Polecane wydarzenia

A A A
drukujZasady korzystania z Pomocy Technicznej RPO WL

Daty umieszczone przy poszczególnych wersjach "Zasad korzystania z Pomocy Technicznej RPO WL" wskazują na termin przyjęcia dokumentu przez Zarząd Województwa Lubelskiego/termin akceptacji przez Dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pliki do pobrania

wersje Wytyczne w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL na lata 2007 -2013 (12-09-2013) 704.78 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 12-09-2013

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

TREŚĆ PO ZMIANIE:

Część II 2.5 Rodzaje projektów i kwalifikowalność wydatków 2.5.1 Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO Tabela poz. 13 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu
- koszty działań wspomagających przygotowanie projektów strategicznych w postaci finansowania doradztwa eksperckiego przy sporządzaniu weryfikacji dokumentacji projektowej lub finansowanie przygotowania tego typu dokumentacji;

1.2 – Podstawy prawne regulacji
- wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 września 2013 r., w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

wersja z dnia: 17-12-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

TREŚĆ PO ZMIANIE:

1. Część II; 2.5 Rodzaje projektów i kwalifikowalność wydatków; 2.5.1 Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO; Tabela poz. 13 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu; Kolumna 3 rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania str. 13:
- wydatki ponoszone w związku z odzyskiwaniem środków przeznaczonych na realizację RPO WL oraz wydatki wynikające z zastosowania procedur odwoławczych (m.in. koszty sądowe, wynagrodzenia biegłych, zwrot kosztów postępowania);

2. Część I; INFORMACJE OGÓLNE 1.1 – Definicje i wykaz używanych skrótów; str. 3 Wytycznych poz. 6 tabeli:
- Instytucja Pośrednicząca II stopnia – zadania IPII dla I i II Osi Priorytetowej RPO pełni Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP).

wersja z dnia: 23-08-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Część II
2.5 Rodzaje projektów i kwalifikowalność wydatków
2.5.1 Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO
Tabela poz. 13 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu
Kolumna 3 rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania str. 12

Treść po zmianie:
- koszty organizacji spotkań związanych z bieżąca realizacją RPO i przygotowaniami do nowego okresu programowania

Część II
2.5 Rodzaje projektów i kwalifikowalność wydatków
2.5.1 Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO
Tabela poz. 13 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu
Kolumna 3 rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania str. 13

Treść po zmianie:
- wydatki związane z opłatami i kosztami sądowymi poniesionymi w związku z odzyskiwaniem środków przeznaczonych na realizacje RPO WL oraz wydatki wynikające z zastosowania procedur odwoławczych

wersja z dnia: 19-04-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Część I Informacje ogólne
1.2 – Podstawy prawne regulacji
Aktualizacja podstawy prawnej:
- wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2012 r. w zakresie korzystania z pomocy technicznej;
- krajowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2010 r. dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Część II, 2.5.1 – Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO
Tabela: poz. 1 kolumna 3 Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
Aktualizacji listy wydatków kwalifikowanych:
- koszty osobowe (wydatki związane z rekrutacją, wynagrodzeniami oraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne) pracowników pełniących ściśle określone funkcje związane z przygotowaniem, oceną, monitorowaniem, audytem projektów i programu, kontrolą finansów i weryfikacją płatności, obsługą KM RPO, oraz informacją i promocją (punkt informacyjny), jak również pracowników zajmujących się wyłącznie obsługą Departamentu RPO UMWL zaangażowanego w 100 % we wdrażanie RPO (sekretarki i kierowcy);
- koszty osobowe związane z zatrudnieniem personelu zajmującego się obsługą administracyjną i kadrową - w przypadku powołania dla poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia, mającej w swym statucie zapisane zadania związane w 100% z obsługą danych osi priorytetowych;
- premie, nagrody itp.;
- koszty opracowania i wdrożenia systemu motywacyjnego pracowników;
- oddelegowanie pracowników.

Część II, 2.5.1 – Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO
Tabela: poz. 13 kolumna 3 Rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania
Aktualizacji listy wydatków kwalifikowanych:
- koszty organizacji spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych instytucji uczestniczących w systemie realizacji funduszy europejskich;
- koszty związane z realizacją postanowień decyzji o dofinansowanie realizacji projektu (koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego);
- zakup i prenumerata literatury fachowej, w tym na nośnikach elektronicznych (publikacji, słowników, norm, certyfikatów itp.);
- koszty ubezpieczenia;
- koszty funkcjonowania sekretariatu i punktu informacyjnego tj. woda, artykuły spożywcze;
- koszty tłumaczeń i ich weryfikacji;
- koszty przygotowania specyfikacji przetargowej i przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy.

wersja z dnia: 24-01-2012

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- Część II, 2.2 – Montaż finansowy: Zmiana wynikająca ze zmiany RPO WL zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13.12.2011r.
Brzmienie po zmianie: Pomoc Techniczna w ramach RPO WL będzie w całości finansowana ze środków publicznych.
Na realizację RPO WL na lata 2007-2013 ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie przeznaczone 1 192,84 mln euro. Na działania finansowane z Priorytetu IX Pomoc Techniczna w okresie programowania 2007-2013 zarezerwowana została kwota 32 797 183 euro.

- Część II, 2.4 – Generalne zasady podziału środków: Zmiana redakcyjna - uogólnienie zapisu.
Brzmienie po zmianie: Podział środków na działania w ramach IX Osi Priorytetowej na poziomie programu określono w Załączniku nr 1 do URPO WL „Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financing.”

- Rozdział II -Zasady ogólne, 2.5.1 Działanie 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO, Tabela kosztów kwalifikowalnych, punkt 13, kolumna: rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania: Wprowadzenie nowego rodzaju kosztu ze względu na ewentualną potrzebę finansowania organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji biorących udział w systemie realizacji funduszy europejskich.
Brzmienie po zmianie: Koszty organizacji spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych instytucji uczestniczących w systemie realizacji funduszy europejskich.

- Część II, 2.5.2 – Informacja i promocja RPO: Zmiana redakcyjna.
Brzmienie po zmianie: Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.

- Część II, 2.5.2 – Informacja i promocja RPO: Zmiana redakcyjna.
Brzmienie po zmianie: Udział w sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu.

- Część II, 2.5.2 – Informacja i promocja RPO: Zmiana redakcyjna.
Brzmienie po zmianie: Inicjatywy dotyczące udziału w sieci wymiany informacji (między instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych) o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych praktyk.

- Część II, 2.5.2 – Informacja i promocja RPO: Zmiana redakcyjna.
Brzmienie po zmianie: Koszty udziału pracowników IZ RPO w inicjatywach zmierzających do udziału w sieci wymiany informacji – przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, koszty delegacji – w kraju i zagranicą.

- Część II, 2.5.2 – Informacja i promocja RPO: Zmiana redakcyjna.
Brzmienie po zmianie: Koszty poczęstunku, noclegów, wyżywienia i przejazdu dla osób uczestniczących w inicjatywach zmierzających do udziału w sieci wymiany informacji, w tym koszty związane z promowaniem dobrych praktyk w ramach programu.

- Załącznik nr 1, Załącznik nr 5: Zmiana kształtu załączników wynikająca ze zmiany RPO WL zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13.12.2011r.

wersja z dnia: 20-09-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:
- Zmiany dotyczą rozszerzenia i doprecyzowania katalogu kosztów kwalifikowalnych w zakresie Działania 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO oraz Działania 9.2 - Informacja i promocja RPO.
- W ramach Działania 9.1 poszerzono tabelę kosztów kwalifikowanych o koszty osobowe związane z wynagrodzeniami osób zajmujących się obsługą administracyjną i kadrową (sekretariat) Departamentu RPO UMWL zaangażowanego w 100% we wdrażanie RPO. W zadaniu dotyczącym pokrycia innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu, ze względu na ewentualną potrzebę finansowania tłumaczenia pism, dokumentów itp. przekazywanych do Komisji Europejskiej, wprowadzono nowy rodzaj kosztów kwalifikowalnych - koszty tłumaczeń i ich weryfikacji.
- W obrębie Działania 9.2 do zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych został dodany koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby kampanii (m.in. usługi firm, ekspertów lub biegłych). Zmodyfikowano również brzmienie kosztów kwalifikowanych w ramach zadania obejmującego tworzenie/udział w sieci wymiany informacji o zasięgu ponadlokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu wymiany doświadczeń i propagowania dobrych wzorów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych.
- Zmieniono kształt załączników i dostosowano go do zmian wprowadzonych w treści "Wytycznych [...]"

wersja z dnia: 05-07-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany dotyczą m. in. przeniesienia do Działania 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO dwóch zadań z Działania 9.2 – Informacja i promocja RPO, dotyczących przygotowania analiz, badań, sprawozdań i innych ekspertyz na potrzeby RPO i kolejnego programu oraz przeprowadzenia ewaluacji RPO (mid-term i ex-post) i przygotowania ewaluacji ex-ante dotyczącej kolejnego programu. Zadania te nie są stricte związane z informacją (komunikacją) i promocją dotyczącą RPO WL dlatego też zostają przeniesione do Działania 9.1.

Istotną modyfikacją w dokumencie jest usunięcie zapisu o konieczności przeznaczania przez LAWP 10% ogółu środków przyznawanych tej instytucji z Pomocy Technicznej RPO WL na działania informacyjno – promocyjne.

Pozostałe zmiany dotyczą doprecyzowania kosztów kwalifikowanych w ramach projektów PT RPO ,aktualizacji aktów prawnych oraz zmian załączników. Wprowadzono jednolity wzór opisywania dokumentów finansowych dla beneficjentów PT RPO.

„Wytyczne […]” w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie do projektów, których realizacja rozpocznie się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

Do projektów, których realizacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2012 r. znajdują zastosowanie „Wytyczne […]” w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu 05.07.2011 r. w następujących częściach:
- Część I, 1.2 – Podstawy prawne regulacji;
- Część II, 2.4 – Generalne zasady podziału środków;
- Część II, 2.5.1 Działanie 9.1 – Wsparcie wdrażania RPO; tabela kosztów kwalifikowalnych, punkty 4, 8 i 13, kolumna 3: rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania;
- Część II, 2.5.2 Działanie 9.2 – Informacja i promocja RPO; tabela kosztów kwalifikowalnych, punkty 1 – 4 i 6, kolumna 3: rodzaje wydatków kwalifikujących się do dofinansowania;
- Część IV – Sprawozdawczość i rozliczanie wydatków;
- Załączniki 3 – 5.

wersja z dnia: 05-10-2010

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany do części I – Informacje ogólne polegają na korektach wynikających ze zmiany aktów prawnych. W dokumencie zaktualizowano wykaz aktów prawnych, doprecyzowano część zapisów i dokonano zmian redakcyjnych.

W części II - Zasady ogólne wykreślono zapisy, które nie mają odzwierciedlenia w obecnym systemie realizacji projektów. Doprecyzowano również katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL – Pomoc Techniczna, w zakresie Działania 9.1 - Wsparcie wdrażania RPO oraz Działania 9.2 - Informacja i promocja RPO.

Zmiana kształtu Załącznika nr 3 – Wzoru wniosku beneficjenta o płatność jest efektem ujednolicenia tego dokumentu dla beneficjentów III - IX Osi Priorytetowej RPO WL.

wersja z dnia: 10-11-2009

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Zmiany w części II – Zasady ogólne wynikają z faktu, iż pojawiła się konieczność zaangażowania w proces wdrażania RPO WL dodatkowych komórek UMWL (np. Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego) i rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie ze środków Pomocy Technicznej RPO WL. Zapisy w rozdziałach 2.3 i 2.4 zostały doprecyzowane, ponieważ we współfinansowaniu w ramach PT RPO WL mogą również uczestniczyć komórki UMWL, które nie są zobligowane do przedkładania własnych RPD PT. Powyższe zapisy znajdują się w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WL oraz Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WL na lata 2007 -2013 i odzwierciedlenie ich w Wytycznych […] ma na celu ujednolicenie i spójność tych dokumentów.

Wprowadzone zmiany w części IV – Sprawozdawczość i rozliczanie wydatków wynikają z konieczności dostosowania zapisów do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak również w jak największym stopniu ujednolicenia zasad obowiązujących beneficjentów od III do IX Osi Priorytetowej.

Z wytycznych wykreślone zostały zapisy, które nie mają odzwierciedlenia w obecnym systemie rozliczania projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WL jak również punkty, mówiące o zakresie weryfikacji wniosków. Informacje te zawarte są w listach sprawdzających do weryfikacji wniosków o płatność.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube