Polecane wydarzenia

A A A
drukujKatalog wskaźników kluczowych KSI opracowany przez MRR

 

W związku ze zmianą Wytycznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, która weszła w życie 4 marca br. MRR przekazało Instytucjom Zarządzającym Programami Operacyjnymi Katalog Definicji Wskaźników Kluczowych, których lista stanowi załącznik nr 3 do ww. wytycznych.

W ramach RPO WL wśród wskaźników monitorujących postępy rzeczowe realizowanych projektów (załącznik 4c do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL) znajdują się również niektóre wskaźniki z listy wskaźników kluczowych.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania on-line formularza wniosku o dofinansowanie "Beneficjent, w pierwszej kolejności, ma obowiązek wyboru wskaźników produktu i rezultatu z Listy wskaźników kluczowych przechowywanych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13). (...) Wybór danych wskaźników z w/w listy jest obligatoryjny w sytuacji, gdy istnieje możliwość wpisania projektu w określony typ projektu oraz możliwość opisania całości lub części przedsięwzięć realizowanych w ramach danego projektu za pomocą odpowiednich wskaźników."

Mamy nadzieję, iż niniejszy katalog okaże się pomocnym narzędziem w wyborze wskaźników postępu rzeczowego planownaych i realizowanych projektów.

 

Pliki do pobrania

Katalog Definicji Wskazników (08-06-2010) 1.24 MB


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

Twoja opinia
RPOWL na youtube