Polecane wydarzenia

A A A
drukujSzkolenia i konferencje

Informacje organizacyjne: Szkolenie "Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL" - III edycja

14-04-201506-05-2015 / Szkolenie

Data ostatniej modyfikacji: 26-03-2015

Status naboru: Zrealizowane

Zostały ustalone terminy szkolenia z zakresu zachowania trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL - III edycja. Wykonawcą szkolenia jest Akademia EUROKADRY - Centrum Szkoleń Administracji z Warszawy.

Harmonogram szkoleń dla poszczególnych grup i miejsce szkolenia

Lp.

Grupa

Termin

Miasto

Miejsce

1.

I

14-15.04.2015

LUBLIN

Hotel Locomotiva, ul.Północna 28C

2.

II

16-17.04.2015

LUBLIN

Hotel Locomotiva, ul.Północna 28C

3.

III

21-22.04.2015

LUBLIN

Hotel Locomotiva, ul.Północna 28C

4.

IV

23-24.04.2015

LUBLIN

Hotel Locomotiva, ul.Północna 28C

5.

V

27-28.04.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva, ul. Północna 22a

6.

VI

5-6.05.2015

LUBLIN

Centrum  Konferencyjne Locomotiva, ul. Północna 22a

Plan szkolenia:

I dzień /II dzień

Wykład

9-00 - 10.00

Przerwa kawowa

10.00 - 10.15

Wykład

10.15 - 12.30

Przerwa lunchowa

12.30 - 13.00

Wykład

13.00 - 14.00

Przerwa kawowa

14.00 - 14.15

Wykład

14.15 - 15.00

Program szkolenia:

1. Akty prawne i wytyczne w zakresie trwałości projektu

2. Podstawowe definicje w zakresie wymogu trwałości

3. Możliwości dokonania zmian w projekcie w okresie jego trwałości:

  • zasadnicza modyfikacja,
  • zmiana charakteru własności infrastruktury,
  • zaprzestanie działalności,
  • zmiana charakteru operacji,
  • zmiana warunków realizacji operacji,
  • uzyskanie nienależnej (nieuzasadnionej) korzyści.

4. Archiwizacja dokumentacji w ramach trwałości projektu

5. Promocja projektu w ramach trwałości projektu

6. Trwałość instytucjonalna w ramach trwałości projektów

7. Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów

8. Zmiana podmiotów zarządzających majątkiem projektu

9. Następstwo prawne w ramach trwałości projektu

10. Trwałość finansowa - monitorowanie dochodowości przedsięwzięcia

11. Kwestia monitorowania dochodowości projektów

12. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011 r.

13. Wytyczne Komisji Europejskiej - Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.

14. Dochodowość w ramach trwałości projektu

15. Dochody incydentalne

16. Procedury monitoringu dochodowości

17. Weryfikacja luki finansowej w okresie trwałości projektów

18. Monitorowanie dochodów w przypadku projektów - art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

19. Monitorowanie dochodów w przypadku projektów - art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

20. Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną

21. Analiza wskaźnikowa w ramach trwałości projektów i ryzyka związane z nimi w okresie trwałości

22. Obowiązek udokumentowania postępu rzeczowego i osiągnięcia zakładanego efektu w projekcie

23.Sposoby monitorowania postępu w realizacji wskaźników na poziomie Beneficjenta

24. Sankcje z tytułu nieosiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu

25. Siła wyższa a trwałość projektu

26. Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury

27. Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników

28. Monitoring w ramach trwałości projektu

29. Zmiana wysokości wskaźników projektu

30. Zmiany sposobu użytkowania powierzchni w ramach infrastruktury projektu

Wykładowca:

Obecnie ekspert Zarządu Województwa Śląskiego ds. oceny Projektów  z RPO WSL. Ekspert II stopnia oceniający projekty z zakresu rewitalizacji, promocji inwestycyjnej oraz gospodarki wodno-ściekowej. Autor artykułów eksperckich z zakresu zarządzania oraz UE w ogólnokrajowych czasopismach i publikatorach m.in.: Euro Firma, Europejski Doradca Samorządowy, MSP, Ekologia i Środowisko, Personel Plus. Świadczy asysty techniczne dla Beneficjentów oraz Instytucji Wdrażających i Zarządzających Projektami UE. Wykonał szkolenia m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, MJWPU w Warszawie, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ZOZ-ów, NZOZ-ów, TPSA oraz wielu firm i koncernów prywatnych.

UWAGA!

  1. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostały powiadomione listownie o jego terminie i miejscu,
  2. Szkolenia dla beneficjentów RPO WL są bezpłatne, jednak Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ponosi koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne szkolenia, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Ankieta:

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Ankietę znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i konferencje. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającą potrzebom osób zajmujących się realizacją projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest Pani Małgorzata Stojek, tel. (81) 44-16-761, e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl.


"Twój pomysł, europejskie pieniądze"
Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia modyfikacja przez — Paweł Florek.
wróć do szkoleń i konferencji »
Twoja opinia
RPOWL na youtube