Polecane wydarzenia

A A A
drukujStrategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego


Region Morza Bałtyckiego jest obszarem wysoce zróżnicowanym pod względem gospodarczym, środowiskowym i kulturowym, a jednak jego państwa posiadają wiele wspólnych zasobów i wykazują znaczące współzależności. Oznacza to, że działania prowadzone na danym obszarze mogą bardzo szybko wywrzeć wpływ na inne części regionu lub cały jego teren. W takich okolicznościach region Morza Bałtyckiego może stanowić model współpracy regionalnej pozwalający na testowanie oraz rozwój nowych koncepcji i strategii jako przykładów najlepszych praktyk.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego stanowi zintegrowane ramy, które umożliwią Unii Europejskiej i państwom członkowskim określenie potrzeb i dostosowanie ich do dostępnych zasobów poprzez koordynację odpowiednich działań politycznych, zapewniając w ten sposób regionowi Morza Bałtyckiego możliwość korzystania ze zrównoważonego środowiskaoptymalny rozwój gospodarczo – społeczny.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego obejmuje makroregion, w którego skład wchodzi 8 państw członkowskich Unii Europejskiej: Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwecja.

 

 

Celem głównym Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego jest zacieśnienie współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 roku. Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, regionalnych struktur współpracy, programów operacyjnych, a także sektora prywatnego.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego określona została jako pierwsza strategia makroregionalna Unii Europejskiej o charakterze wewnątrzunijnym. Jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych Unii Europejskiej, środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Podstawowe dokumenty opisujące Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego to:

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EURO PEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS CONCERNING THE EUROPEAN UNION STRATEGY FOR THE BALTIC SEA REGION)

2. Plan działania (ACTION PLAN),

 

Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Priorytetowe i Działania Horyzontalne. Zaktualizowany Plan Działania opiera się na trzech głównych celach: Ocalenie morza (Save the Sea), Rozwój połączeń w regionie (Connect the Regio) oraz Zwiększenie dobrobytu (Increase Prosperity), którym towarzyszą cele szczegółowe i wskaźniki. Plan Działania zawiera obecnie 17 Obszarów Priorytetowych (Priority Areas) i 5 Działań Horyzontalnych (Horizontal Actions), w ramach których realizowanych jest kilkadziesiąt Projektów Flagowych (Flagship Projects).


Cele

Cele cząstkowe

Zagadnienia Priorytetowe

Ocalenie morza

Czystość wód w morzu

Substancje Biogenne – Zmniejszenie ilości substancji biogennych napływających do morza do dopuszczalnych poziomów

Bogata i zdrowa dzika fauna i flora

Rolnictwo – Wzmocnienie trwałego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

Różnorodność biologiczna – Zachowanie naturalnych stref oraz różnorodności biologicznej, w tym również łowisk

Zagrożenia – Ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych

Ekologiczny i bezpieczny transport morski

Bezpieczeństwo – Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu

Żegluga – Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie

Poprawa współpracy

Zabezpieczenie – Ochrona przed sytuacjami kryzysowymi i wypadkami na lądzie

Rozwój połączeń w regionie

Dobre warunki transportowe

Transport – Ulepszenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych

Wiarygodne rynki energii

Energia – Poprawa dostępu do rynków energii, ich efektywności i bezpieczeństwa

Łączenie ludzi w regionie

-

Poprawa współpracy w obszarze zwalczania przestępczości i nielegalnego handlu transgranicznego

Przestępczość – Zwalczanie przestępczości transgranicznej

Zwiększenie dobrobytu

SUE RMB jako ważny instrument pogłębiania i realizacji jednolitego rynku

Rynek wewnętrzny – Usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego

Wkład EUSBSR we wdrażanie Strategii „Europa 2020”

Zdrowie – Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii

Innowacje – Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji

Poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego na rynku globalnym

Kultura – Rozwój i promowanie wspólnej kultury i tożsamości kulturowej

Edukacja – Rozwój innowacyjnej edukacji i młodzieży

P – Promowanie przedsiębiorczości i zwiększanie wzrostu MŚP

Turystyka – Wzmacnianie spójności makroregionu za pomocą turystyki

Przystosowanie się do zmiany klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem

-Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 wpisuje się w cele i obszary wsparcia przewidziane w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Działania podejmowane w ramach I-VIII Osi Priorytetowej RPO WL są spójne z założeniami Strategii, jednak, ze względu na położenie geograficzne województwa lubelskiego, Program wpisuje się jedynie pośrednio w zagadnienia priorytetowe określone w Planie Działania stanowiącym załącznik do SUE RMB. Realizowane w ramach I-VIII Osi Priorytetowej RPO WL przedsięwzięcia wpisują się w trzy priorytety SUE RMB tj.:

I    Ocalenie morza,

II   Rozwój połączeń w regionie,

III  Zwiększenie dobrobytu.


Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Priorytety SUE RMB / Cele

Obszary priorytetowe / Cele szczegółowe

Kategorie interwencji

Osie Priorytetowe

Działania

I. Ocalenie morza

1. Czysta woda

44, 46

VI Środowisko i czysta energia

6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

2. Bogata i zdrowa dzika fauna i flora

51

3. Ekologiczny i bezpieczny transport morski

30-32

-

-

4. Poprawa współpracy

-

-

-

II. Rozwój połączeń w regionie

5. Dobre warunki transportowe

16-29

V Transport

5.1 Regionalny układ transportowy

5.2 Lokalny układ transportowy

5.3 Miejski transport publiczny

5.4 Transport kolejowy

5.5 Transport lotniczy

VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

6. Wiarygodne rynki energii

33-43

I Przedsiębiorczość i innowacje

1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

VI Środowisko i czysta energia

6.2 Energia przyjazna środowisku

VIII Infrastruktura społeczna

8.1 Infrastruktura społeczna i dydaktyczna szkół wyższych

8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

8.3 Ochrona zdrowia

7. Łączenie ludzi

-

-

-

8. Poprawa współpracy w obszarze zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnego handlu transgranicznego

-

-

-

III. Zwiększenie dobrobytu

9. Jednolity rynek

-

-

-

10. Strategia „Europa 2020”

01-04, 07, 63, 64, 66

I Przedsiębiorczość i innowacje

1.1 Dotacja dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

II Infrastruktura ekonomiczna

2.2 Regionalna infrastruktura B+R

2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

11. Konkurencyjność na rynku globalnym

05, 08, 09, 13, 55-59, 62, 75, 76

I Przedsiębiorczość i innowacje

1.1 Dotacja dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.5 Dotacje inwestycyjne w zakresie turystyki

1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

II Infrastruktura ekonomiczna

2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw

2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

2.4 Marketing gospodarczy

III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych

IV Społeczeństwo informacyjne

4.1 Społeczeństwo informacyjne

VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

7.2 Promocja kultury i turystyki

VIII Infrastruktura społeczna

8.1 Infrastruktura społeczna i dydaktyczna szkół wyższych

8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

8.3 Ochrona zdrowia

12. Zmiana klimatu

49, 53, 54

VI Środowisko i czysta energia

6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska


Więcej informacji:

http://www.polskawue.pl/Strategia,UE,dla,regionu,Morza,Baltyckiego,8002.html

http://www.balticsea-region-strategy.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube