Polecane wydarzenia

A A A
drukuj27/08/2008 - Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2007-2013 poszukuje przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Uchwały nr CXLII/1648/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LXXXII/882/07 z dnia 10 października 2007 r. oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. dotyczących komitetów monitorujących, Samorząd Województwa Lubelskiego przystępuje do ustalenia składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz zaprasza przedstawicieli podmiotów wymienionych w treści ogłoszenia do współpracy w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
   
Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska do zgłaszania kandydatów do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w pracach Komitetu są proszone o złożenie propozycji kandydatur w Sekretariacie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na ulicy Czechowskiej 19, pok. 215. W nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2008 roku do godz.15ºº
 
Zgłoszenia powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z odpowiednim dopiskiem:
„Zgłoszenie kandydatury do KM RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska”.

Informacja o wybranym przez Zarząd Województwa Członku Komitetu Monitorującego RPO WL 2007-2013 zostanie podana do wiadomości publicznej. Szczegółowych informacji udziela Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego - Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WL - tel. (081) 44 16 752/731.
Formularz zgłoszeniowy oraz „Kryteria i zasady wyłaniania kandydatów na członków KM RPO WL na lata 2007-2013”, w których są wyszczególnione warunki jakie muszą spełniać kandydaci oraz ich zastępcy, dostępne są na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Komitety Monitorujące RPO WL. Zgłoszenia jak również wszystkie wymagane dokumenty powinny być dostarczane w formie papierowej oraz elektronicznej (dyskietka lub płyta CD).

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (27-08-2008) 514.5 KB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube