Polecane wydarzenia

A A A
drukujProjekt zmian RPO przekazany do Komisji Europejskiej - czerwiec 2011 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, informuje, iż w dniu 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województw Lubelskiego Uchwałą Nr XLVI/860/2011 przyjął projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Projekt ten został przesłany do Komisji Europejskiej w celu podjęcia negocjacji zaproponowanych zmian Programu.

Uchwała Nr XLVI/860/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 ZWL -  wykaz zmian w RPO WL

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 ZWl - projekt zmian RPO WL

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/860/2011 ZWL -  podsumowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działając zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w RPO WL do następujących organów:

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Poniżej znajdują się kopie odpowiedzi na przesłany wniosek.

Odpowiedź Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie na wniosek IZ RPO WL w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie na wniosek IZ RPO WL w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Obydwa w/w organy wyraziły zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji RPO WL stwierdzając, iż zmiany RPO WL stanowią minimalne modyfikacje przyjętego dokumentu, których realizacja nie spowoduje znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie wydanych opinii Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XLVI/860/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi załącznik Nr 3 do powyższej uchwały.

Twoja opinia
RPOWL na youtube