Polecane wydarzenia

A A A
drukujNabory wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków z Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki - Kategoria III

Nabór w terminie: 27-09-201029-10-2010 / Działanie: 7.1.

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Lubelskiego
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
zaprasza
w zakresie konkursu nr 06/RPOWL/7.1/2010
wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Kategoria III: Infrastruktura turystyki - projekty lokalne (do 4 mln PLN całkowitej wartości projektu)
w terminie od dnia 27.09.2010 r. do 29.10.2010 r. (do godz.15:00).

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nie związane z projektami budowy i modernizacji dróg), szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (plaże, pomosty, mola, przystanie wodne dla jachtów) i inne,
2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo - rekreacyjną,
3. Roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną (np. wyciągi turystyczne, połączenia promowe, kolejki szynowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń (jako element projektu lub odrębny projekt maksymalna wartość takiego projektu 4 mln PLN),
5. Zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić maksymalnie 5% kosztów kwalifikowanych projektu),
6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),
7. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) - jako element realizacji powyższych typów projektów,
8. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów,
9. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000 (w tym ścieżki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, ośrodki edukacji ekologicznej),
10. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej i kulturalnej.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego działania/typu projektów mogą ubiegać się następujące podmioty:

1. Jednostki samorządu terytorialnego,
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
4. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki,
5. Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki działające w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz.100),
6. Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku,
7. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
9. Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
10. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Na realizację projektów w ramach ww. konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę kwotę 33 835 100,00 PLN1, która obejmuję rezerwę finansową w wysokości 3 383 510,00 PLN.

Wnioski (formularz wniosku i załączniki) należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD - formularz wniosku oraz arkusze kalkulacyjne w postaci MS Excel lub OpenOffice.org do studium wykonalności).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub przez posłańca w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3 b
"Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków" pokój nr 0.18

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu określone zostały w REGULAMINIE KONKURSU, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków, ul. Stefczyka 3 b pokój nr 0.18, oraz na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl.

Dodatkowych informacji udziela ww. Departament, tel. (81) 44-16-750, e-mail: drr@lubelskie.pl


1 Kwota przeliczona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu - 1€ = 3,9806 PLN.

Data publikacji: 27-09-2010

Ostatnia modyfikacja przez — Paweł Florek.

Pliki do pobrania

wersje Regulamin konkursu (05-05-2011) 210 KB

Historia aktualizacji pliku

wersja z dnia: 05-05-2011

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

Instytucja Zarządzająca RPO WL informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2011 r. Uchwałą nr XXXIII/570/2011 Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził zmiany zapisów Regulaminu konkursu nr 06/RPOWL/7.1/2010 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III: Infrastruktura turystyki - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w zakresie procedury odwoławczej.


Do otwarcia plików pdf potrzebne jest darmowe oprogramowanie Acrobat Reader które można pobrać tutaj.

wróć do naborów wniosków »
Twoja opinia
RPOWL na youtube