Polecane wydarzenia

A A A
drukujSzkolenia i konferencje

Informacje organizacyjne: Szkolenie „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych"

14-05-201516-06-2015 / Szkolenie

Data ostatniej modyfikacji: 05-05-2015

Status naboru: Zrealizowane

Prezentujemy informacje organizacyjne na temat szkolenia pt. „Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych". Zajęcia będzie prowadziło konsorcjum firm ALDEO Systemy Zarzadzania Sp. z o.o. i AKME Consulting Krzysztof Pikor.

Harmonogram szkoleń dla poszczególnych grup

Lp.

Grupa

Termin

Miasto

Miejsce

1.

I

14-15.05.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

2.

II

18-19.05.2015

LUBLIN

Hotel  Locomotiva ul. Północna 28C

3.

III

21-22.05.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

4.

IV

25-26.05.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

5.

V

28-29.05.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

6.

VI

1-2.06.2015

LUBLIN

Centrum  Konferencyjne Locomotiva, ul. Północna 22a

7.

VII

8-9.06.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

8.

VIII

11-12.06.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

9.

IX

15-16.06.2015

LUBLIN

Centrum Konferencyjne Locomotiva ul. Północna 22a

Forma zajęć

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form takich jak: wykład multimedialny, analiza przypadków, ćwiczenie, case study, prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja i burza mózgów.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z praktycznymi konsekwencjami zmian w systemie zamówień publicznych (PODWYKONAWSTWO) wprowadzonych w 2013 r. i w 2014 r, przedstawienie najistotniejszych problemów proceduralnych, z jakimi spotykają się zamawiający i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego szczególnie w procesie inwestycyjnym (roboty budowlane) i nabycie umiejętności stworzenia bezpiecznego, zgodnego z prawem postępowania o zamówienie publiczne. Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która posłuży beneficjentom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.

Program szkolenia

Nazwa zajęć
(zagadnienia ogólne)

Wymiar godzin dydaktycznych

Treści nauczania (zagadnienia szczegółowe)

Dzień I

8.45-9.00

Rejestracja uczestników szkolenia

Wprowadzenie, podstawowe pojęcia

9.00-10.30

Omówienie programu szkolenia

Co to jest zamówienie publiczne? Podstawowe pojęcia dotychczasowe i nowe

Kiedy mówimy o podwykonawstwie - definicja podwykonawstwa

Przerwa kawowa

10.30-10.45

-

Zakres stosowania ustawy, podział zamówienia, ustalenie wartości, Wyłączenia, zamówienia do 30 000, Prawo budowlane a procedury FIDIC

10.45-12.15

Kiedy stosujemy ustawę Pzp, a kiedy nie stosujemy-wyłączenia ustawowe art. 3 w stosunku do art. 4 PZP także w stosunku do realizacji projektów dofinansowanych z UE

Słownik zamówień publicznych

Szacowanie wartości zamówienia

Analiza konkretnego przypadku w ramach danego przedmiotu-kiedy łączymy zamówienia ze sobą a kiedy musimy przeprowadzić oddzielnie i jakie są korekty finansowe za podział zamówienia?

Zamówienia do 30 000 euro

Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych w stosunku do procedur FIDIC:

a) podstawowe pojęcia Prawa Budowlanego

b) podstawowe pojęcia Prawa zamówień publicznych

c) Fidic a Prawo budowlane

d) Fidic a PZP a kodeks cywilny

Przerwa obiadowa

12.15-12.45

-

Podwykonawstwo w świetle zmienionych przepisów Pzp ale także inne zmiany Prawa zamówień publicznych

12.45-13.30

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2013/2014 r.

a) Zmiana ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 2014 r. (omówienie wprowadzonych zmian w 2014 r. i obowiązujących obecnie)

  • Rażąco niska cena
  • Wykluczenie
  • Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawcy
  • Tajemnica przedsiębiorstwa
  • Pozacenowe kryteria oceny ofert

b) Zmiany dotyczące ochrony podwykonawstwa - szczegóły

Zmiany w Prawie zamówień publicznych w 2014 r. (zamówienia w zakresie nauki i kultury, próg zamówień do 30 000 euro - wprowadzenie zmian w regulaminach doprogowych także w ramach projektów UE)

Przerwa kawowa

13.30-13.45

-

Cd.  zmian w prawie zamówień publicznych

13.45-14.30

Dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw unijnych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych (Kodeks Zamówień Publicznych?)

Dzień II

Tryby postępowania, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

9.00-10.30

Podsumowanie materiału z dnia poprzedniego

Omówienie obowiązujących trybów prawa zamówień publicznych

a) Przesłanki zastosowania trybów tzw nieogłoszeniowych (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia) - niebezpieczenstwo i nieprawidłowość zastosowania - skutki

b) Negocjacje bez ogłoszenia a negocjacje z ogłoszeniem

c) Dialog konkurencyjny - dlaczego przeważnie go nie stosujemy?

d) Zapytanie o cenę - kiedy ma zastosowanie?

e) Konkurs- zapomniane postępowanie

f) Zamówienia dodatkowe a zamówienia uzupełniające a roboty zamienne w robotach budowlanych-różnice-zasady prawidłowego stosowania

Procedura w procesie inwestycyjnym (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania od A do Z) z uwzględnieniem zapisów dotyczących podwykonawstwa

Umowy jako odrębna czynność cywilno - prawna

Przerwa kawowa

10.30-10.45

-

Ćwiczenia -case study (do wyboru)

10.45-12.15

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia (przykłady nieprawidłowych opisów - studium przypadku)

Prawidłowe ustalanie warunków udziału w postępowaniu (ćwiczenia-warsztaty)

Warunki udziału a kryteria oceny ofert (ćwiczenia)

Ocena i wybór ofert - wzorcowe postępowanie (studium przypadku)

Uzupełnianie dokumentów - wzory (studium przypadku)

Unieważnienie postępowania - wzory (studium przypadku)

Protokół z postępowania - omówienie istotnych zapisów rozporządzenia o protokole z postępowania (ćwiczenia-warsztaty)

Środki ochrony prawnej (ćwiczenie - rozpatrujemy odwołanie)

Przerwa obiadowa

12.15-12.45

 -

Kontrole, audyt, jak przygotować się do kontroli, korekty finansowe, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

12.45-13.30

Instytucje kontrolne a ich specyfika (NIK, UKS, RIO, IZ)

Jak przygotować się do kontroli-na co zwrócić uwagę - współpraca z kontrolą-możliwości instytucji kontrolnych a możliwości Zamawiającego

Nie taki diabeł straszny-jak współpracować z kontrolą - kiedy taka współpracy jest niemożliwa - sposoby postępowania podczas kontroli

Przerwa kawowa

13.30-13.45

-

Środki ochrony prawnej-orzecznictwo w zakresie podwykonawstwa

13.30-14.30

Odwołanie, obowiązki wykonawcy-obowiązki zamawiającego - możliwość przystąpienia do odwołania

Odwołanie to nie koniec świata - może to być tzw. odwołanie straszak (wykonawca może cofnąć odwołanie - poza tym odwołanie kosztuje) - co jeżeli zgadzamy się z zarzutami? A co dzieje się prawnie, jeśli nie zgadzamy się-jakie mamy możliwości?

Inne możliwości wykonawcy oprócz odwołania

Skarga do sądu na odwołanie

Omówienia wybranego orzecznictwa (KIO, RIO, sądy powszechne) w zakresie podwykonawstwa

 

UWAGA!

  1. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostały powiadomione listownie o jego terminie i miejscu,
  2. Szkolenia dla beneficjentów RPO WL są bezpłatne, jednak Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ponosi koszty ich organizacji, nawet za zgłoszone, a faktycznie niewykorzystane miejsca. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Brak zgłoszenia, o którym mowa powyżej może skutkować odmową przyjęcia na kolejne szkolenia, organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zainicjowanie powyższego rozwiązania przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 


Ankieta:

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Ankietę znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i konferencje. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającą potrzebom osób zajmujących się realizacją projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


Osobą do kontaktu w sprawie szkoleń jest Pani Małgorzata Stojek, tel. (81) 44-16-761, e-mail: malgorzata.stojek@lubelskie.pl.


"Twój pomysł, europejskie pieniądze"
Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Ostatnia modyfikacja przez — Paweł Florek.
wróć do szkoleń i konferencji »
Twoja opinia
RPOWL na youtube