Polecane wydarzenia

A A A
drukujKomitet Monitorujący 2014-2020

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (KM RPO), w szczególności sposobu wyboru przedstawicieli do jego składu, zasad działalności oraz informacje dotyczące posiedzeń Komitetu tj. treść podejmowanych uchwał oraz protokoły.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą, powoływany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji jako Członkowie, ponadto w jego pracach biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję doradczą. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także, w charakterze obserwatorów, reprezentanci innych instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WL. Szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania Komitetu określa jego Regulamin, którego zapisy wynikają z obowiązujących wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Obsługą prac Komitetu zajmuje się działający w ramach IZ RPO Sekretariat Komitetu. Osobami do kontaktu są: Pani Magdalena Gryta i Pani Katarzyna Kiszczak, tel. (081) 44 16 753,  e-mail:sekretariatkmrpo@lubelskie.pl.

 

 

 

 

Twoja opinia
RPOWL na youtube