Polecane wydarzenia

A A A
drukujRodzaje komplementarności

Komplementarność można podzielić na kilka rodzajów (przyjmując różne kryteria podziału), co wyraźnie ukazuje rozległość zakresów, w jakich mogą występować działania/projekty komplementarne.

 

Ze względu na źródło pochodzenia środków wyróżnić możemy:

 • Komplementarność wewnętrzną (wewnątrzprogramową) - to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów finansowanych w ramach jednego programu operacyjnego, np. RPO WL (w ramach poszczególnych jego działań i osi priorytetowych);
 • Komplementarność zewnętrzną - to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/projektów finansowanych z różnych programów operacyjnych, np. w ramach RPO WL i PO RPW.

 

W zależności od źródła finansowania projektów komplementarnych zewnętrznie wyróżniamy:

 • Komplementarność międzyprogramową - gdy działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane są w ramach dwóch lub kilku różnych programów operacyjnych.
 • Komplementarność wewnątrzfunduszową - gdy działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane są w ramach jednego funduszu, np. EFRR.
 • Komplementarność międzyfunduszową - działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane są w ramach różnych funduszy, np. z EFRR i EFS.
 • Komplementarność jednookresową - działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane w tym samym okresie programowania (w perspektywie 2004 - 2006 lub 2007 - 2013).
 • Komplementarność międzyokresową - działania /projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane w ramach różnych okresów programowania (w perspektywie 2004 - 2006 i 2007 - 2013).
 • Komplementarność w ramach jednej polityki - działania /projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane są z jednego funduszu lub funduszy stanowiących instrumenty jednej polityki (np. Polityki Spójności).
 • Komplementarność pomiędzy politykami - działania /projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, finansowane są z funduszy będących instrumentami różnych polityk, np. polityki spójności (EFRR) oraz WPR (EFRROW).

 

Natomiast ze względu na cel i obszar realizacji działań komplementarność dzielimy na:

 • Komplementarność przestrzenną (geograficzną) - działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, realizowane są na tym samym obszarze (geograficznie blisko od siebie lub w tym samym miejscu).
 • Komplementarność w obszarze problemowym (funkcyjną) - działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, mają za cel rozwiązanie tego samego problemu w danym obszarze problemowym.
 • Komplementarność przedmiotową (sektorową) - działania/projekty uzupełniające się wzajemnie, które skierowane są na osiągnięcie wspólnego lub takiego samego celu, oddziaływają na ten sam sektor/branżę.

 

Poniższy schemat obrazuje skrótowo w/w klasyfikacje komplementarności:

Wskazane rodzaje komplementarności mogą występować łącznie. Określając sposób, w jaki projekty są ze sobą komplementarne możemy wskazać jednocześnie kilka rodzajów komplementarności np. projekty mogą być komplementarne zarówno geograficznie i problemowo. Projekty komplementarne, np. w ramach jednego programu wdrażanego w perspektywie 2007-2013 (komplementarność wewnątrzprogramowa), mogą jednocześnie być komplementarne z innymi projektami, np. zrealizowanymi w okresie programowania 2004-2006 (komplementarność międzyokresowa).

Twoja opinia
RPOWL na youtube