczęciu realizacji projektu (np. ogłoszenia, informacje w mediach lokalnych o jak największym zasięgu),
c) w trakcie realizacji projektu przedstawienie jak najszerszej opinii społecznej rezultatów projektu,
d) stworzenie strony internetowej lub podstrony do istniejącego serwisu, poświęconej realizacji projektu, zgodnie z zaleceniami pkt. 3,
e) przeprowadzenie konferencji (lub innej akcji promocyjnej) podsumowującej realizację projektu (przedstawienie dokonań i efektów),
f) poinformowanie społeczności lokalnej o zakończeniu realizacji projektu (np. ogłoszenia, informacje prasowe w lokalnych mediach o jak największym zasięgu),
g) opracowanie folderu lub ulotki informacyjno-promocyjnej, materiałów multimedialnych z realizacji projektu.
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Przeformułowano strukturę rozdziału:

- dodano punkt:
Plan działań powinien zawierać:
• grupy docelowe, do których skierowane będą działania informacyjno-promocyjne podjęte przez Beneficjenta; grupami docelowymi projektu mogą być: np. media, mieszkańcy gminy, osoby korzystające z efektów realizacji projektów bezpośrednio i pośrednio, młodzież, ogół społeczeństwa itp.
• działania podstawowe w zakresie informacji i promocji, które Beneficjent zobowiązany jest podjąć w ramach projektu (3.1. Podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów)
• narzędzia, za pomocą których Beneficjent zamierza realizować obowiązek poinformowania o fakcie dofinansowania projektu z RPO (np. spotkania, akcje promocyjne, druki promocyjne, reklamy internetowe, strony/zakładki internetowe, outdoor);
rodzaj materiałów promocyjnych jakie Beneficjent zamierza zamówić na potrzeby działań promocyjnych wraz ze sposobem ich oznakowania

- dotychczasowe zapisy rozdziału i przesunięto do dodanego podrozdziału 4.1 Narzędzia promocyjne.

Podrozdział 4.1Narzędzia promocyjne

- zmieniono punkt:
W przypadku realizacji dużych projektów tzn. takich, których wartość całkowitego wkładu publicznego przekracza 500 000 euro, IZ RPO zaleca przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej projektu.
na
W przypadku realizacji dużych projektów tzn. takich, których wartość całkowitego wkładu publicznego przekracza 500 000 euro, IZ RPO zaleca przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej projektu. Kampanią o szerokim zasięgu rozumiane jest spójne komunikacyjnie (m.in. pod względem komunikatu i wizualizacji layoutu) przedsięwzięcie skierowane do minimum 3 grup docelowych, realizowane przy użyciu minimum 3 narzędzi/działań.

- zmieniono i podzielono punkt:
W przypadku pozostałych materiałów informacyjnych i promocyjnych niewymienionych
w powyższych Wytycznych, sposób oznaczania wraz z klasyfikacją przykładowych materiałów promocyjnych z podziałem na duże i małe materiały określa Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. W przypadku materiałów drukowanych typu ulotka, folder, broszura, album, stanowiących materiał promujący realizowany projekt należy dodatkowo zamieścić zapis „egzemplarz bezpłatny”, a w przypadku dużych materiałów w promocyjnych hasło programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.
na
W przypadku pozostałych materiałów informacyjnych i promocyjnych niewymienionych
w powyższych Wytycznych, obowiązuje sposób oznaczania wraz z klasyfikacją przykładowych materiałów promocyjnych z podziałem na duże i małe materiały określony w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

- usunięto punkt:
Zaleca się sporządzanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z każdego etapu realizacji projektu oraz publikację wytworzonych materiałów fotograficznych i multimedialnych potwierdzających realizację projektu współfinansowanego z RPO WL oraz każdorazowe przekazywanie ich na potrzeby informacji i promocji do IZ RPO w celu zamieszczania na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w szczególności w części dotyczącej prezentacji „Dobrych praktyk” oraz Mapie Projektów. Pozwoli to na rozpowszechnienie wiadomości o realizacji projektu wśród możliwie największego kręgu odbiorców.
Punkt stanowił powtórzenie z rozdziału 3.1.

- dodano punkt:
Zakup materiałów promocyjnych w postaci gadżetów (np. długopisy, kubki, teczki, parasole itp.) może zostać uznany za wydatek kwalifikowany w ramach projektu przy spełnieniu kilku warunków. Pierwszym z nich jest wykorzystanie tego rodzaju środków mające na celu realizację zadań promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Po drugie materiały promocyjne tego typu powinny stanowić element uzupełniający działania promocyjne w postaci konferencji, spotkań informacyjnych czy innych działań informacyjno-promocyjnych organizowanych na potrzeby projektu. Dodatkowo zgodnie z zapisami Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zaleca się Beneficjentom wykonanie materiałów o charakterze masowym, przeznaczonych do promowania projektu w jak najszerszej grupie mieszkańców i wśród ogółu społeczeństwa. Istotnym jest, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową. Materiały reklamowe w postaci gadżetów powinny również w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę inwestycji objętej unijnym wsparciem.

- przeformułowano punkt:
Należy pamiętać o szczególnie racjonalnym gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na materiały promocyjne i zakup wyłącznie materiałów o najwyższym walorze promocyjnym, które
w najwłaściwszym stopniu będą realizowały cele informacyjne i promocyjne służące programom
i Funduszom Europejskim. Ważne jest także, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową.
Usunięte zdanie stanowiło powtórzenie z punktu

Zakup materiałów promocyjnych w postaci gadżetów (np. długopisy, kubki, teczki, parasole itp.) może zostać uznany za wydatek kwalifikowany w ramach projektu przy spełnieniu kilku warunków. Pierwszym z nich jest wykorzystanie tego rodzaju środków mające na celu realizację zadań promocyjnych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. Po drugie materiały promocyjne tego typu powinny stanowić element uzupełniający działania promocyjne w postaci konferencji, spotkań informacyjnych czy innych działań informacyjno-promocyjnych organizowanych na potrzeby projektu. Dodatkowo zgodnie z zapisami Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zaleca się Beneficjentom wykonanie materiałów o charakterze masowym, przeznaczonych do promowania projektu w jak najszerszej grupie mieszkańców i wśród ogółu społeczeństwa. Istotnym jest, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową. Materiały reklamowe w postaci gadżetów powinny również w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę inwestycji objętej unijnym wsparciem.
- dodano tabelę wskazującą przykładowe narzędzia promocyjne i grupy docelowe w ramach działań promocyjnych:

wersja z dnia: 11-10-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Rejestr wprowadzonych zmian

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Rozdział 2. Zasady ogólne
Pkt. 1, lit. c, d:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 2.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 10.:

Wprowadzenie informacji o sposobie oznakowania projektów poza granicami Polski w języku innym niż język angielski zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Cyt.: „Do oznaczania projektów prowadzonych poza granicami Polski wskazane jest użycie znaków oraz informacji o współfinansowaniu w języku właściwym dla kraju, w którym realizowany jest projekt. Zastosowanie znaku w innym wariancie językowym, niż wskazany w niniejszych Wytycznych, wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej programem.”
Podrozdział 2.1. Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)
Pkt. 5.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Podrozdział 2.3. Herb Województwa Lubelskiego

Pkt. 3.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Podrozdział 3.1. Podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie jednocześnie wyraża zgodę na upublicznienie jego danych oraz informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 1828/2006”.Pkt. 3.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 5.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.
Pkt. 7.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Podrozdział 3.2. Tablice informacyjne

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę 500 000 euro należy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy
o dofinansowanie projektu.)”
Podrozdział 3.3. Tablice pamiątkowe

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę 500 000 euro należy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy
o dofinansowanie projektu.)”
Pkt. 6.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Rozdział 4. Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 3.:

Zmiana techniczna związana ze zmianą nazwy Departamentu.

Pkt. 5.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „Materiały reklamowe w postaci gadżetów powinny służyć zadaniom promocyjnym określonym we wniosku o dofinansowanie, a także w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę inwestycji objętej unijnym wsparciem. IZ RPO zaleca Beneficjentom wykonanie materiałów o charakterze masowym, przeznaczonych do promowania projektu w jak najszerszej grupie mieszkańców i opinii publicznej.
Należy pamiętać o szczególnie racjonalnym gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na materiały promocyjne i zakup wyłącznie materiałów o najwyższym walorze promocyjnym, które w najwłaściwszym stopniu będą realizowały cele informacyjne
i promocyjne służące programom i Funduszom Europejskim. Ważne jest także, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową.”
Pkt. 9.:

Dodanie nowego punktu zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „W przypadku publikacji prasowych oraz audycji telewizyjnych beneficjent powinien zastosować podstawowy wariant zestawienia logotypów. W przypadku emisji audycji radiowej wystarczającym jest komunikat o fakcie współfinansowania audycji ze środków Unii Europejskiej (bez podawania nazwy właściwego funduszu).”
Pkt. 11.:

Dodanie nowego punktu zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „W przypadkach, w których jedno określone działanie, np. przeprowadzenie przetargu, dotyczy projektów finansowanych z dwóch lub większej liczby programów w ramach NSS, w materiałach wytwarzanych w związku z tym działaniem np. dokumentacji przetargowej powinno być stosowane logo NSS. Niemniej, należy zaznaczyć, że na materiałach dotyczących realizowanych projektów indywidualnie należy stosować zasady określone przez właściwą instytucję zarządzającą, czyli wykorzystywać różne rodzaje wizualizacji.”
Rozdział 4. Oznakowanie dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu
Zmiana techniczna nazwy rozdziału.
Pkt. 7.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Rozdział 7. Dane kontaktowe
Pkt. 1.:

Zmiana techniczna związana ze zmianą nazwy Departamentu.


Rejestr wprowadzonych zmian

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Rozdział 2. Zasady ogólne
Pkt. 1, lit. c, d:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 2.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 10.:

Wprowadzenie informacji o sposobie oznakowania projektów poza granicami Polski w języku innym niż język angielski zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Cyt.: „Do oznaczania projektów prowadzonych poza granicami Polski wskazane jest użycie znaków oraz informacji o współfinansowaniu w języku właściwym dla kraju, w którym realizowany jest projekt. Zastosowanie znaku w innym wariancie językowym, niż wskazany w niniejszych Wytycznych, wymaga akceptacji Instytucji Zarządzającej programem.”
Podrozdział 2.1. Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)
Pkt. 5.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Podrozdział 2.3. Herb Województwa Lubelskiego

Pkt. 3.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Podrozdział 3.1. Podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie jednocześnie wyraża zgodę na upublicznienie jego danych oraz informacji, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. d) rozporządzenia 1828/2006”.Pkt. 3.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 5.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.
Pkt. 7.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Podrozdział 3.2. Tablice informacyjne

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę 500 000 euro należy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy
o dofinansowanie projektu.)”
Podrozdział 3.3. Tablice pamiątkowe

Pkt. 1.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (aby określić, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza kwotę 500 000 euro należy przeliczyć tę wartość na walutę euro. Do tego celu należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy
o dofinansowanie projektu.)”
Pkt. 6.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Rozdział 4. Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne
Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 3.:

Zmiana techniczna związana ze zmianą nazwy Departamentu.

Pkt. 5.:

Zmiana zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „Materiały reklamowe w postaci gadżetów powinny służyć zadaniom promocyjnym określonym we wniosku o dofinansowanie, a także w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę inwestycji objętej unijnym wsparciem. IZ RPO zaleca Beneficjentom wykonanie materiałów o charakterze masowym, przeznaczonych do promowania projektu w jak najszerszej grupie mieszkańców i opinii publicznej.
Należy pamiętać o szczególnie racjonalnym gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na materiały promocyjne i zakup wyłącznie materiałów o najwyższym walorze promocyjnym, które w najwłaściwszym stopniu będą realizowały cele informacyjne
i promocyjne służące programom i Funduszom Europejskim. Ważne jest także, aby dystrybucja materiałów promocyjnych niosła za sobą przede wszystkim wartość komunikacyjną, a nie upominkową.”
Pkt. 9.:

Dodanie nowego punktu zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „W przypadku publikacji prasowych oraz audycji telewizyjnych beneficjent powinien zastosować podstawowy wariant zestawienia logotypów. W przypadku emisji audycji radiowej wystarczającym jest komunikat o fakcie współfinansowania audycji ze środków Unii Europejskiej (bez podawania nazwy właściwego funduszu).”
Pkt. 11.:

Dodanie nowego punktu zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Cyt.: „W przypadkach, w których jedno określone działanie, np. przeprowadzenie przetargu, dotyczy projektów finansowanych z dwóch lub większej liczby programów w ramach NSS, w materiałach wytwarzanych w związku z tym działaniem np. dokumentacji przetargowej powinno być stosowane logo NSS. Niemniej, należy zaznaczyć, że na materiałach dotyczących realizowanych projektów indywidualnie należy stosować zasady określone przez właściwą instytucję zarządzającą, czyli wykorzystywać różne rodzaje wizualizacji.”
Rozdział 4. Oznakowanie dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu
Zmiana techniczna nazwy rozdziału.
Pkt. 7.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Rozdział 7. Dane kontaktowe
Pkt. 1.:

Zmiana techniczna związana ze zmianą nazwy Departamentu.

wersja z dnia: 21-02-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
- rejestr wprowadzonych zmian

Rozdział 1. Podstawy i zakres regulacji

Doprecyzowanie zakresu podmiotowego obowiązywania Wytycznych.


Cyt.: „6. Wytyczne obowiązują Beneficjentów osi I-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.”

Rozdział 2. Zasady ogólne
Pkt. 1.:

Wprowadzenie tabeli prezentującej przykładowe materiały promocyjne, do oznaczenia których, ze względu na swój rozmiar Beneficjenci zobowiązani są stosować zróżnicowane warianty oznakowania.
Przykłady małych materiałów promocyjnych Przykłady dużych materiałów promocyjnych
a. gadżety,
b. nadruki na płytach CD/DVD itp.
c. bilety wizytowe,
d. karty grzecznościowe,
e. koperty,
f. naklejki na sprzęt i wyposażenie itp. a. tablice informacyjne (reklamowe), tablice pamiątkowe,
b. billboardy, plakaty,
c. banner, stand, roll-up, ścianki konferencyjne,
d. namioty, stoiska wystawowe itp.
e. publikacje (np.: dokumenty programowe, broszury, ulotki, biuletyny itp.),
f. notatniki, dyplomy, certyfikaty,
g. informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe, reklamy i ogłoszenia internetowe,
h. teczki firmowe, kalendarze itp.
i. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe, bazy danych
j. Filmy
k. Prezentacje PowerPoint

Pkt. 6.:

Zmiany o charakterze stylistycznym i technicznym.

Pkt. 10.:
Wprowadzenie informacji o sposobie oznakowania projektów poza granicami Polski w języku innym niż język angielski.

Cyt.: „ Do oznaczania projektów prowadzonych poza granicami Polski wskazane jest użycie znaków oraz informacji o współfinansowaniu w języku właściwym dla kraju, w którym realizowany jest projekt. W przypadku braku takich oznaczeń należy zastosować znaki z podpisami i informację o współfinansowaniu w wersji angielskiej w następującym wariancie (…)”.
Cyt.: „Informacja o współfinansowaniu może przyjąć brzmienie: "Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme for Lubelskie Voivodeship ".

Podrozdział 2.1. Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)
Pkt. 5.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Podrozdział 2.2. Logo Unii Europejskiej

Pkt. 8.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Podrozdział 2.3. Herb Województwa Lubelskiego
Pkt. 3.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Rozdział 3. Instrumenty informacji i promocji

Podrozdział 3.1 Obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne Beneficjentów
Zmiana nazwy podrozdziału z „Zasady ogólne prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych” na „Obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne Beneficjentów”.
Pkt. 1.:
Uszczegółowienie obowiązków Beneficjentów RPO WL w zakresie obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych. Dopisano podpunkt „oznakowanie dokumentów związanych z realizacja projektu”.

Pkt. 2.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Pkt. 3.:

Doprecyzowanie obowiązków Beneficjentów w zakresie kontaktów z mediami.


Pkt. 4.:
Wskazanie oznakowywania określonych materiałów informacyjno-promocyjnych.

Cyt.: „Dodatkowo każdy z materiałów przez Beneficjenta wymienionych w punkcie 3, będących opracowaniem własnym Beneficjenta musi, zostać opatrzony odpowiednim oznakowaniem oraz informacją o współfinansowaniu ze środków RPO WL”.

Pkt. 5-6.:
Wprowadzenie zaleceń dotyczących wykorzystywania gadżetów na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych oraz prowadzenia dokumentacji zdjęciowej/filmowej z realizacji projektu.

Cyt.: „5. Stosowanie gadżetów na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych jest dopuszczalne jedynie jako uzupełnienie dla organizowanych, zaplanowanych we wniosku przez Beneficjenta odrębnych akcji promocyjnych np. konferencji prasowych, festynów, happeningów itp.

6. Zaleca się sporządzanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z każdego etapu realizacji projektu oraz publikację wytworzonych materiałów fotograficznych i multimedialnych potwierdzających realizację projektu współfinansowanego z RPO WL oraz każdorazowe przekazywanie ich na potrzeby informacji i promocji do IZ RPO w celu zamieszczania na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w szczególności w części dotyczącej prezentacji „Dobrych praktyk”. Pozwoli to na rozpowszechnienie wiadomości o realizacji projektu wśród możliwie największego kręgu odbiorców.”


Podrozdział 3.2 Tablice informacyjne
Pkt. 1.:

Doprecyzowanie obowiązków Beneficjentów, mające na celu dostosowanie tablic informacyjnych do specyfiki projektów. Wprowadzenie łącznego traktowania przesłanek koniecznych do ustawienia tablic.

Cyt.: „Beneficjent, w trakcie realizacji projektu, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu spełniającego łącznie następujące warunki (…)”.

Pkt. 2.:

Wykreślenie zapisu będącego powieleniem punktu 1.

Pkt. 5.:
Uszczegółowienie pojęcia „rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu”.

Pkt. 7/9.:
Wykreślenie punktu wprowadzającego podział rozmiarów tablic informacyjnych uzależniony od wartości projektu. Wprowadzenie informacji o nowym rozmiarze tablicy informacyjnej dla projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR.

Pkt. 8.:
Wprowadzenie nowego zapisu, dopuszczającego możliwość zmiany wymiarów tablic informacyjnych/pamiątkowych:

Cyt.: „W uzasadnionych przypadkach, ze względu na charakter projektu (np. renowacja zabytkowych obiektów, brak wystarczającej przestrzeni na umieszczenie tablic, ograniczoną dostępność do miejsc realizacji projektu, znaczne rozprzestrzenienie miejsc realizacji projektu) po uprzedniej konsultacji z IZ RPO dopuszcza się możliwość zmniejszenia wymiarów tablic informacyjnych/pamiątkowych.”

Pkt. 10.:
Zmiana o charakterze technicznym (zmiana w zakresie budowy zdania).

Pkt. 13-14.:
Wprowadzenie informacji na temat podmiotów które mogą zostać umieszczone na tablicy informacyjnej projektu.

Cyt.: „13. Elementem niedopuszczalnym do umieszczenia na tablicy jest logo wykonawcy prywatnego jeśli nie jest on Beneficjentem.”

14. W przypadku projektów partnerskich dopuszcza się możliwość umieszczenia na tablicy nazw partnerów projektu.”

Podrozdział 3.3 Tablice pamiątkowe
Pkt. 1.:

Doprecyzowanie obowiązków Beneficjentów, mające na celu dostosowanie tablic informacyjnych do specyfiki projektów. Wprowadzenie łącznego traktowania przesłanek koniecznych do ustawienia tablic.

Cyt.: „Beneficjent, w trakcie realizacji projektu, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu spełniającego łącznie następujące warunki (…)”.

Pkt. 2.:

Wykreślenie zapisu będącego powieleniem punktu 1.

Pkt. 5.:

Wykreślenie powielenia z punktu 12.

Pkt. 6/7.:

Wykreślenie punktu wprowadzającego podział rozmiarów tablic informacyjnych uzależniony od wartości projektu. Wprowadzenie informacji o nowym rozmiarze tablicy informacyjnej dla projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR.

Pkt. 11.:

Wprowadzenie informacji na temat podmiotów które mogą zostać umieszczone na tablicy informacyjnej projektu.
Podrozdział 3.4 Stosowanie oznakowania dla wybranych inwestycji
Pkt. 5.:

Doprecyzowanie zapisu poprzez określenie sposobu oznakowania projektów rozproszonych:

Cyt.: „W przypadku, gdy inwestycja, ma charakter rozproszony lub występuje na terenie kilku gmin istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy informacyjnej/pamiątkowej, na której znajdzie się informacja
o wszystkich miejscach objętych realizacji projektu. Tablica ta powinna zostać ustawiona na terenie Beneficjenta/Lidera projektu w miejscu związanym bezpośrednio z realizacją projektu. W przypadku, pozostałe miejsca realizacji projektu są miejscami identyfikowalnymi (np. remont niezależnych budynków znacznie oddalonych od siebie) należy zastosować kilka tablic w zależności od ilości miejsc realizacji projektu, przy czym dodatkowe tablice powinny być nie mniejsze niż 25 x 30 cm. Dodatkowe tablice należy ustawić w miejscach o największej dostępności i natężeniu ruchu.”

Pkt. 8/10.:

Zmiana o charakterze technicznym.

Pkt. 11.:

Wprowadzenie zapisu doprecyzowującego sposób oznaczania projektów miękkich.
Cyt.: „W przypadku projektów „miękkich” (np. organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych/turystycznych) wszystkie zakupione/wypożyczone identyfikowalne elementy projektu (np. sceny, podesty, ścianki, banery, roll-up, namioty, inne wynikające z charakteru projektu) powinny zostać oznakowane jako materiały promocyjne zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdz. 2. Przy oznaczaniu tego typu materiałów obowiązkowo należy zachować czytelność, przejrzystość oraz pierwszeństwo informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym. Wszystkie użyte w projekcie elementy powinny służyć celom określonym we wniosku a także w sposób bezpośredni wskazywać na specyfikę projektu objętego unijnym wsparciem.”Rozdział 4. Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne


Zmiana nazwy podrozdziału z „Inne działania informacyjne i promocyjne” na „Dodatkowe rekomendowane działania informacyjne i promocyjne”.

Wprowadzenie zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia całości działań informacyjno promocyjnych.

Cyt.: „W ramach obowiązków informacyjno-promocyjnych zaleca się sporządzanie, przez Beneficjentów, planu prowadzonych działań celem zapewnienia ich jak największej skuteczności.”

Pkt. 1.:

Zmiany o charakterze technicznym.


Pkt. 9.:

Doprecyzowanie sposobu oznakowania materiałów multimedialnych.

Cyt.: „Na potrzeby materiałów mulitmedialnych (np. spoty telewizyjne i radiowe, reportaże, wywiady) oraz artykułów prasowych w odniesieniu do nazw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie należy stosować ich skrótów. „


Rozdział 5. Oznaczenia dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu

Pkt. 3.:

Wprowadzenie sposobu oznakowania dokumentacji powstałej przed podpisaniem umowy od dofinansowanie projektu.

Cyt.: „W przypadku dokumentacji powstałej przed podpisaniem umowy należy zabrać o odpowiednie jej oznakowanie (np. poprzez umieszczenie dokumentacji w oznakowanym segregatorze).”

Pkt. 4.:

Zmiany o charakterze technicznym.


Rozdział 6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących informacji i promocji

Pkt. 4. lit. c:
Wykreślenie punktu będącego powieleniem innych dokumentów w szczególności umowy o dofinansowanie projektu.


Wprowadzenie przydatnych linków dla Beneficjentów

wersja z dnia: 20-10-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

1. Podstawy i zakres regulacji

Pkt. 4
wprowadzono zapis, stanowiący powielenie postawienia umowy, informujący o konieczności stosowania aktualnych wzorów oznakowania promocyjnego, a tym samym do stosowania obowiązujących na dzień realizacji zadania promocyjnego zapisów Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Dokonano wykładni dnia realizacji zadania promocyjnego, przyjmując za dzień moment rzeczywistego rozpoczęciu pierwszej z czynności związanej z zamówieniem usługi dostawy, zakupu lub roboty.

2. Zasady ogólne

Pkt. 1 lit. c - e
doprecyzowano zapisy dotyczące wskazania źródła finansowania poprzez umieszczenie w bezpośrednim sąsiedztwie flagi Unii Europejskiej dopisku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub opis w postaci: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Przeredagowano zapis dotyczący hasła promującego program: Twój pomysł, europejskie pieniądze i sposobu jego eksponowania na materiałach promocyjnych.
Pkt. 3
wskazano, że do redakcji opisu przy fladze Unii Europejskiej, herbie oraz informacji o współfinansowaniu, obowiązkowe jest używanie czcionki Arial (Arial CE).
Pkt. 6 – 7
zmiana numeracji kolejnych punktów rozdziału na skutek wprowadzenia w miejsce dotychczas obowiązującego pkt. 6 nowego, dotyczącego warunków umieszczania wariantów kolorowych zestawienia znaków na różnych wersjach teł jednorodnych.
W punkcie 7 dot. zastosowania zestawienia znaków w wariancie achromatycznym, doprecyzowano zapis poprzez wskazanie na wyjątkowe okoliczności użycia takiego wariantu oznakowania oraz Beneficjenci zobowiązani są konsultować z IZ RPO sposób użycia i rozmieszczenia znaków graficznych w innych formatach niż określone w pkt. 3-6 Wytycznych.
Pkt. 9
uległ przeredagowaniu i przeniesieniu w rozdział 5 Wytycznych.

2.1. Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

Pkt. 3
wprowadzono definicje pola ochronnego w rozumieniu obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, jak i tekstowa. Moduł konstrukcyjny stanowi kwadrat o boku ¼ wysokości znaku gragicznego.
Pkt. 4
wprowadzono informacje o rodzaju czcionki użytej w logotypie Programu Regionalnego (czcionka z rodziny The Mix CE) oraz zastrzeżono, że jej zmiana jest niedopuszczalna.
Pkt. 5
uzupełniono zapis o dane dotyczące umiejscowania Księgi znaku identyfikacji wizualnej na stronie Programu Operacyjnego.

2.3. Herb Województwa Lubelskiego

Pkt. 3
uzupełniono zapis o dane dotyczące umiejscowania logotypu znaku graficznego Województwa Lubelskeigo na stronie Programu Operacyjnego.

3. Instrumenty informacji i promocji
zmiana polegająca na połączeniu rozdziałów 3 i 4 w jeden oraz podrozdziałów wydzielonych w ramach tych rozdziałów (wcześniej Działania informacyjne i promocyjne).
Informacje dotyczące prowadzenia obowiązkowych działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach RPO WL, zostały zebrane w podrozdział 3.1. Zasady ogólne prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, poprzedzony komunikatem, że zestawienie tych działań stanowi niezbędne minimum.
W przypadku inwestycji infrastrukturalnych wprowadzono obowiązek informowania opinii publicznej o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej.
Zapisy podrozdziału 3.1. uzupełniono o zasady promowania projektów dotyczących zakupu taboru i innego rodzaju sprzętu ruchomego (lit. c). Takie projekty należy oznakować zgodnie ze wskazaniami rozdziału 2 Zasady ogólne, także w postaci naklejek lub plakietek informacyjnych.

3.2. Tablice informacyjne
zmiana numeracji podrozdziału (wcześniej rozdz. 4 Instrumenty i promocja, 4.1 Tablice informacyjne).

Pkt. 1
wprowadzono definicje całkowitego wkładu publicznego oraz zmieniono sposób przeliczania kursy wymiany euro, stanowiącego podstawę do oszacowania wartości wkładu publicznego projektu.
Pkt. 3.
zmieniono zapis dotyczący terminu umieszczenia tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być umieszczona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w miejscu widocznym najpóźniej w ciągu maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym rozpoczęciu pierwszej z dostaw, zakupu lub robót.
Pkt. 4 - 5
wykreślono wskazanie rodzaju projektu (infrastrukturalne lub budowlane). W pkt. 5 został uzupełniony zapis o informacje dotyczącą możliwości pozostawienia tablicy informacyjnej jako tablicy pamiątkowej, w sytuacji gdy dane zamieszczone na tablicy informacyjnej są zgodne z tymi wskazanymi w części dotyczącej tablicy pamiątkowej, a wymiary jej oraz trwałość użytych w jej produkcji materiałów odpowiadają parametrom tablicy pamiątkowej.
Pkt. 6
wprowadzono zapis dotyczący miejsca umieszczenia tablicy informacyjnej
Pkt. 7
uszczegółowiono zapis pkt. 2 wymieniając jakie informacje stanowią obowiązkowe elementy tablicy informacyjnej oraz opcjonalne i warunki umieszczenia tych elementów.
Pkt. 8
wprowadzono informacje o możliwości pobrania wzoru tablicy informacyjnej ze strony Programu Operacyjnego.

3.3. Tablice pamiątkowe
zmiana numeracji podrozdziału (wcześniej rozdz. 4 Instrumenty i promocja, 4.2 Tablice pamiątkowe).

Pkt. 1
wprowadzono definicje całkowitego wkładu publicznego oraz zmieniono sposób przeliczania kursy wymiany euro, stanowiącego podstawę do oszacowania wartości wkładu publicznego projektu.
Pkt. 5
wprowadzono zapis dotyczący miejsca umieszczenia tablicy informacyjnej
Pkt. 6
wprowadzono zapis o możliwości zwiększenia wymiarów tablicy pamiątkowej.
Pkt. 7
uszczegółowiono zapis pkt. 2 wymieniając jakie informacje stanowią obowiązkowe elementy tablicy informacyjnej oraz opcjonalne i warunki umieszczenia tych elementów.
Pkt. 8
wprowadzono informacje o możliwości pobrania wzoru tablicy informacyjnej ze strony Programu Operacyjnego.

3.4. Stosowanie oznakowania dla wybranych inwestycji
zmiana numeracji podrozdziału (wcześniej rozdz. 4 Instrumenty i promocja, 4.2.1 Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji).

Pkt. 1
doprecyzowano zapisy dotyczące oznakowania projektów drogowych.
Pkt. 3
uszczegółowienie zapisu poprzez wskazanie, że dotyczy on tablic pamiątkowych i informacyjnych projektów przebudowy pomieszczeń lub części obiektów.
Pkt. 4.
wprowadzono zapis dotyczący oznakowania obszarów objętych ochroną konserwatorską.
Pkt. 5
zmiana numeracji zapisu dotyczącego promocji projektów wodno-kanalizacyjnych (wcześniej pkt. 6).
Pkt. 6
wprowadzenie zapisu wskazującego warunki konicznej zamiany tablicy informacyjnej na pamiątkową.
Pkt. 7
zmiana numeracji zapisu dotyczącego okresu eksponowania tablicy pamiątkowej (wcześniej pkt. 10).
Pkt. 8
zmiana numeracji zapisu dotyczącego oznaczenia projektów polegających na zakupie taboru lub innego sprzętu ruchomego (wcześniej pkt. 4).
Pkt. 9
zmiana numeracji zapisu (wcześniej pkt. 5).
Pkt. 10
wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku oznakowywania przedmiotów stanowiących wartość niematerialną i prawną np. oprogramowania.
Pkt. 11 - 12
wprowadzenie zapisu dotyczącego oznakowania innego rodzaju materiałów.

4. Inne działania informacyjne i promocyjne zmiana numeracji rozdziału (wcześniej rozdz. 5).

Pkt. 3
uzupełnienie zapisu poprzez umieszczenie informacji o możliwości doboru narzędzi promocji projektu.
Pkt. 4 - 6
wprowadzenie zapisu dotyczącego sporządzania oraz publikowania wytworzonych materiałów, w tym dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z kolejnych etapów realizacji projektu. W punkcie 5 Wytycznych, zaleca się przesyłanie tego rodzaju informacji na potrzeby publikowania ich na stronie Programu, w części dotyczącej prezentacji „Dobrych praktyk”.

5. Oznaczenia dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu wprowadzono nowy rozdział określający sposób oznakowania dokumentacji związanej z prowadzeniem działań promocyjnych projektu. Wskazano również katalog dokumentów, które powinny zostać opatrzone informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku dokumentów finansowo-księgowych mających charakter gotowych formularzy, wzorów (np. faktur, rachunków), oznaczenie nie jest wymagane.

6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących informacji i promocji

Pkt. 1 lit. b)
wprowadzono informacje o okresie przechowywania dokumentacji z prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych (5 lat od zakończenia realizacji projektu).

7. Dane kontaktowe
usunięto dane adresowe instytucji pozostawiając jedynie numery telefonów (w tym numer infolinii), adresów e-meil oraz stron internetowych IZ RPO i IP II.

wersja z dnia: 28-04-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Rozdział 1. Zasady ogólne
Pkt. 2.:
Zmiana zapisu spowodowana dostosowaniem do jego brzmienia w Księdze Znaku stanowiącej załącznik do Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013;
Cyt.: „Znaki powinny być stosowane w kolorze z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to technologicznie niemożliwe.”
Pkt. 7.:
Uzupełnienie zapisu przy wariancie achromatycznym czarnym, pozwalające na używanie tego achromatu na różnych materiałach promocyjnych:
Cyt.: „achromat czarny pozytyw (negatyw) może być stosowany na dowolnie wybranym kolorze tła przy zachowaniu wyrazistości wyeksponowania znaków (tło nie może zlewać się ze znakami).”
Uszczegółowienie zapisu dotyczącego możliwości oznakowania materiałów w wersji innej niż kolorowej:
Cyt.: „W przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości lub w wariancie achromatycznym – czarnym i niebieskim.”
Pkt. 9.:
Wprowadzenie nowego zapisu, określającego niedopuszczalne modyfikacje w oznaczeniu promocyjnym:
Cyt.: „Niedopuszczalne jest stosowanie innych kolorów znaków i czcionek niż te wskazane w niniejszych Wytycznych, jak również niemożliwe jest usuwanie elementów składowych w znakach graficznych bądź zniekształcenie proporcji znaków i ich elementów poprzez ściąganie i rozciąganie.”
Podrozdział 2.1 Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)
Pkt. 4.:
Doprecyzowanie zapisu poprzez określenie niedopuszczalnych modyfikacji w znaku graficznym Programu regionalnego:
Cyt.: „Zmiana wskazanej czcionki oraz kolorystyki znaku jest niedopuszczalna.”
Podrozdział 2.2 Logo Unii Europejskiej
Pkt. 6.:
Zmiana adresu strony internetowej, na której znajduje się opis wymagań dotyczących stosowania znaku graficznego Unii Europejskiej:
Cyt.: „Opis ten oraz dostępne logotypy zostały również zamieszczone na stronie internetowej: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm”
Uzupełnienie dotychczasowych zapisów o wskazówki dotyczące położenia emblematu Unii Europejskiej
w ciągu znaków oraz elementów umieszczanych bezpośrednio przy nim.
Cyt.: „Logo Unii Europejskiej w zestawieniu znaków występuje z dopiskiem „Unia Europejska” oraz wskazaniem na fundusz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, a tam gdzie jest to nie możliwe ze względu na ograniczone miejsce wskazane do oznakowania promocyjnego lub technologię wykonania oznakowania obligatoryjnie zapis „Unia Europejska”. Zasady oznaczania działań promocyjnych określają pkt. 3-6 niniejszych Wytycznych Rozdział 2. Zasady ogólne.”
Pkt. 9.:
Wprowadzenie nowego zapisu, określającego niedopuszczalne modyfikacje w oznaczeniu promocyjnym:
Cyt.: „Zmiana kolorystyki logo Unii Europejskiej jest dopuszczalna jedynie ze względów technologicznych np. grawerunku, tłoczenia, itp. lub użycia materiału typu mosiądz, gdzie technologia nie pozwala na wykorzystanie pełno kolorowego nadruku. W przeciwnym wypadku zmiana kolorystyki jest niedozwolona.”
Podrozdział 3.1 Zasady ogólne prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych
Ujednolicenie zapisów określających obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO:
Cyt.: „Beneficjenci programu zobowiązani są do stosowania następujących instrumentów informacyjnych
i promocyjnych (niezbędne minimum):
• tablice informacyjne – w trakcie realizacji inwestycji
• stałe tablice pamiątkowe, które powinny zastąpić tablice informacyjne
• informowanie opinii publicznej o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej
Zasady umieszczania tablic informacyjnych i promocyjnych regulują podrozdziały 3.2 Tablice informacyjne, 3.3 Tablice pamiątkowe, 3.4 Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji.”

Podrozdział 3.2 Tablice informacyjne
Pkt. 2.:
Uzupełnienie zapisu stanowiącego uszczegółowienie warunków określających możliwość postawienia tablicy informacyjnej w pkt. 1:
Cyt.: „W przypadku projektów poniżej 500 000 euro całkowitego wkładu publicznego, których przedmiotem dofinansowania nie są roboty infrastrukturalne lub budowlane Beneficjenci nie są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych.”
Pkt. 4.:
Wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości pominięcia informacji dot. wartości projektu oraz kwoty jego dofinansowania na tablicy informacyjnej:
Cyt.: „Dopuszcza się możliwość pominięcia na tablicy informacyjnej dwóch elementów: wartości projektu
i kwoty dofinansowania EFRR.”
Pkt. 6.:
Doprecyzowanie momentu ustawienia tablicy informacyjnej dla Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:
Cyt.: „W przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do postawienia tablicy w terminie nie później niż 21 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu.”
Pkt. 7 i 8:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego wielkości tablic informacyjnych w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 1:
Cyt.: „W przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR, wielkość tablicy powinna być dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje, jednak rozmiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 200 cm na 250 cm. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wymiarów tablic pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy.
W przypadku projektów dotyczących finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych wymiary tablic informacyjnych powinny być nie mniejsze niż:
a. 25 cm na 30 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym poniżej 100 000 EUR,
b. 70 cm na 90 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 100 000 EUR, a mniejszym niż 500 000 EUR,
c. 200 cm na 250 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR.
Pkt. 9:
Uzupełnienie pkt. 4, w którym określa się warunki konieczne dla zmiany tablicy informacyjnej na pamiątkową:
Cyt.: „Po zakończeniu realizacji operacji tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową,
w momencie zakończenia projektu tzn. rzeczowego zakończenia projektu. W przypadku, gdy tablica informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej można pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. Warunkiem pozostawienia tablicy informacyjnej jako pamiątkowej jest aktualność wszystkich danych umieszczonych na powierzchni tablicy informacyjnej, po zakończeniu realizacji projektu.”
Pkt. 11:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego informacji umieszczanych na tablicy informacyjnej zgodnie z pkt. 4:
Cyt.: „Tablica informacyjna powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania
z EFRR, obok nazwy Beneficjenta, może zostać także umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej. Beneficjent poza wskazanym miejscem na tablicy informacyjnej nie może umieścić dodatkowego logo.”

Podrozdział 3.3 Tablice pamiątkowe
Pkt. 1.:
Doprecyzowanie momentu ustawienia tablicy pamiątkowej:
Cyt.: „Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych rozmiarów tablicę pamiątkową nie później niż
6 miesięcy od daty rzeczowego zakończenia projektu spełniającego co najmniej jeden z wymienionych warunków(…)”.
Pkt. 2.:
Uzupełnienie zapisu stanowiącego uszczegółowienie warunków określających możliwość postawienia tablicy pamiątkowej w pkt. 1:
Cyt.: „W przypadku projektów poniżej 500 000 euro całkowitego wkładu publicznego, których przedmiotem dofinansowania nie są zakup środków trwałych lub finansowanie robót infrastrukturalnych lub budowlanych, Beneficjenci nie są zobowiązani do umieszczania tablic informacyjnych.”
Pkt. 4.:
Wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości pominięcia informacji dot. wartości projektu oraz kwoty jego dofinansowania na tablicy informacyjnej:
Cyt.: „Dopuszcza się możliwość pominięcia na tablicy informacyjnej dwóch elementów: wartości projektu
i kwoty dofinansowania EFRR.”
Pkt. 6 i 7:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego wielkości tablic informacyjnych w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 1:
Cyt.: „W przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR, wielkość tablicy powinna być dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje, jednak rozmiary tablicy powinny być nie mniejsze niż 200 cm na 250 cm. Dopuszcza się możliwość zwiększenia wymiarów tablic pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru tablicy.
W przypadku projektów dotyczących finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych wymiary tablic informacyjnych powinny być nie mniejsze niż:
a. 25 cm na 30 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym poniżej 100 000 EUR,
b. 70 cm na 90 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 100 000 EUR, a mniejszym niż 500 000 EUR,
c. 200 cm na 250 cm w przypadku projektów o całkowitym wkładzie publicznym większym bądź równym 500 000 EUR.”
Pkt. 10:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego informacji umieszczanych na tablicy informacyjnej zgodnie z pkt. 4:
Cyt.: „Tablica pamiątkowa powinna zawierać wszystkie obowiązkowe elementy podstawowego oznakowania (tj. emblemat UE, odwołanie słowne do UE oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu Regionalnego, hasło promocyjne RPO WL). Obowiązkowo na tablicy należy umieścić rodzaj
i tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz pełną nazwę programu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013). Opcjonalnie wartość projektu i dofinansowania z EFRR, obok nazwy Beneficjenta, może zostać umieszczone logo Beneficjenta, w sytuacji gdy jego eksponowanie nie spowoduje nieczytelności informacji zawartych na tablicy, a wielkością logo Beneficjenta jest mniejsze niż emblemat Unii Europejskiej. Beneficjent poza wskazanym miejscem nie może umieścić dodatkowego logo.”
Pkt. 11:
Wprowadzenie nowego zapisu dotyczącego jakości użytego materiału do produkcji tablic pamiątkowych:
Cyt.: „Zaleca się, aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych.”

Podrozdział 3.4. Stosowanie oznakowania dla wybranych inwestycji
Pkt. 2:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego lokalizacji tablic pamiątkowych:
Cyt.: „W przypadku budowy, remontu, przebudowy całych budynków, tablice pamiątkowe/ informacyjne powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, przy czym tablica powinna znaleźć się w części której dotyczy projekt lub w jego bliskim sąsiedztwie.”
Pkt. 4:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego lokalizacji tablic pamiątkowych:
Cyt.: „W przypadku budynków oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską lub innych inwestycji realizowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, ochroną środowiskową lub innymi, uniemożliwiającymi postawienie tablic w miejscu realizacji projektu, zaleca się umieścić tablice
w bezpośrednim sąsiedztwie danego obiektu, w miejscu które umożliwi dostęp do informacji jak największej liczbie osób, a jednocześnie w taki sposób, aby nie było wątpliwości o finansowaniu projektu.”
Pkt. 5:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego lokalizacji tablic pamiątkowych:
Cyt.: „W przypadku, gdy inwestycja obejmuje budowę kanalizacji na obszarze kilku gmin lub występuje inna inwestycja rozproszona, istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy informacyjnej/pamiątkowej, na której znajdzie się informacja o wszystkich miejscach objętych realizacji projektu. W przypadku, gdy są to miejsca identyfikowalne (np. remont niezależnych budynków znacznie oddalonych od siebie) należy zastosować kilka tablic w zależności od ilości miejsc realizacji projektu.”
Pkt. 6:
Doprecyzowanie zapisu dotyczącego lokalizacji tablic pamiątkowych:
Cyt.: „Tablice pamiątkowe należy umieszczać na okres trwałości projektu, określonej w umowie
o dofinansowanie. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu.”

Rozdział 4. Inne działania informacyjne i promocyjne
Wpisano do rozdziału zapis regulujący działania promocyjne służące realizowanym projektom w ramach RPO WL: „Podjęte przez Beneficjenta działania promocyjne i związane z nimi materiały reklamowe oraz publikowane w ramach wypełniania obowiązku informowania opinii publicznej o otrzymywanym wsparciu ze środków Unii Europejskiej, służą tylko i wyłącznie promocji projektu w opinii publicznej. Beneficjent przede wszystkim promuje Regionalny Program Operacyjny i fundusz, pośrednio instytucję aplikującą
o środki unijne.”
Pkt. 1 i 2:
Dokonano uporządkowania działań promocyjnych zalecanych przez IZ RPO w ramach obowiązku informowania opinii publicznej o otrzymaniu wsparcia ze środków unijnych:
a. w momencie rozpoczęcia realizacji projektu przeprowadzić konferencję, spotkanie lub konferencję prasową (lub inną akcję promocyjną) inaugurującą projekt,
b. poinformować społeczność lokalną o rozpoczęciu realizacji projektu (ogłoszenia, informację w mediach lokalnych o jak największym zasięgu),
c. w trakcie realizacji projektu przedstawić jak najszerszej opinii społecznej rezultaty projektu,
d. stworzenie strony internetowej lub podstrony do istniejącego serwisu, poświęconej realizacji projektu, zgodnie z zaleceniami pkt. 3,
e. przeprowadzić konferencję (lub inną akcję promocyjną) podsumowującą realizację projektu (przedstawić dokonania i efekty),
f. poinformować społeczność lokalną o zakończeniu realizacji projektu (ogłoszenia, informacje prasowe
w lokalnych mediach o jak największym zasięgu),
g. opracować folder lub ulotkę informacyjno-promocyjną.
W przypadku realizacji dużych projektów tzn. których wartość całkowitego wkładu publicznego przekracza 500 000 euro, IZ RPO zaleca przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej projektu.
Pkt. 4:
Zaostrzono zapis określający ramy działań promocyjnych podejmowanych w ramach promocji projektu:
Cyt.: „Wybór konkretnych narzędzi promocji należy do Beneficjenta, przy czym zastosowanie właściwej formy promocji winno uwzględniać wartość, rodzaj oraz charakter przedsięwzięcia, efekt jego zastosowania, a także w sposób bezpośredni wskazywać fakt współfinansowania projektu ze środków Funduszy Europejskich w ramach RPO WL (…).”
Pkt. 4:
Wskazano, że w przypadku dużych projektów promocyjnych, Beneficjent powinien umieścić hasło programu: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.
Pkt. 7 i 8:
Przeredagowano dotychczasowe zapisy dotyczące dokumentacji zdjęciowej i filmowej z realizacji projektu.

Podrozdział 5. Oznaczenia dokumentów i materiałów związanych z realizacja projektu
Pkt. 1 i 2:
Doprecyzowanie zapisu:
Cyt.: „Oznaczeniu stosowanymi znakami i opcjonalnie informacją o współfinansowaniu podlegają materiały i dokumenty dotyczące realizacji projektu po podpisaniu przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie.”
Cyt.: „Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu, pozostałe opcjonalnie. Dokumenty powinny być oznaczone obowiązkowymi elementami wariantu podstawowego, wskazanego w rozdziale 2 Zasady ogólne, pkt. 3 Wytycznych.”
Załącznik nr 1 Propozycje projektów wybranych materiałów promocyjnych
Wprowadzono załącznik z propozycjami graficznych projektów dla wybranych materiałów promocyjnych, zaprezentowanych w Narodowej Strategii Spójności - Księdze Znaku, stanowiącej załącznik do Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

wersja z dnia: 07-04-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Rozdział 1. Podstawy i zakres regulacji

- Dodano punkt 3, o następującej treści: „Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, jako całość dokumentu, obowiązują wszystkich beneficjentów RPO WL od daty zawarcia umowy o dofinansowanie złożonego projektu”.

Rozdział 2. Zasady ogólne

- Zmodyfikowano treść punkt 1, usunięto słowa „wszystkie” i „zawsze”. Punkt przyjmuje brzmienie: Materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny zawsze zawierać następujący zestaw znaków graficznych,
- Punkt 1, lit. d, zamiast słowa „finansowany” użyto słowa „współfinansowany”, Stosowanie dokonano również uaktualnienia opisów, pod właściwymi ciągami znaków,
- Poniżej lit. e, w punkcie 1 umieszczono wizualizację graficzną hasła RPO WL „Twój pomysł, europejskie pieniądze” wraz z opisami: „Hasło programu: Czcionka Arial CE, Kolor biały, bold”; „*Sposób rozmieszczenie hasła, jego wielkość i kolorystyka tła określone są przy wzorze tablicy informacyjnej i pamiątkowej (Rozdział 4 Instrumenty informacji i promocji niniejszych Wytycznych),
- Dodano punkt 2 o treści: „Znaki powinny być stosowane zawsze w tym samym zestawieniu z zachowaniem odpowiednich proporcji. Powinny być umieszczone w sposób horyzontalny. Z lewej strony powinno być umieszczone logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego), z prawej strony logo Unii Europejskiej, natomiast w przestrzeni pomiędzy tymi znakami powinien się znaleźć herb Województwa Lubelskiego. Wszystkie znaki powinny być tej samej wielkości i przy użyciu tych samych wersji (kolorowych lub monochromatycznych). Znaki powinny być stosowane w kolorze z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to technicznie niemożliwe. Niedozwolone jest zniekształcanie proporcji znaków ani ich elementów”.
- Punkt 3, usunięto zdanie: „*dopuszczalna jest również wersja bez opisu »Projekt finansowany…«”,
- Punkt 4, usunięto liczbę „2”, zastępując ją liczbą „3”,
- Zmieniono brzmienie punktu 5: „W przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków zgodnie z pkt. 3 oraz z pkt. 4 jest niemożliwe (ze względu na rozmiar oznaczanego przedmiotu), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w minimalnej formie”,
- Zmieniono brzmienie punktu 6: „W przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków
w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości lub w wariancie achromatycznym – czarnym i niebieskim (opracowanie dla wersji podstawowej ciągów znaków, zgodnie z rozdz. 2, pkt. 3)”,
- Usunięto poprzednią treść punktu 6, zastępując ją następującym opisem (punkt 7): „Przestrzeń pomiędzy znakami jak i wokół nich stanowi pole chronione (Rozdział 2.1 pkt. 3 – pole ochronne logotyp Programu Regionalnego). W związku z powyższym nie może znaleźć się w niej żadna obca forma zarówno graficzna jak i tekstowa. Wyjątek stanowi przypadek opisany pkt. 4 i 5 niniejszego rozdziału. Wielkości dopuszczalnych odległości
i wysokości określone zostały w rozdziale 2 pkt. 3 i 5”,
- Dodano punkt 8 o treści: „Dla oznaczeń dokumentów oraz materiałów informacyjnych
i promocyjnych wydawanych w języku innym niż język polski, przyjmuje się następujące warianty: wersja podstawowa, wersje uzupełniające”,
- Umieszczono graficzną wizualizację ciągów znaków w języku angielskim, odpowiednio dla wersji podstawowej, uzupełniającej i minimalnej,
- Dodano punkt 9 o treści: „Wymagania opisane w niniejszym rozdziale powinny być
w szczególności stosowane do:
a. Dokumentów stosowanych podczas realizacji projektów
- umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,
- umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk,
- ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu,
b. Materiałów informacyjnych i promocyjnych
- materiałów konferencyjnych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek,
- pomieszczeń, w których odbywają się spotkania, seminaria, konferencje, wystawy, targi itp.,
- materiałów prasowych,
- stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych
z funduszy strukturalnych,
- oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerowych zakupywanych
w ramach projektu”.

Rozdział 2.1. Logo Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego)

- Dodano graficzną wizualizację zasady konstrukcji pola ochronnego znaku marki NSS.

Rozdział 2.2. Logo Unii Europejskiej

- Dodano punkt 7 o treści: „W przypadku użycia reprodukcji flagi UE na kolorowym tle należy umieścić wokół prostokąta białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. Przy użyciu reprodukcji w kolorze czarnym, prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle”,
- Umieszczono graficzne wizualizacje trzech wariantów flagi Unii Europejskiej.

Rozdział 3. Działania informacyjne i promocyjne

- Punkt 1, lit. a, podpunkt: tablice informacyjne… dodano opis: „w trakcie realizacji inwestycji”,
- Punkt 1, lit. a, dodano trzy podpunkty o następujących treściach: „tablice informacyjne”, „tablice pamiątkowe”, „zasady umieszczania tablic informacyjnych i promocyjnych regulują rozdziały 4.1 Tablice informacyjne, 4.2. Tablice pamiątkowe, 4.2.1. Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji”.

Rozdział 4.1. Tablice informacyjne

- Zmodyfikowano treść punktu 1. Po zmianach punkt otrzymał brzmienie: „Beneficjent,
w trakcie realizacji projektu, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji projektu spełniającego co najmniej jeden z następujących warunków:
a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (wartość wkładu publicznego projektu określa się na podstawie średniego kursu waluty euro NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie),
b) projekt dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych”,
- Usunięto punkt 2 o treści: „IZ zobowiązuje Beneficjenta do umieszczania tablicy pamiątkowej również w przypadku projektów dotyczących zakupu środków trwałych lub projektów infrastrukturalnych lub budowlanych o wkładzie publicznym poniżej 500 000 EUR”,
- W treści punktu 4 dodano słowa: „infrastrukturalnych i budowlanych” oraz usunięto słowo „powyżej” zastępując go słowami: „większym bądź równym”,
- W treści punktu 5 dodano słowa: „całkowitym”, „poniżej”,
- Punkt 5, lit. a dodano słowo: „całkowitym”,
- Punkt 5, lit. b dodano słowo: „całkowitym” oraz usunięto słowo „powyżej” zastępując go słowami: „większym bądź równym”,
- Umieszczono nowy graficzny wzór tablicy informacyjnej.

Rozdział 4.2. Tablice pamiątkowe

- Zmodyfikowano treść punktu 1. Po zmianach punkt otrzymał brzmienie: „Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych rozmiarów tablicę pamiątkową nie później niż
6 miesięcy od daty zakończenia projektu spełniającego co najmniej jeden
z wymienionych warunków:
a) całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR (wartość wkładu publicznego projektu określa się na podstawie średniego kursu waluty euro NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie),
b) projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych”,
- Usunięto punkt 2 o treści: „IZ zobowiązuje Beneficjenta do umieszczania tablicy pamiątkowej również w przypadku projektów dotyczących zakupu środków trwałych lub projektów infrastrukturalnych lub budowlanych o wkładzie publicznym poniżej 500 000 EUR”,
- Punkt 4, lit. a dodano słowo: „całkowitym”,
- Punkt 4, lit. b dodano słowo: „całkowitym” oraz usunięto słowo „powyżej” zastępując go słowami: „większym bądź równym”,
- Punkt 4, lit. c dodano słowo: „całkowitym” oraz usunięto słowo „powyżej” zastępując go słowami: „większym bądź równym”,
- Umieszczono nowy graficzny wzór tablicy pamiątkowej.

Rozdział 4.2.1. Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji
- Punkt 4, usunięto liczbę „3”, zastępując ją liczbą „5”,
- Punkt 7, po słowie „tablicy”, a przed słowem „umieszczonej” dodano opis: „informacyjnej lub pamiątkowej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 4. Instrumenty informacji i promocji, podrozdziale 4.1 Tablice informacyjne pkt. 5 i 6 oraz podrozdziale 4.2 tablice pamiątkowe pkt. 3 i 4”.


Rozdział 5. Inne działania informacyjne i promocyjne

- Punkt 1, po słowach „spójne z”, a przed słowami „2. Zasady ogólne”, słowo „punkt” zastąpiono słowem „rozdział”,
- Z treści znajdującej się bezpośrednio pod punktem 1, utworzono punkt 2.

Rozdział 7. Dane kontaktowe

- Dodano Rozdział nr 7: „Dane kontaktowe”. Treść rozdziału brzmi następująco:
- Punkt 1 „Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 081 44 16 750, e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl”,
- Punkt 2 „Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie, ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel.: 0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812, e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl”.

wersja z dnia: 06-01-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Rozdział 1. Podstawy i zakres regulacji
Rozdział 2. Zasady ogólne

1. podrozdział 1.1 pozycja b): dodano niniejszy opis: z dopiskiem „Województwo Lubelskie”, z prawej strony znaku.
2. podrozdział 1.1 pozycja c): dodano niniejszy opis: z dopiskiem „Unia Europejska” z lewej strony znaku lub poniżej i/lub Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
3. podrozdział 1.1 pozycja d): dodano zdanie: Informacja o współfinansowaniu może być umieszczana w dowolnym miejscu, ale poza ciągiem znaków (przy jednoczesnym zachowaniu pól ochronnych znaków). Niniejszy opis został zakwalifikowany do opcjonalnego umieszczenia. Według wytycznych Strategii Komunikacji powinien on znajdować się na materiałach dużych np. tablice informacyjne; materiałach multimedialnych i wybranych materiałach drukowanych. Na małych materiałach promocyjnych (w tzw. wariancie minimalnym) tj.: długopisach, koszulkach, czapeczkach itp. Strategia Komunikacji nie wymaga umieszczania omawianego opisu.
4. podrozdział 1.1 dodano pozycję e) o następującej treści: Strategia komunikacji wśród obowiązkowych elementów wizualizacji wymienia również hasło określone dla NSS, PO lub RPO. W przypadku Lubelszczyzny wspomniane hasło przyjmuje następujące brzmienie: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”. Przepisy Strategii Komunikacji zaznaczają jednak, że powyższe hasło powinno znajdować się za materiałach dużych tj.: tablicach informacyjnych, pamiątkowych, bilbordach itp. Stosowanie tego opisu możliwe jest również w innych przypadkach jeśli pozwala na to wielkość, rodzaj, charakter
i technika wykonania materiałów.
5. podrozdział 1.1 pozycja 2: dodano zdania: Wersja opcjonalna zatwierdzona przez KE, zamieszona w obecnie obowiązującej Strategii Komunikacji (projekt dla materiałów dużych); dopuszczalna jest również wersja bez opisu: „Projekt finansowany…”; dodano słowo: lub.
6. podrozdział 1.1 pozycja 3: usunięto zdanie: 3. W przypadku, gdy zastosowanie zestawienia znaków zgodnie z pkt. 2 jest niemożliwe (ze względu na rozmiar oznaczanego przedmiotu), dopuszczalne jest zastosowanie następującego ciągu znaków: zestawienia znaków z opisem „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”
w przestrzeni pomiędzy znakiem Unii Europejskiej a znakiem Województwa Lubelskiego.
7. podrozdział 1.1 pozycja 4: wykreślono słowa: lub 3.
8. podrozdział 1.1 pozycja 6: wykreślono słowa: w pkt. 3.
9. podrozdział 2.1 pozycja 2: wykreślono słowa: podstawowa i uzupełniająca
10. podrozdział 2.1 pozycja 3: zmieniono treść przypisu: Narodowa Strategia Spójności. Księga Identyfikacji Wizualnej, 2008, www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka Zasady Promocji Funduszy Europejskich) , pkt. 2.01.
11.podrozdział 2.1 pozycja 5: zmieniono treść zdania: Logotypy Narodowej Strategii Spójności (dla Programu Regionalnego) dostępne są na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce Zasady Promocji Funduszy Europejskich.

Rozdział 4. Instrumenty informacji i promocji

12. podrozdział 4.1 pozycja 1 pkt. a: dodano słowa: wkładu publicznego.
13. podrozdział 4.1 dodano pozycję 2, o następującej treści: 2. IZ zobowiązuje Beneficjenta do umieszczania tablicy informacyjnej również w przypadku projektów infrastrukturalnych lub budowlanych o wkładzie publicznym poniżej 500 000 EUR.
14. podrozdział 4.1 pozycja 3: zmieniono treść zdania: Umieszcza się również hasło promujące Program: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.
15. podrozdział 4.1 pozycja 5: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
16. podrozdział 4.1 pozycja 6: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
17. podrozdział 4.1 pozycja 6, podpunkt a: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
18. podrozdział 4.1 pozycja 6, podpunkt b: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
19. podrozdział 4.2 pozycja 1, podpunkt a: sformułowanie: „całkowita wartość projektu” zamieniono na: „całkowity wkład publiczny”
20. podrozdział 4.2 dodano pozycję 2: IZ zobowiązuje Beneficjenta do umieszczania tablicy pamiątkowej również w przypadku projektów dotyczących zakupu środków trwałych lub projektów infrastrukturalnych lub budowlanych o wkładzie publicznym poniżej 500 000 EUR.
21. podrozdział 4.2 pozycja 3: zmieniono treść zdania: Umieszcza się również hasło promujące Program: „Twój pomysł, europejskie pieniądze”.
22. podrozdział 4.2 pozycja 5, podpunkt a: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
23. podrozdział 4.2 pozycja 5, podpunkt b: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
24. podrozdział 4.2 pozycja 5, podpunkt c: słowo: „wartości” zamieniono na: „wkładzie publicznym”.
25. podrozdział 4.2.1 pozycja 4: zmieniono treść zdania: w szczególności pkt. 4; dodano słowo: lub.
26. podrozdział 4.2.1 pozycja 5: dodano zdanie: Nie ma obowiązku oznaczania materiałów, których rozmiar i technika wykonania uniemożliwiają zachowanie odpowiednich proporcji i czytelności oznaczeń.
27. podrozdział 4.2.1 dodano pozycję 7: W odniesieniu do materiałów, które ze względu na swoje cechy fizyczne nie są możliwe do oznaczenia naklejką/plakietką, należy zastosować inny rodzaj oznaczenia (np. w postaci tablicy, umieszczonej w siedzibie beneficjenta), w taki sposób, aby nie było wątpliwości o finansowaniu projektu.
28. podrozdział 4.2.1 pozycja 8: dodano słowa: i sprzętu.

Rozdział 5. Inne działania informacyjne i promocyjne

29. podrozdział 5.1: dodano zdanie: IZ proponuje, aby w miarę możliwości, każdy
z beneficjentów posiadający własną stronę internetową utworzył w ramach jej zasobów specjalną zakładkę/podstronę lub odrębny serwis celem przekazania, jak najszerszemu gronu odbiorców, informacji o inwestycjach finansowanych w ramach RPO WL ze środków EFRR oraz inwestycjach już zrealizowanych, których finansowanie pochodziło
z funduszy UE. Oznaczenie takiej zakładki/podstrony/serwisu powinno być spójne
z punktem 2. Zasady ogólne, co do zastosowania odpowiednich ciągów znaków. Ponadto wspomniane zakładki/podstrony/serwisy powinny zawierać następujące informacje:
- Adresy stron internetowych informujących o PRO WL, ze szczególnym uwzględnieniem stron prowadzonych przez UMWL w Lublinie
- Numery telefonów/infolinii do Punktów Informacyjnych zlokalizowanych na terenie Województwa Lubelskiego oraz instytucji zajmujących się naborem wniosków (DSiRR UMWL w Lublinie, LAWP)
- Adresy korespondencyjne w/w instytucji
- Krótki opis realizowanych/zrealizowanych projektów przez konkretnego Beneficjenta, który powinien zawierać poniższe elementy:
- Nazwę projektu
- Nazwę beneficjenta
- Krótki opis projektu
- Całkowity koszt projektu
- Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny (23-01-2009) 70.87 KB

Herb Województwa Lubelskiego (23-01-2009) 57.79 KB

Flaga Unii Europejskiej (23-01-2009) 28.55 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube