Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomplementarność w RPO WL

W treści dokumentu podstawowego RPO WL wyodrębniony został osobny rozdział poświecony kwestii komplementarności i koordynacji udzielanego w ramach RPO WL wsparcia z innymi programami operacyjnymi i instrumentami wsparcia w perspektywie finansowej 2007-2013 - rozdział 2.4 Informacja na temat komplementarności pomiędzy RPO a innymi programami finansowanymi ze środków polityki spójności oraz programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ponadto, w opisie każdej z Osi Priorytetowych RPO WL uwzględniono punkt zatytułowany Komplementarność z innymi programami, w którym wskazane zostały w sposób szczegółowy i obszerny Priorytety i Działania innych programów operacyjnych (wraz z uzasadnieniem komplementarnych obszarów), z którymi zachodzi komplementarność w ramach RPO WL.

Istotny mechanizm zapewnienia komplementarności wewnątrz- oraz międzyfunduszowej stanowią zapisy w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL. Punkt 13 opisu każdego z Działań (zatytułowany: „Komplementarność z  innymi działaniami i  priorytetami") określa bezpośrednio nazwy działań oraz priorytetów w ramach RPO WL oraz innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach polityki spójności, w tym PO Rozwój Obszarów Wiejskich oraz PO Zrównoważony Rozwój Sektorów Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, pomiędzy którymi zachodzi komplementarność. IZ RPO wykazała przy tym wysoki stopień szczegółowości odnosząc się nie tylko do priorytetów RPO WL czy innych programów operacyjnych, ale również do konkretnych działań.

Twoja opinia
RPOWL na youtube