Polecane wydarzenia

A A A
drukujAktualności

Dotacje z RPO 2014-2020: Wymagane dokumenty strategiczne

24-03-2015

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) w dniu 12 lutego 2015 r. oraz licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowywania dokumentów strategicznych, informujemy, że nie planujemy nakładać na potencjalnych beneficjentów programu obowiązku aktualizacji bądź opracowania strategii rozwoju gminy/powiatu oraz programu rozwoju gminy/powiatu w celu bezpośredniego powiązania tego dokumentu z systemem wyboru projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach procesu oceny projektów będzie weryfikowana jedynie ich zgodność z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

 

Miasta subregionalne realizujące projekty zintegrowane, zwane Strategicznymi Inwestycjami Terytorialnymi, mają obowiązek opracowania „strategii rozwoju obszarów miejskich bądź innych strategii lub paktów terytorialnych" zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Ogólnego nr 1303/2013. Podobny obowiązek dotyczyć będzie wszystkich beneficjentów realizujących projekty zintegrowane - warunkiem niezbędnym do otrzymania współfinansowania będzie opracowanie dokumentu strategicznego, z którego bezpośrednio wynikać będzie potrzeba wdrożenia zintegrowanego rodzaju interwencji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tych dokumentów, a także systemu ich oceny zostaną przedstawione niebawem przez Urząd Marszałkowski.

 


 

Jednocześnie informujemy, że w zależności od priorytetu inwestycyjnego wymagane będzie opracowanie i wdrożenie innych dokumentów, tj.:

 

 1. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),
 2. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP),
 3. Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR).

 

Posiadanie PGN będzie konieczne w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e (PI 4e) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, w którym realizowane będą działania zmierzające do ograniczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który przedstawia wizję rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie strategicznych i szczegółowych celów, realizujących określoną wizję gminy. Powinny być one:

 • konkretne;
 • mierzalne;
 • realne;
 • określone w czasie.
Myślą przewodnią PGN jest ograniczenie emisji i to zagadnienie musi być jasno i mierzalnie zdefiniowane. Plan ma również za zadanie określić, w jaki sposób gmina realizuje wyznaczone cele. Należy więc opisać planowane działania (inwestycyjne i nieinwestycyjne), sposób ich finansowania oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach (co najmniej na okres 2014 - 2020 z możliwością wydłużenia perspektywy czasowej).

 

Instrumentem wymaganym w realizacji polityki zrównoważonego transportu miejskiego w ramach PI 4e będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czyli tzw. SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

 

SUMP określa zestaw działań, które mają w efektywny sposób pomóc w rozwiązaniu problemów transportowych oraz w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby przemieszczania się ludzi i towarów w miastach. Główną ideą SUMP jest dążenie do stworzenia zrównoważonego systemu transportu miejskiego, poprzez realizację takich celów jak m.in.:

 • zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pieszych, rowerzystów, kierowców/ pasażerów samochodów) i bezpieczeństwa w pojazdach transportu zbiorowego;
 • redukcja hałasu i zanieczyszczeń powietrza, emisji dwutlenku węgla i zużycia energii;
 • poprawa skuteczności i efektywności transportu osób i towarów;
 • poprawa atrakcyjności i jakości obszaru miejskiego;
 • poprawa jakości życia mieszkańców;
 • poprawa dostępności usług transportowych dla mieszkańców.
W sytuacji, gdy PGN zawiera elementy niezbędne dla SUMP, nie jest konieczne opracowanie oddzielnego dokumentu SUMP.

 

W przypadku ubiegania się o środki finansowe w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b (PI 9b) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich konieczne będzie posiadanie Lokalnego Planu Rewitalizacji (po wejściu w życie ustawy o rewitalizacji będą to Gminne Programy Rewitalizacji GPR).

 

LPR jest to strategia kompleksowej interwencji na obszarach zdegradowanych obejmująca zagadnienia dotyczące układu funkcjonalno-przestrzennego i sposobu zagospodarowania nieruchomości wchodzących w jego skład. LPR powinien zawierać:

 • diagnozę stosunków społeczno-gospodarczych dla obszarów zdegradowanych;
 • diagnozę problemów funkcjonalno-przestrzennych, stanu wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz stanu technicznego tkanki budowlanej w obszarach zdegradowanych;
 • wyznaczenie granic obszarów zdegradowanych;
 • określenie celów procesu rewitalizacji w odniesieniu do obszarów zdegradowanych;
 • ogólne kierunki działań w odniesieniu do każdego z obszarów zdegradowanych;
 • listę przedsięwzięć (opis podstawowych oraz uzupełniających przedsięwzięć);
 • ogólny harmonogram realizacji, założenia systemu monitorowania i ewaluacji LPR;
 • wstępny plan finansowy, wskazujący konieczne do poniesienia wydatki na realizację programu;
 • źródła ich pokrycia ze środków publicznych w podziale na lata budżetowe (ustalenie modelu finansowania rewitalizacji);
 • indykatywną zakładaną wysokość wydatków ze źródeł prywatnych;
 • załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno - przestrzennych obszaru zdegradowanego, będący jedną z podstaw do sporządzenia aktów planistycznych (planów miejscowych bądź miejscowych planów rewitalizacji).

 

Dodatkowo należy pamiętać, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach PI 9b będzie ujęcie projektu w LPR i jego realizacja na obszarze zdegradowanym, zidentyfikowanym na podstawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki terytorialnej. W szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development Index). Interwencja w ramach priorytetu powiązana będzie z uwarunkowaniami terytorialnymi i specyficznymi problemami obszarów zdegradowanych, znajdującymi potwierdzenie w odpowiednich wskaźnikach.

 

Informacje o zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, Lokalnych Planów Rewitalizacji, a także o systemie oceny tych dokumentów przekażemy w najbliższym czasie.

Utworzony: 24-03-2015 11:43Paweł Florek.
wróć do aktualności »
Twoja opinia
RPOWL na youtube