Polecane wydarzenia

A A A
drukujProjekt zmian RPO zatwierdzony przez Komitet Monitorujący

Projekt zmian w RPO zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Uchwałą nr 40/11 KM RPO WL z dnia 19 maja 2011 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 poniżej przedstawia informacje na temat proponowanych zmian Programu, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WL w dniu 19 maja 2011 r.


1. Zmiany dotyczące wskaźników postępu rzeczowego polegające na zmniejszeniu wartości docelowych wskaźników na poziomie celu głównego, celów szczegółowych i priorytetów, a także wykreślenia niektórych wskaźników z listy i wprowadzenia w zamian nowych.


Przy opracowaniu projektu zmian Programu w zakresie adekwatności, specyfiki, mierzalności, nazewnictwa, jednostek i wartości docelowych wskaźników IZ RPO brała pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pn. Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Celem głównym w/w badania było określenie, na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie projektów i zrealizowanych projektów, realnie możliwych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników postępu rzeczowego. Po analizie raportu końcowego, zawierającego liczne wnioski i rekomendacje służące poprawie systemu wskaźników, IZ RPO przeprowadziła dodatkowe działania mające na celu ich doprecyzowanie i uszczegółowienie. W szczególności IZ RPO, we współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Beneficjatami Programu, dokonała analizy zrealizowanych wartości wskaźników oraz oszacowała realne wartości wskaźników możliwe do osiągnięcia.

2. Zmiany w planie finansowym Programu - alokacja dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego oraz realokacje środków między poszczególnymi Osiami Priorytetowymi.

 

Propozycja podziału dodatkowych środków oraz realokacje w ramach RPO WL

Ponadto zmieniono maksymalne poziomy współfinansowania Osi Priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna (zwiększenie udziału EFRR do 90%), Osi Priorytetowej V Transport (zwiększenie udziału EFRR do 82%) i Osi Priorytetowej IX Pomoc techniczna (zwiększenie udziału EFRR do 100%).

Dodatkowe środki zostaną włączone do alokacji RPO WL po zakończeniu procesu renegocjacji zapisów programu z Komisją Europejską, nie później niż do 31 grudnia 2011 r. Dopiero po zakończeniu powyższego procesu możliwe będzie uruchomienie właściwych procedur dla projektów, którebędą finansowane przy udziale dodatkowych środków.

3. Modyfikacje w zakresie priorytetowych inwestycji drogowych i kolejowych zaplanowanych do realizacji w ramach RPO WL.

W opisie V Osi Priorytetowej Transport RPO WL w pierwotnej jego wersji wskazano, iż priorytetowymi inwestycjami drogowymi zaplanowanymi do realizacji podczas wdrażania Programu są drogi wojewódzkie nr 812, 838, 849 i 830. Część przedmiotowych inwestycji została jednakże zrealizowana ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, a także ze środków innych niż pochodzące z funduszy strukturalnych (środki z Kontraktu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego, środki własne województwa). W związku z powyższym, IZ RPO podjęła decyzję o wykreśleniu odpowiednich dróg z opisu przedmiotowej Osi Priorytetowej i uznaniu projektów wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jako priorytetowe inwestycje drogowe i kolejowe. Zmiana została dokonana z uwagi na potrzebę przedstawienia w Programie projektów, których realizacja faktycznie odbywa się przy udziale środków europejskich dostępnych w obecnej perspektywie finansowej.

4. Zmiany w zakresie kategorii interwencji.

Ze względu na brak zainteresowania potencjalnych Beneficjentów aplikowaniem o środki na realizację projektów z zakresu transportu multimodalnego, a co za tym idzie brak projektów wpisujących się w tę kategorię interwencji usunięto z Programu kategorię interwencji 26 – Transport multimedialny w ramach V Osi Priorytetowej Transport. Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące katalogu kategorii interwencji w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje, II Infrastruktura ekonomiczna oraz VIII Infrastruktura społeczna. Powyższe zmiany (zatwierdzone uprzednio przez Komitet Monitorujący RPO WL) mają jedynie charakter techniczny i zostały wprowadzone w celu poprawy spójności dokumentu.

5. Wprowadzenie do Programu zapisów odnoszących się do jego zgodności z celami i priorytetami Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W dniu 26 października 2009 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej została przyjęta Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Deklarowanym celem Strategii jest aktywizacja potencjału, który powstał w regionie Morza Bałtyckiego w wyniku rozszerzenia UE w 2004 r. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizację następujących czterech filarów tematycznych:
- ochrona środowiska;
- dobrobyt;
- dostępność i atrakcyjność regionu;
- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie.

Realizacja Strategii jest związana m.in. z wykorzystaniem dostępnych środków w ramach programów UE, w szczególności funduszy strukturalnych. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Koordynującej RPO do Programu wprowadzone zostały zapisy dotyczące spójności Programu ze Strategią UE RMB z wyszczególnieniem osi i działań realizujących wybrane obszary priorytetowe powyższej Strategii. IZ RPO zidentyfikowała kategorie interwencji wspierane w ramach Programu, wpisujące się w obszary priorytetowe SUE RMB. Stwierdzono, iż na działania wpisujące się w powyższą Strategię przeznaczono w ramach Programu ponad 70% alokacji.

6. Uwzględnienie w treści Programu informacji o dużym projekcie.

W czasie opracowywania Programu nie planowano realizacji projektów dużych w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Zmiana w Programie dotyczy projektu lotniskowego, którego wartość początkowa została określona na 49 mln euro, jednakże w miarę postępu prac wartość inwestycji wzrosła przekraczając kwotę 50 mln euro, co spowodowało zakwalifikowanie projektu jako duży.

7. Wprowadzenie szeregu zmian i modyfikacji mających charakter horyzontalny i techniczny w celu doprecyzowania i ujednolicenia treści Programu.

Zmiany te odnoszą się do zapisów w zakresie: funkcji Instytucji Certyfikującej jako jednej z instytucji zaangażowanych w system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego; przepływów finansowych w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich; listy wskaźników kontekstowych dla RPO oraz struktury organizacyjnej systemu wdrażania RPO WL.

Przy opracowywaniu przedstawionych powyżej propozycji zmian w Programie wykorzystano:

• wyniki ewaluacji pn. „Weryfikacja wartości docelowych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013", której celem było oszacowanie realnie możliwych do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników na poziomie Programu oraz wskazanie rekomendacji w przypadku zidentyfikowanego zagrożenia niskim poziomem realizacji założonych wskaźników,
• wyniki ewaluacji pn. „Analiza zaangażowania i możliwości JST oraz MŚP w aplikowaniu o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013", której celem było wskazanie atrakcyjnych dla ww. grup beneficjentów obszarów wsparcia RPO WL, a także możliwości i ewentualnych barier w korzystaniu ze wsparcia w tych obszarach,
• wyniki wewnętrznej analizy systemu monitoringu w zakresie danych dotyczących postępu rzeczowego projektów realizowanych w RPO WL.

Dodatkowo IZ RPO brała pod uwagę następujące elementy:

• stopień realizacji celów i wskaźników działań;
• poziom wydatków na tzw. lizbońskie kategorie interwencji – po dokonaniu ukierunkowania dodatkowych środków oraz realokacji pomiędzy poszczególnymi Osiami Priorytetowymi poziom wydatków na realizację Strategii Lizbońskiej w ramach Programu nie uległ zmianie i wynosi 40,67% łącznej kwoty środków z EFRR;
• kierunki wsparcia określone w dokumencie Ukierunkowanie środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (guidance paper);
• kierunki wsparcia określone w dokumencie Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu;
• potrzeby rozwojowe i modernizacyjne regionu, spójne z wizją rozwoju określoną w dokumentach strategicznych, w tym w Raporcie Polska 2030;
• aktualny i szacowany postęp rzeczowy w danym działaniu/osi oraz wpływ realokacji środków pomiędzy działaniami/osiami na osiągnięcie wartości docelowych wskaźników określonych w programie;
• limity rekomendowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na poszczególne sfery;• popyt na poszczególne kierunki wsparcia;
• form wsparcia oferowanych przez poszczególne działania.

 

8.  Harmonogram dalszych prac związanych z procesem przeglądu i renegocjacji RPO WL.

Harmonogram przeglądu i renegocjacji Programu

 

Projekt zmian w RPO zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Uchwałą nr 42/11 KM RPO WL z dnia 21 czerwca 2011 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 poniżej przedstawia kolejne informacje na temat proponowanych zmian Programu, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WL w dniu 21 czerwca 2011 r.

1.    Zmiana częstotliwości pomiaru wskaźników osiągnięcia celu głównego RPO WL liczonego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN z „Raz w roku” na „Rok 2015” w poniższych wskaźnikach:
•    dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO
•    liczba utworzonych miejsc pracy netto.

2.   Wprowadzenie do Programu zapisów dotyczących odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.


Twoja opinia
RPOWL na youtube