Polecane wydarzenia

A A A
drukujOcena oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi istotny element procesu inwestycyjnego. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 informuje, że w związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej należy zapewnić przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) uwzględniając zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego. W szczególności należy zapewnić, że zostały uwzględnione wszystkie elementy OOŚ wymagane przez dyrektywę OOŚ (85/337EWG), dyrektywę Siedliskową (92/43/EWG) i dyrektywę Ptasią (79/409/EWG). Niespełnienie tych wymagań może skutkować odmową przyznania finansowania lub wstrzymaniem finansowania projektu i obowiązkiem zwrotu środków.


Regulacje krajowe:

Regulacje Komisji Europejskiej:

Formularze:

Wytyczne

Wytyczne MRR:

Wytyczne KE:

Zalecenia MIR

Natura 2000

Stanowiska interpretacje

Przydatne linki:

Twoja opinia
RPOWL na youtube