Polecane wydarzenia

A A A
drukujKontakty

DANE ARCHIWALNE!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego:

  • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uzyskacie Państwo kontaktując się z osobami, bezpośrednio odpowiedzialnymi za zarządzanie i realizację obu programów.

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740

Pokój
Osoba Telefon Adres e-mail
2.1
Aneta Pieczykolan
Dyrektor
81 44 16 738 aneta.pieczykolan@lubelskie.pl
2.1a
Marek Kowalski
Zastępca Dyrektora
81 44 16 738 marek.kowalski@lubelskie.pl
2.1b Zbigniew Marcinkowski
Zastępca Dyrektora
81 44 16 738 zbigniew.marcinkowski@lubelskie.pl
2.2

Magdalena Mizura
Edyta Nowak
Sekretariat

81 44 16 738 drpo@lubelskie.pl
Oddział Zarządzania Finansowego

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Koordynacja finansowej realizacji Programu, w tym zarządzanie budżetem RPO, 2) nadzór nad wdrażaniem przez IPII powierzonych jej Osi Priorytetowych RPO WL, w tym opracowanie wytycznych da IPII w zakresie finansowej realizacji RPO, 3) realizacja zadań wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego m.in. planowanie wydatków BP, sporządzanie prognoz wniosków o płatność, wnioskowanie o środki,
sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu oraz sprawozdań z wydatkowania środków, 4) przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków na poziomie Programu, 5) prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+2/n+3 oraz limitów Osi Priorytetowych RPO WL.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Koordynacja finansowej realizacji Programu, 2) zarządzanie budżetem RPO, w tym planowanie i prognozowanie wydatków
w zakresie budżetu państwa i budżetu województwa, wnioskowanie o środki z UE i BP, opracowanie prognoz planowanych wniosków o płatność, 3) sporządzanie rocznych zestawień wydatków przedstawianych Komisji w celu uzyskania zwrotu kosztów za dany rok referencyjny, w tym sporządzanie deklaracji zarządczej, 4) przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków na poziomie Programu,
5) prowadzenie monitoringu finansowego realizacji zasady n+3 w zakresie kwot wnioskowanych do KE, 6) koordynacja prac związanych z kontraktem terytorialnym w zakresie finansów RPO, 7) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań departamentów wdrażających
w zakresie finansowej realizacji Programu, 8) monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi RPO WL, 9) gromadzenie i analiza informacji w zakresie nieprawidłowości finansowych we wdrażaniu RPO,
10) weryfikacja wniosków o płatność dotyczących PT (z IP oraz Oddziału Wsparcia Wdrażania RPO w DZ RPO) i sporządzanie zleceń płatności do DF, 11) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

2.9
Marcin Korchut
Kierownik
81 44 16 735 marcin.korchut@lubelskie.pl
2.9 Marek Goch
Monika Mikulec
Katarzyna Potrzyszcz
Magdalena Mianowska
81 44 16 735 marek.goch@lubelskie.pl
monika.mikulec@lubelskie.pl
katarzyna.biszek@lubelskie.pl
magdalena.mianowska@lubelskie.pl
Oddział Monitoringu i Ewaluacji

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych i operacyjnych, 2) sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO,
3) monitorowanie, analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO i formułowanie wniosków i propozycji zmian, 4) prowadzenie ewaluacji RPO, w tym analiza ich wyników, formułowanie wniosków i zaleceń do dalszego wdrażania RPO, 5) administracja systemów informatycznych obsługujących RPO (na poziomie krajowym i lokalnym), 6) prowadzenie audytu jakości danych obsługiwanych systemów informatycznych.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z realizacji RPO na podstawie sprawozdań z DW EFS oraz DW EFRR, 2) zarządzanie systemem monitorowania oraz analizowanie postępu rzeczowego i finansowego RPO, 3) koordynacja w zakresie realizacji wskaźników RPO, w tym w szczególności osiąganie „kamieni milowych", 4) prowadzenie oraz zlecanie ekspertyz i badań ewaluacyjnych RPO, 5) koordynacja badań ewaluacyjnych opracowywanych przez DW EFRR, DW EFS oraz IP, analizowanie ich wyników, formułowanie wniosków i zaleceń do dalszego
wdrażania RPO wraz z koordynacją ich wdrażania, 6) stworzenie oraz wdrożenie lokalnego systemu informatycznego dla RPO WL,
7) administracja systemów informatycznych obsługujących RPO (na poziomie krajowym i lokalnym), 8) prowadzenie audytu jakości danych obsługiwanych systemów informatycznych, 9) przygotowywanie analiz i sprawozdań dla potrzeb KM RPO, 10) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie
kompetencji oddziału.

2.10
Renata Usidus-Mądrakiewicz
Kierownik
81 44 16 558
renata.madrakiewicz@lubelskie.pl
2.10 Alicja Strzępek
Aleksandra Ulanowska
81 44 16 558 alicja.strzepek@lubelskie.pl
aleksandra.ulanowska@lubelskie.pl
2.11 Beata Pniewska
Krzysztof Kamieniecki
81 44 16 757 beata.pniewska@lubelskie.pl
krzysztof.kamieniecki@lubelskie.pl
2.11 Edyta Zarosa
Tomasz Deneka
81 44 16 557 edyta.zarosa@lubelskie.pl
tomasz.deneka@lubelskie.pl
2.12

Piotr Gałecki
Michał Jakubas

81 44 16 543

piotr.galecki@lubelskie.pl
michal.jakubas@lubelskie.pl

2.12

Katarzyna Jedut
Marcin Bartoszewski

81 44 16 894

katarzyna.jedut@lubelskie.pl
marcin.bartoszewski@lubelskie.pl

Oddział Systemu Realizacji

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Udział w opracowaniu i aktualizacji RPO WL oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL - Uszczegółowienia Programu we współpracy z innymi komórkami UMWL zaangażowanymi w realizację RPO WL 2007-2013, 2) nadzór nad wdrażaniem powierzonych osi priorytetowych RPO przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, 3) obsługa techniczna i merytoryczna Komitetu Monitorującego RPO,
4) współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Koordynacja przygotowania IZ RPO do audytu desygnacji, 2) koordynacja opracowania i aktualizacji oraz zatwierdzanie procedur i wytycznych programowych IZ RPO, w tym dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli RPO, 3) konsultowanie z DW EFRR i DW EFS procedur i wytycznych IP oraz regulaminów konkursów organizowanych przez IP, 4) akceptacja, przygotowanych przez DW EFRR i DW EFS, Porozumień z IP w sprawie systemu realizacji RPO WL oraz monitoring ich realizacji, 5) prowadzenie kontroli wewnętrznych w DW EFRR i DW EFS oraz udział w kontrolach systemowych prowadzonych w IP przez DW EFRR i DW EFS, 6) monitorowanie wykonania rocznych planów kontroli w DW EFRR, DW EFS oraz w IP, 7) współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi organami kontroli i audytu, 8) sporządzanie rocznych podsumowań końcowych sprawozdań z przeprowadzonych audytów i kontroli, 9) opiniowanie regulaminów konkursów opracowanych przez DW EFRR i DW EFS, 10) akceptacja propozycji kryteriów wyboru projektów przedstawianych przez DW EFRR,
DW EFS oraz IP i przekazywanie ich do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WL, 11) prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych dotyczących kwot podlegających zwrotowi w zakresie EFRR oraz EFS (II instancja), 12) koordynacja prac Komitetu Monitorującego RPO.

2.18 Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk
Kierownik
81 44 16 551
k.wlodarczyk@lubelskie.pl
2.6 Katarzyna Ziętara
Elżbieta Jurkiewicz
Anna Gajak
81 44 16 733 katarzyna.zietara@lubelskie.pl
elzbieta.jurkiewicz@lubelskie.pl
anna.gajak@lubelskie.pl
2.7

Agnieszka Romanowicz
Magdalena Gryta
Dorota Sawczuk
Katarzyna Kiszczak

81 44 16 753 agnieszka.romanowicz@lubelskie.pl
magdalena.gryta@lubelskie.pl
dorota.sawczuk@lubelskie.pl
katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl
Oddział Programowania

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Koordynacja opracowania i aktualizacji dokumentów programowych, 2) analiza danych monitoringowych rzeczowych i finansowych wpływających na osiągnięcie „kamieni milowych" pod kątem ewentualnych zmian w RPO, 3) nadzór nad instrumentami rozwoju terytorialnego (ZIT, SIT), w tym koordynacja realizacji porozumienia ZIT, 4) zapewnienie komplementarności w ramach RPO WL oraz z innymi PO, w tym zatwierdzanie harmonogramów konkursów, 5) analiza i zarządzanie demarkacją dla RPO WL, 6) monitorowanie polityk regionalnych, krajowych, wspólnotowych, w tym polityk horyzontalnych UE, 7) opracowanie zasad związanych z procedurą negocjacyjno-uzgodnieniową dla projektów strategicznych, 8) udział w projektach międzynarodowych (np. inicjatywa URBACT oraz Jaspers), 9) współpraca z DPR w zakresie przygotowania i merytorycznej realizacji kontraktu terytorialnego, 10) przygotowanie rocznego planu zatrudnienia kadr przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, 11) udział w pracach grup roboczych ds. kwestii horyzontalnych, 12) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

2.17 Anna Krzyżanowska-Orlik
Kierownik
81 44 16 731 anna.krzyzanowska@lubelskie.pl
2.17 Agata Kaczorowska
Iwona Gnyp
Agnieszka Pidek-Klepacz
Ewa Kipta
81 44 16 731 agata.kaczorowska@lubelskie.pl
iwona.gnyp@lubelskie.pl
agnieszka.klepacz@lubelskie.pl
ewa.kipta@lubelskie.pl
Oddział Wsparcia Wdrażania RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Udział w opracowaniu i aktualizacji dokumentów programowych i operacyjnych, 2) opracowanie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPO, 3) opracowanie kryteriów wyboru projektów systemowych, 4) koordynacja wdrażania Pomocy Technicznej RPO, 5) realizacja projektów w ramach Działania 9.1 RPO, 6) sporządzanie wniosków o płatność w ramach Działania 9.1 RPO, 7) sprawozdawczość z Pomocy Technicznej RPO.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Koordynacja działań PT w ramach RPO WL, w tym współpraca z MIiR w zakresie PT, 2) przygotowanie RPD PT dla IZ RPO oraz zatwierdzanie RPD PT dla IP, 3) planowanie i zarządzanie budżetem PT RPO, w tym monitoring wdrażania PT RPO, 4) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z zakresu PT, 5) zarządzanie procesem opracowania planu zamówień publicznych oraz techniczna realizacja określonych zamówień dla IZ RPO (w tym project pipeline), 6) przygotowywanie wniosków o płatność dotyczących PT dla IZ RPO,
7) koordynacja opracowania planu szkoleń dla pracowników IZ RPO, 8) organizacja szkoleń dla pracowników DZ RPO, 9) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

2.3 Robert Nowakowski
Kierownik
81 44 16 751 robert.nowakowski@lubelskie.pl
2.5 Kinga Zielińska
Marcin Mliczek
Konrad Łukianiuk
Magdalenia Skrabucha
81 44 16 760 kinga.szewczyk@lubelskie.pl
marcin.mliczek@lubelskie.pl
konrad.lukianiuk@lubelskie.pl
magdalena.skrabucha@lubelskie.pl
2.8

Agnieszka Milewska
Klaudia Piasecka
Beata Kowalska
Dominik Mrozik
Artur Mazurek

81 44 16 690

agnieszka.milewska@lubelskie.pl
klaudia.piasecka@lubelskie.pl
beata.kowalska@lubelskie.pl
dominik.mrozik@lubelskie.pl
artur.mazurek@lubelskie.pl

Oddział Komunikacji RPO

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych i operacyjnych, 2) koordynacja i realizacja działań informacyjno- promocyjnych, w tym nadzór w tym zakresie nad IP II, 3) prowadzenie serwisu informacyjnego RPO, 4) sprawozdawczość na poziomie Działania 9.2 RPO,
5) sporządzanie wniosków o płatność w ramach Działania 9.2 RPO.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Prowadzenie działań komunikacyjnych dotyczących RPO, w tym kampanii informacyjno-promocyjnych, 2) współpraca z MIiR w zakresie realizacji Strategii komunikacji Polityki Spójności, obsługi Bazy Wiedzy o FE oraz innych kwestii dotyczących informacji i promocji, 3) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO, w tym nadzór nad działaniami punktów kontaktowych funkcjonujących w ramach RPO, 4) opracowanie i aktualizacja Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznego Planu Działań w zakresie informacji i promocji we współpracy z departamentami wdrażającymi oraz IP, 5) kontakt z mediami (pełnienie funkcji rzecznika RPO),
6) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych w regionie dotyczących wszystkich funduszy UE zawartych w Umowie Partnerstwa,
7) stworzenie, administrowanie, utrzymanie oraz w razie potrzeb modyfikacja strony internetowej RPO WL na lata 2014 - 2020, a także zapewnienie aktualności danych w Wyszukiwarce Dotacji, 8) sporządzanie wniosków o płatność dotyczących informacji i promocji w ramach PT, 9) sprawozdawczość z działań informacyjno - promocyjnych w zakresie kompetencji oddziału, 10) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie
kompetencji oddziału.

2.3 Agnieszka Brzozowska
Kierownik
81 44 16 751 agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl
2.3 Paweł Florek
Relacje z mediami
81 44 16 741 pawel.florek@lubelskie.pl
2.4

Marta Jankowska
Jacek Szczerba

81 44 16 770

marta.jankowska@lubelskie.pl
jacek.szczerba@lubelskie.pl

2.4
Katarzyna Kowalczyk
Magdalena Lis
Remigiusz Małecki
81 44 16 771 katarzyna.kowalczyk@lubelskie.pl
magdalena.lis@lubelskie.pl
remigiusz.malecki@lubelskie.pl
2.10 Jacek Skałecki 81 44 16 558 jacek.skalecki@lubelskie.pl

 

DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 81 44 16 575, fax. 81 44 16 576

Pokój
Osoba Telefon Adres e-mail
1.2
Dariusz Król
Dyrektor
81 44 16 575 dariusz.krol@lubelskie.pl
1.2
Grzegorz Sobolewski
Zastępca Dyrektora
81 44 16 575 grzegorz.sobolewski@lubelskie.pl
1.2 Marcin Czyżak
Zastępca Dyrektora
81 44 16 575 marcin.czyzak@lubelskie.pl
1.2

Sylwia Stachyra
Ewa Mamczarz
Sekretariat

81 44 16 575 defrr@lubelskie.pl
Oddział Obsługi Finansowej EFRR

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Współpraca oraz przekazywanie do DZ RPO informacji i dokumentów niezbędnych do zarządzania budżetem RPO WL w zakresie EFRR, 2) nadzór nad wykonywaniem zadań IP w zakresie finansowej realizacji Programu do celów poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej,
3) monitoring finansowy zasady n+3 kwot wnioskowanych do KE w zakresie EFRR, 4) prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych, 5) monitoring dostępności środków w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych i osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR, 6) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ
RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

2.14
Magdalena Urbankiewicz-Staszczak
Kierownik
81 44 16 585
magdalena.staszczak@lubelskie.pl
2.14 Edyta Rębacz
Katarzyna Banaśkiewicz
81 44 16 585 edyta.rebacz@lubelskie.pl
katarzyna.banaskiewicz@lubelskie.pl
Oddział Kontroli

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych i operacyjnych, 2) prowadzenie kontroli systemowych, 3) prowadzenie kontroli projektów, 4) wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Opracowywanie Rocznych Planów Kontroli projektów i sprawozdawanie z ich realizacji do DZ RPO, 2) udział w prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w zakresie kompetencji oddziału, 3) weryfikacja oraz zatwierdzanie Rocznych Planów Kontroli IP, 4) prowadzenie kontroli projektów, w tym kontroli trwałości w ramach osi wdrażanych przez DW EFRR, 5) wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach w zakresie EFRR do KE orazprzekazywanie informacji o nieprawidłowościach do DZ RPO, 6) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

1.3 Anna Syroka-Bojarczyk
Kierownik
81 44 16 743 anna.bojarczyk@lubelskie.pl
1.9 Mirosława Pawęzka
Agnieszka Głaz-Tarnowska
Aleksandra Brejer
Piotr Budyńczuk
81 44 16 877 miroslawa.pawezka@lubelskie.pl
agnieszka.tarnowska@lubelskie.pl
aleksandra.brejer@lubelskie.pl
piotr.budynczuk@lubelskie.pl
1.10

Agnieszka Szelągowska-Wais
Renata Ziętek
Monika Szyszko
Tomasz Guz
Mateusz Trzewik

81 44 16 839 agnieszka.wais@lubelskie.pl
renata.zietek@lubelskie.pl
monika.szyszko@lubelskie.pl
tomasz.guz@lubelskie.pl
mateusz.trzewik@lubelskie.pl
1.11 Ewa Wilczyńska
Iwona Fornal
Agnieszka Liszcz
Marta Jezierska
Sylwia Dreher
Andrzej Stolarz
Zbigniew Wlizło
81 44 16 586
ewa.wilczynska@lubelskie.pl
iwona.fornal@lubelskie.pl
agnieszka.liszcz@lubelskie.pl
jezierskam@lubelskie.pl
sylwia.felinska@lubelskie.pl
andrzej.stolarz@lubelskie.pl
zbigniew.wlizlo@lubelskie.pl
1.12 Bartłomiej Korszeń
Jakub Szczerbicki
Maciej Oziembło
Marcin Mazurek
Norbert Gadomski
81 44 16 745

bartlomiej.korszen@lubelskie.pl
jakub.szczerbicki@lubelskie.pl
maciej.oziemblo@lubelskie.pl
marcin.mazurek@lubelskie.pl
norbert.gadomski@lubelskie.pl

1.13

Ewa Kowalczyk-Chodyra
Iwona Burghardt
Anna Schodzińska-Deruś
Agata Palak
Łukasz Kurzyna

81 44 16 773

ewa.kowalczyk@lubelskie.pl
iwona.burghardt@lubelskie.pl
anna.schodzinska@lubelskie.pl
agata.palak@lubelskie.pl
lukasz.kurzyna@lubelskie.pl

Oddział Realizacji Projektów

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych i operacyjnych, 2) sprawozdawczość na poziomie osi priorytetowych III-VIII,
3) sporządzanie prognoz i poświadczeń wydatków na poziomie osi priorytetowych III - IX, 4) weryfikacja wniosków o płatność,
5) monitorowanie zgodności ponoszonych wydatków z zasadami kwalifikowalności, 6) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie,
7) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, 8) opracowywanie i przekazywanie do DZ RPO danych i informacji niezbędnych do
zarządzania budżetem RPO i poświadczania wydatków.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych, 2) udział w prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w zakresie kompetencji oddziału oraz udzielanie informacji beneficjentom, 3) sporządzanie i przekazywanie do Oddziału Obsługi Finansowej DW EFRR informacji niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków w zakresie kompetencji DW EFRR, 4) sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie w ramach wdrażanych priorytetów inwestycyjnych, 5) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi,
6) sprawozdawczość na poziomie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych, 7) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

1.3 Agnieszka Wyszomirska
Kierownik
81 44 16 743 agnieszka.wyszomirska@lubelskie.pl
1.8

Iwona Lis-Mazurek
Magdalena Hapońska
Sabina Cygan
Dariusz Sadowski

81 44 16 747

iwona.lis@lubelskie.pl
magdalena.haponska@lubelskie.pl
-
dariusz.sadowski@lubelskie.pl

1.14 Anna Kobusiewicz
Anna Wojciechowska
Edyta Wójcik
Ewelina Cholewa
Katarzyna Flis
Grzegorz Makarewicz
81 44 16 752
anna.kobusiewicz@lubelskie.pl
anna.wojciechowska@lubelskie.pl
edyta.wojcik@lubelskie.pl
ewelina.cholewa@lubelskie.pl
-
grzegorz.makarewicz@lubelskie.pl
1.15 Marta Polak
Sylwia Frąc-Kastelik
Agnieszka Gajda
Łukasz Kaliński
81 44 16 732 marta.polak@lubelskie.pl
sylwia.frac@lubelskie.pl
agnieszka.gajda@lubelskie.pl
lukasz.kalinski@lubelskie.pl
1.16 Justyna Hrynkiewicz
Magdalena Jabłońska
Marta Paszkowska
Katarzyna Brzezińska-Dach
81 44 16 737 justyna.hrynkiewicz@lubelskie.pl
magdalena.jablonska@lubelskie.pl
marta.paszkowska@lubelskie.pl
katarzyna.brzezinska@lubelskie.pl
1.17 Agnieszka Wrona
Anita Zakrzewska
Karolina Grygiel
81 44 16 775 agnieszka.wrona@lubelskie.pl
anita.zakrzewska@lubelskie.pl
karolina.grygiel@lubelskie.pl
1.18

Joanna Kiciak
Paweł Gąsior
Łukasz Świrszcz

81 44 16 840 joanna.kiciak@lubelskie.pl
pawel.gasior@lubelskie.pl
lukasz.swirszcz@lubelskie.pl
Oddział Oceny Projektów

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Prowadzenie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, 2) przygotowanie kryteriów oceny i wyboru projektów konkursowych i kluczowych, 3) podpisywanie umów o dofinansowanie, 4) przygotowanie Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
i monitoring przygotowania projektów kluczowych, 5) opracowanie i aktualizacja dokumentów programowych i operacyjnych, 6) opracowanie zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków, 7) koordynacja spraw z zakresu ochrony środowiska, 8) współpraca z DZ RPO w zakresie przygotowań do okresu programowania 2014-2020.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych do oceny projektów (w tym akredytacja), 2) nadzór nad przygotowaniem projektów strategicznych do realizacji, 3) prowadzenie naboru projektów konkursowych w ramach wdrażanych priorytetów
inwestycyjnych, 4) ocena wniosków o dofinansowanie w ramach wdrażanych priorytetów inwestycyjnych, 5) przygotowanie propozycji kryteriów oceny i wyboru projektów, 6) podpisywanie umów o dofinansowanie, 7) udział w prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów w zakresie kompetencji oddziału oraz udzielanie informacji beneficjentom, 8) koordynacja działań dotyczących project pipeline,
9) koordynacja działań dotyczących zagadnień w zakresie ochrony środowiska, 10) przygotowywanie propozycji harmonogramów konkursów w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych EFRR, 11) opracowanie regulaminów konkursów w zakresie wdrażanych priorytetów inwestycyjnych EFRR, 12) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ
RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

1.5 Marek Musiej
Kierownik
81 44 16 758 marek.musiej@lubelskie.pl
1.4 Magdalena Kowalik
Justyna Zięzio-Skoczylas
Edyta Rączkiewicz
Waldemar Woźniak
Mariusz Rudzki
Sławomir Flis
Agnieszka Wójcikowska-Sowa
Dawid Czarniecki
81 44 16 755 magdalena.kowalik@lubelskie.pl
-
-
waldemar.wozniak@lubelskie.pl
mariusz.rudzki@lubelskie.pl
slawomir.flis@lubelskie.pl
agnieszka.wojcikowska@lubelskie.pl
dawid.czarniecki@lubelskie.pl
1.5 Martyna Wiśniewska
Anna Dryś
Agnieszka Rożej
81 44 16 758 martyna.wisniewska@lubelskie.pl
anna.drys@lubelskie.pl
agnieszka.rozej@lubelskie.pl
1.6

Beata Niedziela
Karolina Kozak
Justyna Grzywna
Teresa Stapińska
Marek Gurgacz

81 44 16 734 beata.piatek@lubelskie.pl
karolina.kozak@lubelskie.pl
justyna.grzywna@lubelskie.pl
teresa.stapinska@lubelskie.pl
marek.gurgacz@lubelskie.pl
1.7 Magdalena Karasek
Magdalena Rynkun
81 44 16 746 magda.karasek@lubelskie.pl
magdalena.rynkun@lubelskie.pl
1.7

Agnieszka Banaszek
Ireneusz Augustyniak
Piotr Dyrka

81 44 16 756

agnieszka.banaszek@lubelskie.pl
irek.augustyniak@lubelskie.pl
piotr.dyrka@lubelskie.pl

Oddział Koordynacji Wdrażania EFRR

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Prowadzenie punktu informacyjnego i naboru wniosków, 2) organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów RPO,
3) sporządzanie i przekazywanie do DZ RPO informacji dotyczących wdrażanych osi priorytetowych, niezbędnych do przygotowania dokumentów sprawozdawczych, 4) współpraca z DZ RPO w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w zakresie kompetencji Departamentu Wdrażania EFRR, w tym organizowanie i obsługa szkoleń oraz działań podnoszących kwalifikacje kadry wdrażającej, 5) opracowywanie i przekazywanie do DZ RPO dokumentów potrzebnych do
przygotowania wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WL, w tym dotyczących informacji i promocji, 6) realizacja określonych zamówień dla DW EFRR oraz współpraca z DZ RPO w zakresie przygotowywania zbiorczych zamówień.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Monitoring RPO w zakresie EFRR oraz sporządzanie sprawozdań z wdrażania RPO w zakresie EFRR na podstawie informacji przekazanych przez oddziały DW EFRR oraz IP, 2) prowadzenie i zlecanie ekspertyz i badań ewaluacyjnych w zakresie wsparcia EFRR,
formułowanie wniosków do dalszej realizacji RPO, 3) współpraca z DZ RPO w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Rocznych
Planów Działań Pomocy Technicznej w zakresie kompetencji DW EFRR, w tym organizowanie i obsługa szkoleń oraz działań podnoszących kwalifikacje kadry wdrażającej, 4) opracowywanie i przekazywanie do DZ RPO dokumentów potrzebnych do
przygotowania wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WL, w tym dotyczących informacji i promocji, 5) realizacja określonych zamówień dla DW EFRR oraz współpraca z DZ RPO w zakresie przygotowywania zbiorczych zamówień dla IZ RPO,
6) współpraca z DZ RPO w zakresie opracowania, aktualizacji i realizacji Strategii komunikacji RPO WL oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie kompetencji DW EFRR, 7) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez IP, w tym opiniowanie Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla IP, 8) monitorowanie realizacji wskaźników w okresie trwałości, 9) analiza potrzeb szkoleniowych potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO oraz organizacja szkoleń dla powyższych grup odbiorców (w tym prowadzenie szkoleń w zakresie kompetencji oddziału), 10) prowadzenie punktu kontaktowego oraz realizacja innych działań komunikacyjnych w zakresie kompetencji oddziału, 11) publikowanie i zapewnianie aktualności treści na odpowiednich podstronach serwisu RPO, w tym informacji dotyczących naboru wniosków, uzupełnianie danych do Wyszukiwarki Dotacji, 12) koordynacja przygotowania wytycznych programowych oraz procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji DW EFRR.

0.14

Małgorzata Stojek
Szkolenia dla Beneficjentów

81 44 16 761
malgorzata.stojek@lubelskie.pl
0.14

Katarzyna Wojcieszek-Majewska
Jacek Olejniczak
Edyta Dubaniewicz
Agnieszka Pomarańska
Magdalena Gąsior-Marek

81 44 16 556 katarzyna.majewska@lubelskie.pl
jacek.olejniczak@lubelskie.pl
edyta.dubaniewicz@lubelskie.pl
agniesza.pomaranska@lubelskie.pl
-
0.18 Łukasz Byra
Anna Drączkowska
Punkt Kontaktowy RPO
81 44 16 750 lukasz.byra@lubelskie.pl
anna.dabek@lubelskie.pl

Oddział Wsparcia Przedsiębiorczości

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Koordynacja spraw z zakresu pomocy publicznej.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Koordynacja spójności i jednolitości zasad wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO, 2) określenie zadań do powierzenia IP i przygotowanie Porozumienia z IP (do akceptacji przez DZ RPO) oraz nadzór nad jego realizacją, 3) zatwierdzanie regulaminów konkursów IP, 4) opiniowanie harmonogramów konkursów IP zatwierdzanych przez DZ RPO, 5) interpretacje kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów inwestycyjnych wdrażanych przez IP, 6) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działania IP, 7) zatwierdzanie wytycznych oraz procedur IP, 8) opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów przedstawianych przez IP, 9) prowadzenie kontroli systemowych w IP we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi DW EFRR oraz DZ RPO, 10) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału.

2.18 Joanna Pastuszuk
Kierownik
81 44 16 551 joanna.pastuszuk@lubelskie.pl
2.16 Ewelina Iwanowska-Nagengast
Natalia Mackiewicz
Magdalena Filipek-Sobczak
Kamil Karwowski
81 44 16 587
ewelina.nagengast@lubelskie.pl
natalia.mackiewicz@lubelskie.pl
magdalena.sobczak@lubelskie.pl
kamil.karwowski@lubelskie.pl

Zespół ds. odwołań

Zadania związane z perspektywą finansową 2007-2013

1) Prowadzenie procedur odwoławczych w ramach RPO, 2) przeprowadzanie postępowań administracyjnych dotyczących kwot podlegających zwrotowi, 3) prowadzenie spraw dotyczących innych sporów wynikających z realizacji umów w ramach RPO, 4) obsługa techniczno-organizacyjna procedury weryfikacji dochodów generowanych przez projekty spełniające kryteria art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach III-VIII Osi Priorytetowych RPO WL.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020

1) Prowadzanie postępowań administracyjnych dotyczących kwot podlegających zwrotowi w zakresie zadań realizowanych przez DW EFRR (I instancja) oraz IP (II instancja), 2) prowadzenie procedur odwoławczych w zakresie zadań realizowanych przez DW
EFRR, 3) przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie swoich kompetencji.

2.13

Piotr Zych
Koordynator

81 44 16 736 piotr.zych@lubelskie.pl
2.13 Dorota Wielgolaska
Marcin Protas
Michał Wyka
Andrzej Danaj
81 44 16 736 dorota.wielgolaska@lubelskie.pl
marcin.protas@lubelskie.pl
michal.wyka@lubelskie.pl
andrzej.danaj@lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, tel. 81 46 23 800, fax. 81 46 23 840, e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.eu

DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. 81 44 16 850, fax. 81 44 16 853, e-mail: defs@lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4, tel. 81 46 35 300, fax. 81 46 35 305, e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl, www.wup.lublin.pl

Twoja opinia
RPOWL na youtube