Polecane wydarzenia

A A A
drukuj29.05.2009 - 22.06.2009

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

ogłasza

nabór kandydatów zainteresowanych wpisem na listę ekspertów ds. oceny strategicznej, którzy będą dokonywać oceny projektów składanych w ramach RPO WL na lata 2007-2013.


Komplet dokumentów (formularze do pobrania na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl), na który składają się: wypełniony formularz kwestionariusza osobowego, oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, CV wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej), kopią dyplomu, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie uzupełniające, należy składać w:

Punkcie Informacyjnym i Naboru Wniosków mieszczącym się

w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL

w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19, pok. nr 1

lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

z dopiskiem „Lista ekspertów ds. oceny strategicznej"

w terminie do dnia 22 czerwca 2009 r.

Osoby ubiegające się o wpis na listę powinny spełniać następujące warunki:
a. posiadać wykształcenie wyższe;
b. posiadać wiedzę oraz minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie niezbędnym do oceny projektu;
c. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
d. korzystać z pełni praw publicznych;
e. nie być karanym za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
f. dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

oraz muszą spełniać dodatkowo jedno z następujących wymagań:

g. posiadać wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego (potwierdzoną certyfikatami, świadectwami, dyplomami, zaświadczeniami),
h. posiadać doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym lub planowaniem przestrzennym,
i. być autorem ekspertyz, analiz, publikacji dotyczących rozwoju regionalnego, uczestniczyć w pracach nad dokumentami strategicznymi (krajowymi lub regionalnymi w szczególności województwa lubelskiego), lub brać udział w pracach zespołów i grup roboczych, komitetów naukowych poświęconych tej problematyce.

Kandydaci na ekspertów do oceny strategicznej, których dokumenty aplikacyjne pozytywnie przejdą weryfikację formalną zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów wraz dołączonymi kserokopiami nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane.

Twoja opinia
RPOWL na youtube